Pa­riz i Ber­lin pro­tiv po­čet­ka pre­go­vo­ra s Ma­ke­don­ci­ma

UNA­TOČ VE­LI­KOM NAPRETKU HLADAN TUŠ ZA SKOPLJE IZ DVI­JE NAJJAČE ČLANICE EU

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

ili ru­jan. No, opas­nost od tak­ve, ma­kar i krat­ke od­go­de le­ži u či­nje­ni­ci da se u Grč­koj po­čet­kom sr­p­nja odr­ža­va­ju par­la­men­tar­ni iz­bo­ri na­kon ko­jih bi vla­du mo­gli for­mi­ra­ti pro­tiv­ni­ci Pres­pan­skog spo­ra­zu­ma, što mo­že (prem­da ne mo­ra auto­mat­ski) za­kom­pli­ci­ra­ti tre­nu­tač­ni za­mah ko­ji je stvo­rio taj ma­ke­don­sko-grč­ki spo­ra­zum.

Hr­vat­ska za pre­go­vo­re

Fran­cu­sko pro­tiv­lje­nje poz­na­to je ot­pri­je: stav pred­sjed­ni­ka Em­ma­nu­ela Ma­cro­na je da se EU pr­vo mo­ra sa­ma re­for­mi­ra­ti iz­nu­tra pri­je no što se nas­ta­vi otva­ra­ti za dalj­nje pro­ši­re­nje. No, mnogi di­plo­ma­ti iz ovih 14 dr­ža­va pot­pis­ni­ca pi­sma pot­po­re Ma­ke­don­ci­ma i Al­ban­ci­ma, kao i duž­nos­ni­ci Ko­mi­si­je, na ta­kav francuski stav uz­vra­ća­ju či­nje­ni­com da od­lu­ka o da­tu­mu po­čet­ka pre­go­vo­ra ne zna­či no­vo pro­ši­re­nje jer do za­vr­šet­ka pre­go­vo­ra obje zem­lje ima­ju još da­lek put, a i na kra­ju tog pu­ta dr­ža­ve članice opet mo­gu, ako baš že­le, us­kra­ti­ti odo­bre­nje za ula­zak u člans­tvo. Zbog to­ga fran­cu­sko pro­tiv­lje­nje ovoj kon­kret­noj od­lu­ci ni­je baš naj­jas­ni­je.

U za­jed­nič­koj iz­ja­vi 14 dr­ža­va čla­ni­ca, me­đu ko­ji­ma je i Hr­vat­ska,

FRANCUSKI LIDER EMMANUEL MACRON ZAS­TU­PA ČVRSTI STAV – NE­MA PRO­ŠI­RE­NJA BEZ UNUTARNJE RE­FOR­ME EU

upo­zo­ra­va se da je ovo pi­ta­nje vje­ro­dos­toj­nos­ti EU. Po­zi­va se skep­tič­ne ili neo­d­luč­ne dr­ža­ve članice da priz­na­ju “iz­nim­ne na­po­re i na­pre­dak ko­je su Al­ba­ni­ja i Sje­ver­na Ma­ke­do­ni­ja uči­ni­le u usva­ja­nju i pri­mje­ni nuž­nih re­for­mi”, a u slu­ča­ju Sje­ver­ne Ma­ke­do­ni­je i da po­seb­no priz­na­ju “po­vi­jes­nu važ­nost spo­ra­zu­ma s Grč­kom i s Bu­gar­skom, ko­ji su pos­ta­li pri­mjer za rje­ša­va­nje otvo­re­nih pi­ta­nja u re­gi­ji i ši­re”. I Do­nald Tusk je osob­no na tak­vom sta­vu, ali ni­je do nje­ga, ne­go je nu­žan kon­sen­zus svih 28 dr­ža­va čla­ni­ca u Vi­je­ću EU. I pred­sjed­nik EK je na tak­vom tra­gu. – Ako zemlja po­put Sje­ver­ne Ma­ke­do­ni­je, pod te­škim okol­nos­ti­ma i za­hva­lju­ju­ći po­mo­ći grč­ke vla­de, po­duz­me po­treb­ne ko­ra­ke, on­da im ne mo­že­te za­tvo­ri­ti vra­ta – re­kao

• je Je­an-Cla­ude Jun­c­ker.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.