Joh­n­son: Sa mnom će­mo EU na­pus­ti­ti 31. lis­to­pa­da

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - (H) (H)

Bo­ris Joh­n­son kre­nuo je u kam­pa­nju za na­s­ljed­ni­ka bri­tan­ske pre­mi­jer­ke The­re­se May s obe­ća­njem da će iz­ves­ti Ve­li­ku Bri­ta­ni­ju iz EU 31. lis­to­pa­da i upo­zo­rio po­di­je­lje­nu Kon­zer­va­tiv­nu stran­ku da “od­go­da Brexi­ta zna­či po­raz”. “Na­kon tri go­di­ne i dva od­go­đe­na ro­ka mo­ra­mo na­pus­ti­ti EU 31. lis­to­pa­da”, re­kao je Joh­n­son, biv­ši mi­nis­tar vanj­skih pos­lo­va i biv­ši gra­do­na­čel­nik Lon­do­na.

“Ne mis­lim da će­mo za­vr­ši­ti s is­ho­dom bez do­go­vo­ra, ali je­di­no od­go­vor­no je da se ener­gič­no i oz­bilj­no pri­pre­mi­mo za moguće ne­pos­ti­za­nje do­go­vo­ra”, ka­zao je.

Ja­pan­ski pre­mi­jer Shin­zō Abe sti­gao je u dvod­nev­ni po­sjet Te­he­ra­nu, s te­škom mi­si­jom da kao po­sred­nik sma­nji na­pe­tos­ti iz­me­đu Ira­na i SAD-a. S ob­zi­rom na to da Ja­pan ima tra­di­ci­onal­no do­bre od­no­se s Ira­nom, ame­rič­ki pred­sjed­nik Do­nald Trump, za vri­je­me svog po­sje­ta Ja­pa­nu proš­li mje­sec za­mo­lio je pre­mi­je­ra Abea da bu­de po­sred­nik. I Nje­mač­ka je ta­ko­đer po­nu­di­la svo­je po­sred­niš­tvo. Abe, pr­vi ja­pan­ski pre­mi­jer ko­ji je po­sje­tio Iran u zad­njih 41 go­di­nu, osim sas­tan­ka s pred­sjed­ni­kom Ha­ssa­nom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.