Učim i šte­dim - znam da vri­je­dim

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis -

Po­bjed­ni­ci dru­ge ka­te­go­ri­je OŠ Blaž Ta­di­ja­no­vić za­jed­no s men­to­ri­com Sa­njom Spa­ić i di­rek­to­ri­com UMFO-a Di­ja­nom Boj­če­ta Mar­ko­ja

–Htje­li smo po­ka­za­ti ka­ko su mi­ro­vi­ne ma­le i ka­ko im je ži­vot te­žak. Ta­ko­đer smo pri­mi­je­ti­li da ma­lo tko zna, čak i me­đu odras­li­ma, ka­ko iz­gle­da mi­ro­vin­ski sus­tav i za­što je do­bro ula­ga­ti u do­bro­volj­ni mi­ro­vin­ski fond, od­nos­no tre­ći stup.

Tim­ski rad

Nov­ce iz tog fon­da ne smi­ju di­ra­ti pri­je 55. go­di­ne i do­bro im do­đe kao do­dat­na po­moć kas­ni­je u ži­vo­tu – objas­ni­li su Lea Er­de­ljić i Vik­tor Kla­da­rić, uče­ni­ci po­bjed­nič­kog ti­ma. Vi­deo su, ka­žu, sni­ma­li svo­jim mo­bi­te­li­ma i pri tom se do­bro za­ba­vi­li, a u mon­ta­ži su im po­mo­gli škol­ski pri­ja­te­lji iz osmog raz­re­da.

“Šes­ta­ri” ka­ko su svoj tim pro­zva­li uče­ni­ci 7.c i 8.c raz­re­da iz Pod­cr­kav­lja od­lu­či­li su svo­je zna­nje pre­ni­je­ti oni­ma mla­đi­ma od se­be, pa su, u sklo­pu pro­jek­ta ra­di­li vlas­ti­te edu­ka­ci­je ni­žim raz­re­di­ma svo­je ško­le i ti­me pro­ši­ri­li ste­če­no zna­nje u pro­jek­tu.

Po­seb­no su odu­še­vi­li kre­ativ­nim i hu­mo­ris­tič­nim be­ćar­cem ko­ji su, na na­go­va­ra­nje okup­lje­nih, iz­ve­li i u pre­dvor­ju

Men­to­ri­ce po­bjed­nič­kih ti­mo­va Ma­ri­ja Ku­šić i Sa­nja Spa­ić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.