Pi­šta ima de­set mje­se­ci i že­li iz sklo­ni­šta

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb - (sč)

Još je­dan u ni­zu spa­še­nih s uli­ce, ta­ko po­či­nje pri­ča o Pi­šti. Či­ji je bio i gdje je ži­vio vo­lon­te­re vi­še i ne za­ni­ma, jer Pi­šta ni­je zas­lu­žio ono što je pro­ži­vio. Ve­seo je i ras­po­lo­žen, ci­jep­ljen, či­pi­ran i kas­tri­ran. Ima de­set mje­se­ci, za udom­lja­va­nje zo­vi­te 098/642-209.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.