Za­pad se udvos­tru­čio, is­tok os­tao is­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Tomislav Kras­nec//BRUXELLES

Na po­dru­čju ne­ka­daš­nje Nje­mač­ke De­mo­krat­ske Re­pu­bli­ke (DDR) broj sta­nov­ni­ka na re­kord­no je ni­skoj ra­zi­ni, dok je is­to­dob­no na za­pa­du zem­lje u stal­nom ras­tu, po­ka­zu­je stu­di­ja Ifo ins­ti­tu­ta. „Na is­to­ku Nje­mač­ke ži­vi ono­li­ko ljudi ko­li­ko ih je ži­vje­lo na početku 20. sto­lje­ća, dok na za­pa­du broj sta­nov­ni­ka kons­tant­no ras­te“, re­kao je autor stu­di­je Fe­lix Ro­esel. Na po­dru­čju ne­ka­daš­nje Za­pad­ne Nje­mač­ke 1905. ži­vje­lo je 32 mi­li­ju­na sta­nov­ni­ka, a u is­toč­nom di­je­lu 13 mi­li­ju­na. Vi­še od jed­nog sto­lje­ća kas­ni­je broj sta­nov­ni­ka na za­pa­du vi­še se ne­go udvos­tru­čio na 68,7 mi­li­ju­na dok je na is­to­ku

• go­to­vo is­ti, 13,9 mi­li­ju­na. No­vi ma­ke­don­ski pred­sjed­nik Ste­vo Pan­da­rov­ski ju­čer se u Bruxel­le­su sas­tao s pred­sjed­ni­kom Europ­skog vi­je­ća Do­nal­dom Tu­skom

Una­toč pro­mje­ni ime­na dr­ža­ve, una­toč po­zi­tiv­noj pre­po­ru­ci Eu­rop­ske ko­mi­si­je, una­toč upo­zo­re­nju 14 dr­ža­va čla­ni­ca Uni­je da se ne smi­je os­ta­vi­ti na cje­di­lu dr­ža­va kan­di­dat­ki­nja ko­ja je to­li­ko pu­no uči­ni­la da ot­klo­ni blo­ka­de na svom eu­rop­skom pu­tu, Sje­ver­na Ma­ke­do­ni­ja ipak naj­vje­ro­jat­ni­je ne­će ti­je­kom ovog mje­se­ca do­bi­ti da­tum po­čet­ka pre­go­vo­ra o člans­tvu u Eu­rop­skoj uni­ji. Ni Al­ba­ni­ja, ko­ja je za­jed­no s Ma

ke­don­ci­ma do­bi­la pre­po­ru­ku Ko­mi­si­je da ot­poč­ne pre­go­vo­re. Priz­nao je to i pred­sjed­nik Europ­skog vi­je­ća Do­nald Tusk kad je ju­čer pri­mio u po­sjet no­vog ma­ke­don­skog pred­sjed­ni­ka Ste­vu Pan­da­rov­skog.

Na­pra­vi­li ste sve, ali ipak...

– Na­pra­vi­li ste sve što se od vas oče­ki­va­lo. Ali želim bi­ti is­kren pre­ma va­ma: ni­su sve dr­ža­ve članice sprem­ne do­ni­je­ti od­lu­ku o otva­ra­nju pre­go­vo­ra u slje­de­ćih ne­ko­li­ko da­na – re­kao je Tusk.

Mi­nis­tri vanj­skih pos­lo­va 14

dr­ža­va čla­ni­ca EU obja­vi­li su u uto­rak za­jed­nič­ku iz­ja­vu u ko­joj ape­li­ra­ju na otva­ra­nje pre­go­vo­ra sa Sje­ver­nom Ma­ke­do­ni­jom i Al­ba­ni­jom ti­je­kom ovog mje­se­ca. No, Fran­cu­ska, Ni­zo­zem­ska, Dan­ska, ali i Nje­mač­ka, ni­su me­đu pot­pis­ni­ca­ma te iz­ja­ve. Ka­ko nes­luž­be­no doz­na­je Ve­čer­nji list u Bruxel­le­su, nje­mač­ki di­plo­ma­ti pre­no­se stav svo­je vla­de i par­la­men­ta, ko­ji ka­že da je pre­ma­lo vre­me­na os­tav­lje­no za raz­ma­tra­nje Ko­mi­si­ji­na pri­jed­lo­ga, pa da sto­ga umjes­to lip­nja Nijemci že­le ci­lja­ti sr­panj

PRI­ORI­TET SKOPLJA JE EUROPSKA UNIJA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.