MALA AKADEMIJA FI­NAN­CI­JA

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis -

ide­jom na pra­vom pu­tu. Svi oni ko­ji su su­dje­lo­va­li za nas su po­bjed­ni­ci – po­ru­či­la je ta­ko na za­vr­š­nom događaju Di­ja­na Boj­če­ta Mar­ko­ja, di­rek­to­ri­ca Udru­ge dru­šta­va za uprav­lja­nje mi­ro­vin­skim fon­do­vi­ma i mi­ro­vin­skih osi­gu­ra­va­ju­ćih dru­šta­va.

Da se kre­ativ­nost i uče­nje is­pla­ti po­ru­čio je os­nov­no­škol­ci­ma i glav­ni ured­nik Ve­čer­njeg lis­ta, Dra­žen Kla­rić.

– Vi ste na­ša bu­duć­nost, a na na­ma sta­ri­ji­ma je da vas na va­šem pu­tu po­dr­ži­mo i pru­ži­mo vam pri­li­ku za us­pješ­nost. A us­pješ­nost je bi­ti do­bar, iz­ras­ti u do­bre lju­de i za­to čes­ti­tam svim uče­ni­ci­ma - ka­zao je ta­ko Dra­žen Kla­rić, po­ru­ču­ju­ći za­jed­no s Di­ja­nom Boj­če­tom Mar­ko­ja da se pro­jekt “Mala akademija fi­nan­ci­ja - Učim, šte­dim, znam da vri­je­dim” nas­tav­lja i sli­je­de­će škol­ske go­di­ne. A ti­mo­vi ko­ji ni­su po­bi­je­di­li, ni­su bi­li tuž­ni jer je ipak, is­tak­li su, naj­bit­ni­je bi­lo na­uči­ti ne­što ko­ris­no i do­bro se za­ba­vi­ti.

Nji­ho­vim ri­je­či­ma svje­do­či i či­nje­ni­ca da su po­bjed­ni­ci­ma svi os­ta­li uče­ni­ci sr­dač­no čes­ti­ta­li. “Mi smo na­uči­li mno­go to­ga” ta­ko su ka­za­li uče­ni­ci Os­nov­ne ško­le Iva­na Mer­za iz Za­gre­ba, ko­ji su za svoj za­vr­š­ni rad pri­pre­mi­li druš­tve­nu igru “Šte­do­poly”. Funk­ci­oni­ra, objaš­nja­va Mar­ga­re­ta Pe­ro­vić, po­put mo­no­po­li­ja, a raz­ne kar­ti­ce iz igre pred­sta­va­lja­ju kon­kret­ne ži­vot­ne si­tu­aci­je ko­je bi tre­ba­lo “ri­je­ši­ti” pa­met­nim fi­nan­cij­skim ras­po­la­ga­njem.

Svi­jet fi­nan­ci­ja

– Htje­li smo da naš pro­jekt si­mu­li­ra pra­vi ži­vot, a sje­ti­li smo se da bi ide­ja druš­tve­ne igre bi­la od­lič­na kom­bi­na­ci­ja uče­nja i za­ba­ve – ka­že La­ra Ga­dža. Ta­ble­ti­ma i sred­stvi­ma za ško­lu, ka­žu, su se na­da­li, ali za­do­volj­ni su i ti­me što su bi­li Uče­ni­ci os­nov­nih ško­la u Na­ci­onal­noj sve­uči­liš­noj knjiž­ni­ci u Za­gre­bu Lu­ka Vi­do­vić za­ba­vio je okup­lje­ne pred­sta­vom “Če­ti­ri ča­rob­ne ri­je­či”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.