Udar po­li­ci­je na pro­s­vjed­ni­ke su­zav­cem i gu­me­nim me­ci­ma

Opo­nen­ti za­ko­na o iz­ru­če­nju ko­ji po­ve­ća­va utje­caj Pe­kin­ga u gra­du us­pje­li su od­go­di­ti par­la­men­tar­nu ras­pra­vu, a šef po­li­ci­je po­ru­čio je pro­s­vjed­ni­ci­ma da će “za­uvi­jek po­ža­li­ti”

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Di­no Bru­mec

Ju­čer je Hong Kong po­nov­no do­šao u sre­di­šte svjet­ske po­zor­nos­ti na­kon što su se pro­s­vje­di pro­tiv za­ko­na ko­jim bi se do­pus­ti­lo iz­ru­če­nje osum­nji­če­nih oso­ba Ki­ni pre­tvo­ri­li u su­kob opo­ne­na­ta vla­de i po­li­ci­je. Vlast i da­lje, na­kon vi­šed­nev­nih pro­s­vje­da ko­ji su na uli­ce gra­da do­ve­li vi­še od mi­li­jun ljudi, za­go­va­ra­ju do­no­še­nje tog za­ko­na, a ju­čer su gnjev­ni de­mons­tran­ti okru­ži­li Za­ko­no­dav­no vi­je­će, grad­ski par­la­ment, u ko­jem se tre­ba­la odr­ža­ti ras­pra­va. Ona je mo­ra­la bi­ti od­go­đe­na, a po­li­ci­ja je od­lu­či­la mno­go stro­že pos­tu­pa­ti s pro­s­vjed­ni­ci­ma ne­go do­sad i is­pa­li­la je su­zav­ce i gu­me­ne met­ke, a broj oz­li­je­đe­nih po­peo se ju­čer na 22. Pro­s­vjed­ni­ci su, s dru­ge stra­ne, blo­ki­ra­li sve pro­met­ni­ce oko vla­di­nih ure­da te su ga­đa­li po­li­ci­ju ci­gla­ma i pro­jek­ti­li­ma. Ten­zi­je su znat­no po­ve­ća­ne, a do­sad mir­ni pro­s­vje­di do­bi­li su no­vu di­men­zi­ju.

I uči­te­lji pro­tiv za­ko­na

Pro­s­vjed­ni­ci, od ko­jih je pu­no mla­dih ljudi u cr­nim ma­ji­ca­ma, su­ko­bi­li su se s po­li­ci­jom ko­ja je bra­ni­la grad­ski par­la­ment te je ve­li­kim tran­s­pa­rent­nom po­ru­či­la gnjev­nim de­mons­tran­ti­ma: “Pres­ta­ni­te ju­ri­ša­ti ili će­mo ko­ris­ti­ti si­lu”. Ka­ko ne­ki gra­đa­ni sum­nji­če po­li­ci­ju da je pro­du­že­na ru­ka vlas­ti ko­ju pak po­dr­ža­va ki­ne­ska ad­mi­nis­tra­ci­ja, to je raz­lju­ti­lo pri­sut­ne. Su­za­vac ko­ji je ba­čen, pi­še New York Ti­mes, mo­gao se osje­ti­ti i na obliž­njim sta­ni­ca­ma me­troa te u šo­ping cen­tri­ma u ko­ji­ma su ljudi kaš­lja­li. Do ju­čer pos­li­je­pod­ne po lo­kal­nom vre­me­nu pro­s­vjed­ni­ci su se ra­ziš­li.

Šef grad­ske po­li­ci­ja Step­hen Lo ju­če­raš­nje je de­mons­tra­ci­je na­zvao ne­re­di­ma te je po­zvao pro­s­vjed­ni­ke da odu ku­ća­ma, a za­tim im je vr­lo zlo­kob­nom iz­ja­vom po­ka­zao da je po­li­ci­ji dos­ta.

– Ako su mir­ni pro­s­vjed­ni­ci, mo­lim ih da odu. Ako su na­sil­ni, ne­ka raz­mis­le dva­put jer mo­gli bi zbog svo­je od­lu­ke po­ža­li­ti – re­kao je Lo.

Car­rie Lam, gu­ver­ner­ka gra­da ko­ja ima po­dr­šku Ki­ne, rek­la je da ne osjeća griž­nju sa­vjes­ti zbog pla­ni­ra­nja za­ko­na o ko­jem će grad­ski par­la­ment do­ni­je­ti od­lu­ku 20. lip­nja. Ka­ko pro­ki­ne­ski zas­tup­ni­ci či­ne ve­ći­nu u par­la­men­tu, vje­ru­je se da će za­kon bi­ti iz­gla­san ia­ko je ju­če­raš­nja ras­pra­va od­go­đe­na.

Pro­s­vjed­ni­ke je Lam us­po­re­di­la s tvr­do­gla­vom dje­com, ali priz­na­la je da je ri­ječ o kon­tro­verz­nom za­ko­nu.

Ne­ki su vlas­ni­ci ju­čer za­tvo­ri­li svo­je ma­le du­ća­ne ka­ko bi da­li po­dr­šku pro­s­vjed­ni­ci­ma, a uklju­čio se i dio sin­di­ka­ta, na pri­mjer uči­telj­ski, či­ji su čel­ni­ci po­zva­li na ot­por jer ri­ječ je o kri­tič­nom vre­me­nu za grad. No, s dru­ge stra­ne, ve­li­ke ban­ke, ko­jih je mno­go u gra­du ko­ji se sma­tra fi­nan­cij­skim sre­di­štem, ve­ći­nom su pre­šu­tje­le pro­s­vje­de.

Kad bi se za­kon do­nio, omo­gu­ćio bi vlas­ti­ma da iz­ru­ču­ju osum­nji­če­ne u dru­gim dr­ža­va­ma i te­ri­to­ri­ji­ma s ko­ji­ma ni­je pot­pi­san spo­ra­zum o iz­ru­če­nju što bi uklju­či­va­lo Ki­nu i Taj­van. Me­đu 37 po­pi­sa­nih zlo­či­na ni­je na­ve­den ka­kav po­li­tič­ki de­likt, no upra­vo od to­ga stra­hu­ju pro­s­vjed­ni­ci. Oče­ku­ju da će du­go­roč­no ljudi mo­ći bi­ti iz­ru­če­ni Ki­ni či­ji su su­ci pod kon­tro­lom ko­mu­nis­tič­kih vlas­ti.

Gu­ver­ner­ka Lam do­no­še­nje tog za­ko­na oprav­da­va po­tre­bom da se Taj­va­nu iz­ru­či mu­ška­rac ko­ji je osum­nji­čen da je ubio svo­ju dje­voj­ku. No vlas­ti u Taj­va­nu rek­le su da će od­bi­ti iz­ru­če­nje jer bi to zna­či­lo da se ta dr­ža­va tre­ti­ra kao dio Ki­ne.

To je tek dio ve­će pri­če

Hong Kong je grad ko­ji je Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja pre­pus­ti­la Ki­ni 1997., no na­kon što je po­ve­zan s tom ko­mu­nis­tič­kom zem­ljom za­dr­žao je svoj pa­ra­le­lan sus­tav ko­ji je znat­no druk­či­ji od ki­ne­skog te uklju­ču­je slo­bo­du me­di­ja i gos­po­dar­stvo slo­bod­nog tr­ži­šta. Pri­tom, Pe­king pos­tup­no po­ve­ća­va vlast nad gra­dom, a dio se sta­nov­ni­ka Hong Kon­ga to­mu pro­ti­vi. Po­ku­ša­je Ki­ne da sta­vi grad pod svo­ju ša­pu opo­nen­ti gle­da­ju kao dio tren­da po­ve­ća­nja auto­ri­ta­riz­ma ki­ne­skog pred­sjed­ni­ka Xi Jin­pin­ga.

No pos­to­ji još ve­ći pro­blem. Us­tav Hong Kon­ga ko­ji jam­či gra­du odvo­jen sus­tav u od­no­su na os­ta­tak Ki­ne is­tje­če 2047. te se sta­nov­ni­ci bo­je gu­bit­ka svo­jih slo­bo­da na ko­je su na­vik­li. Zbog to­ga se mo­že oče­ki­va­ti da će se ras­pra­ve o od­no­si­ma dr­ža­ve i po­seb­nog gra­da unu­tar nje tek in­te­nvi­zi­ra­ti u idu­ćih ne­ko­li­ko de­set­lje­ća. A za­kon o iz­ru­če­nju sa­mo je još jed­na bit­ka u tom ve­li­kom

• po­li­tič­kom ra­tu.

PO­LI­CIJ­SKA AKCIJA Pro­s­vjed­ni­ka ko­ji je iz­gu­bio svi­jest za­dr­ža­la je po­li­ci­ja, ali de­mons­tra­ci­je pro­tiv vla­de tra­ju već da­ni­ma. Do­sad su bi­le mir­ne, ali ju­čer su opo­nen­ti re­ži­ma ju­ri­ša­li na grad­ski par­la­ment ko­ji je po­li­ci­ja bra­ni­la. Vlas­ti su naj­a­vi­le da će bi­ti oš­tri­je, a to su obe­ća­nje i is­pu­ni­li

VLAS­TI BEZ MILOSTI Po­li­ci­ja je upo­zo­ri­la pro­s­vjed­ni­ke da će im uz­vra­ti­ti ako se ne umi­re te su is­pa­li­li i su­za­vac ko­ji se mo­gao osje­ti­ti na obliž­njim sta­ni­ca­ma me­troa i šo­ping cen­tri­ma

PO­MOĆ NA LI­CU MJES­TA Ovom su pro­s­vjed­ni­ku po­mo­gli dru­gi de­mons­tran­ti ko­ji su se naš­li u nje­go­voj bli­zi­ni na­kon što je bli­zu nje­ga ba­čen su­za­vac. Za sa­da ne­ma kri­tič­no oz­li­je­đe­nih

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.