Bit će­mo za­do­volj­ni­ji kad po­jef­ti­ni­mo dr­ža­vu i po­jed­nos­tav­ni­mo bi­ro­kra­ci­ju

3. Invest Cro - Ka­ko do ulagača Mi­nis­tar gos­po­dar­stva Dar­ko Hor­vat:

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - Pos­lov­ni dnev­nik

Di­rek­tor Hr­vat­ske udru­ge ba­na­ka Zden­ko Adro­vić, os­ni­va­či­ca i vlas­ni­ca Z-Run Wel­lTon In­dus­try Ji­ang Yu, glav­ni ured­nik Pos­lov­nog dnev­ni­ka Vla­di­mir Ni­še­vić, mi­nis­tar gos­po­dar­stva, po­du­zet­niš­tva i obr­ta Dar­ko Hor­vat i čla­ni­ca upra­ve Ve­čer­njeg lis­ta An­drea Bo­ro­šić Rast BDP-a od 3,9 pos­to u pr­vom kvar­ta­lu či­nje­ni­ca je ko­ja po­ka­zu­je da na­kon ni­za tur­bu­lent­nih go­di­na hr­vat­sko gos­po­dar­stvo na­po­kon ide u pra­vom smje­ru, re­če­no je ju­čer na 3. kon­fe­ren­ci­ji Invest Cro – Ka­ko do ulagača, cje­lo­go­diš­njem mul­ti­me­di­jal­nom pro­jek­tu u or­ga­ni­za­ci­ji Ve­čer­njeg lis­ta, 24 sa­ta i Pos­lov­nog dnev­ni­ka. Vla­di­mir Ni­še­vić, glav­ni ured­nik Pos­lov­nog dnev­ni­ka, is­tak­nuo je da pri­sut­nost ba­na­ka, a od ko­jih mno­ge su­dje­lu­ju u or­ga­ni­za­ci­ji pro­jek­ta, stra­nih gos­po­dar­skih ko­mo­ra i ins­ti­tu­ci­onal­nih ulagača po­ka­zu­je da se ra­di o zna­čaj­nom pro­jek­tu.

– Hr­vat­ska na­pre­du­je po pi­ta­nju kre­dit­nog rej­tin­ga i po­bolj­ša­nja uvje­ta pos­lo­va­nja, a u skla­du s tim i bo­ljeg ži­vo­ta za sve gra­đa­ne – ka­zao je Ni­še­vić.

Dar­ko Hor­vat, mi­nis­tar gos­po­dar­stva, po­du­zet­niš­tva i obr­ta, is­tak­nuo je da stal­no na­gla­ša­va part­ner­stvo i su­rad­nju svih u Hr­vat­skoj i iz­van nje na ra­zvo­ju gos­po­dar­stva i inves­ti­cij­ske kli­me u zem­lji.

– Ma­nje su bit­ne broj­ke ko­je su sad za nas do­bre jer će ma­lo ko­ris­ti bi­ti od njih ako ih ne pre­tvo­ri­mo u kon­ti­nu­itet. La­ko je sad bi­ti mi­nis­tar kad ras­tu inves­ti­ci­je, BDP, po­troš­nja i ukup­no gos­po­dar­stvo, te­ško je bi­ti kri­ti­čan. Mo­gu pri­hva­ti­ti me­to­do­lo­ški pris­tup, ali ne i raz­li­či­te či­nje­ni­ce. Broj­ke su ne­mi­lo­srd­ne i fak­tič­ni in­di­ka­tor onog što se u Hr­vat­skoj do­ga­đa – re­kao je Hor­vat. Za

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.