Ros­tu­har sli­ke iz zra­ka iz­la­že u zrač­noj lu­ci

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb - (pb)

Na­kon što je pos­tav­lje­na u pa­ri­škom Lo­uvreu, iz­lož­ba “Hr­vat­ska. Puna bo­ja” auto­ra Da­vo­ra Ros­tu­ha­ra otvo­rit će se ve­če­ras u 20 sa­ti u pros­to­ru za pre­uzi­ma­nje prt­lja­ge put­nič­kog ter­mi­na­la u Zrač­noj lu­ci Fra­njo Tuđ­man. Na 26 fo­to­gra­fi­ja ve­li­kog for­ma­ta svi ko­ji pro­đu aero­dro­mom mo­ći će vidjeti hr­vat­ske zna­me­ni­tos­ti fo­to­gra­fi­ra­ne iz zra­ka, ko­je je poz­na­ti is­tra­ži­vač i fo­to­graf sni­mao se­dam go­di­na dro­nom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.