Bc Ins­ti­tut

Na Da­nu po­lja u Ru­gvi­ci pred­stav­lje­ni su ino­va­tiv­ni pro­izvo­di i stra­te­ški ci­lje­vi tvrt­ke S pre­ko 250 raz­li­či­tih hi­bri­da ku­ku­ru­za i 100 sor­ti pše­ni­ce pos­tav­lja­ju tren­do­ve na po­lju

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis -

Hr­vat­ski po­ljo­pri­vred­ni­ci u mo­ru mul­ti­na­ci­onal­nih bren­do­va i da­lje naj­ra­đe bi­ra­ju sje­me Bc Ins­ti­tu­ta. Je­dan od raz­lo­ga je či­nje­ni­ca da ko­ri­šte­nje nji­ho­vog sje­me­na re­zul­ti­ra uro­dom ko­ji je ne­ri­jet­ko i 10% ve­ći od pro­sje­ka, a važ­no za na­po­me­nu­ti je i da trend oda­bi­ra nji­ho­vog sje­me­na me­đu hr­vat­skim pro­izvo­đa­či­ma Bc Ins­ti­tu­tu omo­gu­ću­je da us­pješ­no pos­lu­je već 122 go­di­ne.

- Mi u Bc Ins­ti­tu­tu kon­ti­nu­ira­no ra­di­mo na ople­me­nji­va­nju str­nih ži­ta­ri­ca. U tom pro­ce­su se že­li stvo­ri­ti mo­der­ne kul­ti­va­re ko­ji su po ka­rak­te­ris­ti­ka­ma bo­lji od onih u pro­izvod­nji. Po­s­ljed­njih ne­ko­li­ko go­di­na na­pra­vi­li smo is­ko­rak, upra­vo za­hva­lju­ju­ći napretku ople­me­nji­va­nja re­ali­zi­ra­nom kroz nove sor­te, u po­ve­ća­va­nju pla­sma­na na­šeg sje­me­na - re­kao je pred­sjed­nik upra­ve Bc Ins­ti­tu­ta Ivi­ca Ikić.

Na Da­nu po­lja pred­stav­lje­ne su dvi­je nove sor­te pše­ni­ce, Bc Sna­ša i Zo­ri­ca te dvi­je nove sor­te tri­ti­ka­la, a sve s ci­ljem pro­ši­re­nja po­nu­de te uč­vr­š­ći­va­nja već ja­ke tr­žiš­ne po­zi­ci­je. S ci­ljem za­dr­ža­va­nja kon­ku­rent­ske pred­nos­ti, ova re­gi­onal­na kompanija da­nas ima, osim ove u Hr­vat­skoj, još če­ti­ri tvrt­ke. Ri­ječ je o dvi­je tvrt­ke na po­dru­čju re­gi­je te po jed­noj u Tur­skoj i Ukra­ji­ni. Je­dan od stra­te­ških ci­lje­va im je i fo­kus na iz­voz, a da­nas su pri­sut­ni na 21 svjet­skom tr­ži­štu.

- Pri­sut­ni smo od ze­ma­lja za­pa­da, Por­tu­ga­la, Špa­njol­ske, pre­ko ze­ma­lja u re­gi­ji pa sve do tr­ži­štu kao što su Tur­ska i Iran u ko­jem smo pri­sut­ni pre­ko 15 go­di­na. No­vost je da smo proš­le go­di­ne pro­naš­li part­ne­re za iz­voz u Grč­ku, Slo­vač­ku i Bu­gar­sku te ove go­di­ne za Al­ba­ni­ju i Ga­nu. Ta­ko mo­že­mo re­ći da će po pr­vi pu­ta sje­me na­šeg ku­ku­ru­za bi­ti si­ja­no i na afrič­kom tlu - do­dao je Ikić.

Vo­de­ći se is­klju­či­vo va­ri­ja­blom iz­vo­za, da­nas 70% sje­me­na ku­ku­ru­za pro­izve­de­nog u Hr­vat­skoj pro­da­ju na do­ma­ćem, a 30% na stra­nim tr­ži­šti­ma. In­ten­ci­ja im je taj omjer sma­nji­ti na 50:50, a stra­te­ški gle­da­no najveću pri­li­ku vi­de upra­vo u ukra­jin­skom tr­ži­štu. •

- Vjerujemo da će­mo kroz 3-4 go­di­ne ta­mo zna­čaj­no po­ve­ća­ti ko­li­či­nu ku­ku­ru­za, pše­ni­ce i os­ta­lih kul­tu­ra ko­ji­ma se ba­vi­mo - os­vr­nuo se Ikić.

Ino­va­tiv­nost i pre­poz­nat­lji­vost, to su ri­je­či s ko­ji­ma se mo­že opi­sa­ti rad Bc Ins­ti­tu­ta, a s ci­ljem za­do­vo­lje­nja po­tre­ba pro­izvo­đa­ča do sa­da su pro­izve­li pre­ko 250 raz­li­či­tih hi­bri­da ku­ku­ru­za i 100 sor­ti pše­ni­ce. S dru­ge stra­ne pos­tav­lja­ju i tren­do­ve na po­lju. Na­pret­kom teh­no­lo­gi­je po­ku­ša­va­ju se pos­ta­vi­ti i kao sa­vje­to­dav­na služ­ba. Proš­la go­di­na bi­la je plo­do­nos­na i na tom po­lju, a da bi omo­gu­ći­li pro­izvo­đa­či­ma stal­nu dos­tup­nost i mo­guć­nost do­bi­va­nja in­for­ma­ci­ja u sva­kom tre­nut­ku, re­ali­zi­ra­li su apli­ka­ci­ju Bc Agro­na­ut ko­ji mo­že op­ti­mi­zi­ra­ti pos­lo­va­nje i bi­ti po­dr­ška pro­izvo­đa­či­ma i po­ljo­pri­vred­ni­ci­ma u sva­kom

• tre­nut­ku. VL PROMO Pred­sjed­nik upra­ve BC Ins­ti­tu­ta Ivi­ca Ikić

Velj­ko Os­to­jić, Siniša Ma­lus i Jo­si­pa Jutt (go­re). Mir­ja­na Ča­galj, Ivan Gros i Ni­ko­li­na Br­njac (li­je­vo). Ju­li­je Do­mac, Ivan An­dro­čec, Hr­vo­je Gla­vaš, Cla­udio Ca­nac­ci­ni (do­lje)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.