Os­nov­nih ško­la

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis -

iz svih kra­je­va Hr­vat­ske pla­si­ra­lo se u ve­li­ko fi­na­le pro­jek­ta “Mala akademija fi­nan­ci­ja” jed­na od dva­de­set ško­la ko­je su se iz­bo­ri­le u dru­gi krug a ovih su mje­se­ci, is­ti­ču, stek­li po­sve dru­gi po­gled na nov­ce i fi­nan­ci­je. Sve to za­hva­lju­ju­ći dvje­ma do­cen­ti­ca­ma s Eko­nom­skog Fa­kul­te­ta, An­drei Lu­čić i Da­ja­ni Bar­bić, ujed­no auto­ri­ca­ma udž­be­ni­ka o fi­nan­cij­skoj pi­sme­nos­ti “No­vac i ja”, ko­je su obiš­le svih dva­de­set ško­la ko­je su se pla­si­ra­le u dru­gi krug natječaja i odr­ža­le pre­da­va­nja i edu­ka­ci­je o fi­nan­cij­skoj pi­sme­nos­ti, važ­nos­ti šted­nje, da­ju­ći pri­tom uč­ni­ci­ma uvid u svi­jet fi­nan­ci­ja.

Svih tih de­vet mje­se­ci pro­jek­ta os­nov­no­škol­ci iz Ilo­ka, Đur­đev­ca, Da­ru­va­ra, Nov­ske, Met­ko­vi­ća, Karlovca, Za­gre­ba, Gra­ča­ca, Ivan­ko­va, Bu­drov­ca, Sve­tog Iva­na Žab­nog, Do­nje Vo­će, Br­dov­ce, Ka­li­no­va­ca, Ko­priv­ni­ce, Gru­biš­nog po­lja, Sla­von­skog Šam­ca i Sla­von­skog Bro­da uči­li su iz­me­đu os­ta­log što su ka­ma­te, ko­je su za­da­će i pos­lo­vi ba­na­ka, što je bit­co­in, ko­ja je raz­li­ka iz­me­đu te­ku­ćeg, de­viz­nog i ži­ro­ra­ču­na...

Na za­vr­š­ni­ci pro­jek­ta Udru­ge druš­tva za uprav­lja­nje mi­ro­vin­skim fon­do­vi­ma i mi­ro­vin­skih osi­gu­ra­va­ju­ćih dru­šta­va kao i Ve­čer­njeg lis­ta po­seb­no su se za­hva­li­li pro­fe­so­ri­ma i pro­fe­so­ri­ca­ma ko­ji su su­dje­lo­va­li u pro­jek­tu i pri­jav­lji­va­li raz­re­de, do­ka­zu­ju­ći ta­ko da su itekako sprem­ni svo­je uči­oni­ce otvo­ri­ti za kre­ativ­ne obli­ke po­du­ča­va­nja.

Priz­na­nja men­to­ri­ma

Ta­ko su po­seb­ne za­hva­le do­bi­li - Da­vor­ka Hr­že­njak, pro­fe­so­ri­ca Os­nov­ne ško­le Gr­gu­ra Kar­lov­ča­na, An­drea Bo­sa­nac iz Os­nov­ne ško­le Kaj­ze­ri­ca, Na­ta­ša Hor­vat iz Os­nov­ne ško­la Ju­li­ja Be­ne­ši­ća, Ivan­či­ca Su­di­nec i Na­ta­ša Oreč iz Os­nov­ne ško­le “Gri­gor vi­tez“, Da­ri­ja Be­ge­din iz OŠ Gra­brik, Kse­ni­ja To­ma­šek iz Če­ške Os­nov­ne ško­le Ja­na Amo­sa Ko­men­skog, Ma­ri­ja Ku­šić iz OŠ Bu­drov­ci, Ma­ri­ja­na Če­vi­zo­vić iz Os­nov­ne ško­le Nov­ska, Ivan­ka To­mić iz OŠ “Pa­vao Be­las”, Ni­ko­li­na Vug­de­li­ja iz OŠ Stje­pa­na Ra­di­ća, Ma­ri­ja Ju­rić iz OŠ ”Au­gust Ce­sa­rec”, Sa­nja Spa­ić iz OŠ “Blaž Ta­di­ja­no­vić”, Jo­sip Ga­lo­vić iz OŠ “Jo­sip Ko­za­rac”, Siniša Po­ga­čić iz Os­nov­ne ško­le Dr. Ivan Merz, Eli­za­be­ta Tre­po­tec Ma­rić iz OŠ Ivan Lac­ko­vić Cro­ata, Mir­na Ko­va­čić iz Os­nov­ne ško­le “Đuro Es­ter”, Ana­ma­ria Ba­ga­rić i San­dra Ljub­lja­no­vić iz Os­nov­ne ško­le An­dri­je Ka­či­ća Mi­oši­ća Ni­ko­li­na Za­dra­vec iz Os­nov­ne ško­le Iva­na Ne­po­mu­ka Je­mer­ši­ća, Na­ta­ša Mi­kuš iz Os­nov­ne ško­le Gr­gu­ra Kar­lov­ča­na, Ru­ži­ca Tu­lu­mo­vić iz Os­nov­ne ško­le

• Ni­ko­le Tes­le. Sve­če­nu za­vr­š­ni­cu pro­jek­ta “Mala akademija fi­nan­ci­ja” uve­li­ča­li su part­ne­ri pro­jek­ta Do­cen­ti­ce Eko­nom­skog fa­kul­te­ta An­drea Lu­čić i Da­ja­na Bar­bić s di­rek­to­ri­com UMFO-a Di­ja­nom Boj­če­ta Mar­ko­ja U NSK bi­lo je iz­lo­že­no 20 fi­nal­nih ra­do­va

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.