Žgom­ba: Tu­ris­tič­ka hi­per­po­tra­ža­nja de­fi­ni­tiv­no je iza nas

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - Rad­mi­la Ko­va­če­vić

Tu­ris­tič­ka kompanija Uniline za­bi­lje­ži­la je ukup­ni pri­ho­di u 2018. go­di­ni od 416 mi­li­ju­na ku­na i rast od 11 pos­to pre­ma pret­hod­noj go­di­ni. Do­bit pri­je opo­re­zi­va­nja po­ras­la je, pri tom, 16, a broj za­pos­le­ni­ka 10 pos­to. Ti­me je pos­tav­lje­na iz­u­zet­no vi­so­ka ljes­tvi­ca i za 2019. ko­ju va­lja us­pješ­no pre­sko­či­ti us­pr­kos ni­zu tur­bu­len­ci­ja na vanj­skim tr­ži­šti­ma, ka­žu u Uni­li­neu, ali i upo­zo­ra­va­ju da će taj tem­po bi­ti te­ško dr­ža­ti ako se ne re­gu­li­ra­ju uvje­ti pos­lo­va­nja.

– Ape­li­ra­mo na Vla­du RH od­nos­no nad­lež­na mi­nis­tar­stva, pri­je sve­ga fi­nan­ci­ja i tu­riz­ma, da ko­nač­no ri­je­še ne­ko­li­ko ključ­nih pi­ta­nja za tu­ri­zam i u na­šem po­dru­čju pos­lo­va­nja za vi­še od 1000 tu­ris­tič­kih agen­ci­ja u Hr­vat­skoj od sni­ža­va­nja PDV-a na kon­ku­ren­tu razinu sa zem­lja­ma iz me­di­te­ran­skog okru­že­nja do re­gu­li­ra­nja po­seb­nog pos­tup­ka opo­re­zi­va­nja tu­ris­tič­kih agen­ci­ja u skla­du s eu­rop­skom prak­som – po­zi­va Bo­ris Žgom­ba, pred­sjed­nik Upra­ve Uni­li­nea.

Spo­me­nu­ta re­gu­li­ra­nja omo­gu­ća­va­ju iz­jed­na­če­ni­ju start­nu po­zi­ci­ju u od­no­su na kon­ku­ren­te me­di­te­ran­ske tu­ris­tič­ke zem­lje, u ko­ji­ma su ovak­va op­te­re­će­nja u pra­vi­lu dvos­tru­ko ni­ža ili ih u slu­ča­ju po­seb­nog pos­tup­ka opo­re­zi­va­nja tu­ris­tič­kih agen­ci­ja čak ni ne­ma, kao i ula­ga­nja u vi­še pla­će za za­pos­le­ni­ke, što do­vo­di do ra­zi­ne kon­ku­rent­nos­ti ko­ja će bi­ti sve važ­ni­ja u nas­tu­pa­ju­ćim raz­dob­lji­ma te stal­no teh­no­lo­ško po­di­za­nje kvalitete pos­lo­va­nja na svim ra­zi­na­ma.

U Uni­li­neu do­bre pos­lov­ne re­zul­ta­te u pret­hod­nom raz­dob­lju tu­ma­če do­brom pri­la­god­bom tr­žiš­nim pro­mje­na­ma i di­ver­zi­fi­ka­ci­ji tu­ris­tič­kih pro­izvo­da i tr­ži­šta iz­van Eu­ro­pe, po­se­bi­ce u Azi­ji te Sje­ver­noj i Juž­noj Ame­ri­ci.

Po­ve­ća­nje bro­ja do­la­za­ka u proš­loj go­di­ni bi­lje­že sa svih tr­ži­šta. I to od dva­de­se­tak pos­to u pro­sje­ku. Ta kompanija, s ure­di­ma u Pu­li i Za­gre­bu, ses­trin­skim tvrt­ka­ma u Slo­ve­ni­ji, BiH i Sr­bi­ji te pred­stav­niš­tvi­ma u Juž­noj Ko­re­ji, Ki­ni, Ja­pa­nu i Taj­lan­du, go­diš­nje op­s­lu­žu­je u Hr­vat­skoj i re­gi­ji vi­še od 390.000 gos­ti­ju.

– Ne­ma op­s­tan­ka bez ras­ta, a ras­ta bez ra­zvo­ja. U vre­me­nu u ko­jem je raz­dob­lje hi­per­po­traž­nje u tu­riz­mu u Hr­vat­skoj de­fi­ni­tiv­no iza nas, nas­tav­lja­mo pro­miš­lja­ti • i pra­ti­ti pro­mje­ne – ka­že Žgom­ba.

PRILAGODBA je ključ us­pje­ha Uni­li­nea na tr­ži­šti­ma u Azi­ji i obje Ame­ri­ke

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.