Uče­ni­ka

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis -

a po­bje­du u dru­goj ka­te­go­ri­ji, onoj ko­ja se od­no­si­la na sed­me i osme raz­re­de, od­nje­li su uče­ni­ci Os­nov­ne ško­le Bla­ža Ta­di­ja­no­vi­ća iz Pod­cr­kav­lja po­kraj Sla­von­skog bro­da.

Oni su svo­jim ra­do­vi­ma, pr­vi vi­de­om, a dru­gi stri­pom, is­pi­sa­nim be­ćar­cem i pro­ši­re­nom edu­ka­ci­jom o fi­nan­cij­skoj pi­sme­nos­ti, osvo­ji­li ži­ri i u ti­jes­noj bor­bi s bo­do­vi­ma, ko­ji­ma se pro­cje­nji­va­la te­ma, kre­ativ­nost i sa­dr­žaj, osvo­ji­li glav­ne na­gra­de - 15.000 ku­na za svo­ju ško­lu, i ta­ble­te za sve uče­ni­ke ko­ji su su­dje­lo­va­li u pro­jek­tu. Bu­drov­ča­ni, ko­ji su se­be na­zva­li tim “Bud ju­ni­or” su, što­vi­še, osme­ro­čla­ni ži­ri, ko­ji je po­bjed­ni­ke bi­rao, odu­še­vi­li za­nim­lji­vim vi­deo urat­kom u ko­jem su objas­ni­li ka­ko je naj­bo­lje šte­dje­ti i ko­ja je raz­li­ka iz­me­đu pr­vog, dru­gog i tre­ćeg mi­ro­vin­skog stu­pa. Tuž­na je šut­nja zav­la­da­la me­đu okup­lje­ni­ma kad su na ve­li­kom ekra­nu pri­ka­za­ni ži­vo­ti umi­rov­lje­ni­ka u Sla­vo­ni­ji, kao i ka­ko bi mi­ro­vin­ski sus­tav iz­gle­dao ka­da bi se ma­sov­no is­e­lja­va­nje iz Hr­vat­ske nas­ta­vi­lo.

Te­gli­ca ko­ja je u vi­deo pred­stav­lja­la pr­vi mi­ro­vin­ski stup, u ka­dru je na­ime pos­ta­la pot­pu­no praz­na. iz dva­de­set os­nov­nih ško­la oko­pi­lo se u Na­ci­onal­noj i sve­uči­liš­noj knjiž­ni­ci u Za­gre­bu Na­ci­onal­ne i sve­uči­liš­ne knjiž­ni­ce na do­dje­li glav­nih na­gra­da. Ta­ko su okup­lje­ni plje­ska­li u rit­mu nji­ho­va sti­ho­va “Alaj smo se sas­ta­li be­ća­ri, al ni je­dan za ka­su ne ma­ri...Be­ćar je­sam, ti­me se po­no­sim – gaz­da, uvi­jek ja šte­dim i tro­šim... E moj dra­gi sva­to­vi su bli­zu, pa­zi da ne upad­neš u kri­zu”.

Od­mah će “Šes­ta­ri” re­ći - autor sti­ho­va be­ćar­ca uče­nik je Kar­lo Ru­žić, a o za­vr­š­nom pro­jek­tu ko­jim su po­bje­di­li po­če­li su ra­di­ti od­mah na­kon što su saz­na­li da su us­pješ­no proš­li pr­vi krug na­tje­ca­nja ko­ji je po­dra­zu­mi­je­vao pi­sa­nje ese­ja na te­mu ku­na za svo­ju ško­lu osvo­ji­li su po­bjed­nič­ki ti­mo­vi Bud ju­ni­or iz Bu­dro­va­ca i Šes­tar iz Sla­von­skog Bro­da

važ­nos­ti fi­nan­cij­ske pi­sme­nos­ti.

– Na­gra­de je­su i ni­su bit­ne, sva­ka­ko da nam se svi­đa­ju, ali mi smo po­seb­no po­nos­ni što smo su­dje­lu­ju­ći u ovo­me pro­jek­tu pos­ta­li tim. Na­ime sa­da smo se još vi­še zbli­ži­li, pos­ta­li smo pra­vi pri­ja­te­lji baš smiš­lja­ju­ći što će­mo i ka­ko će­mo i ka­ko da to odra­di­mo što bo­lje – ka­za­le su Ma­ri­ja, Mia, Pe­tra, Mag­da­le­na i An­to­ni­ja, uče­ni­ce Os­nov­ne ško­le Bla­ža Ta­di­ja­no­vi­ća, ot­kri­va­ju­ći pri­tom da su se me­đu­sob­no već do­go­va­ra­li ka­ko će po­tro­ši­ti osvo­je­ni iz­nos za svo­ju ško­lu.

– Raz­go­va­ra­li je­smo i za sa­da mis­li­mo da će­mo iz­ra­zi­ti že­lju da se taj no­vac us­mje­ri na škol­sku ku­hi­nju za po­bolj­ša­nje

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.