Naš luk­suz­ni pan­si­on če­ka ko­nje s Hi­po­dro­ma

Ovi bi objekti, pre­ma Ban­di­ću, tre­ba­li udo­mi­ti gr­la ko­ja se­li pro­jekt “Man­hat­tan”

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb - Je­le­na Pi­šo­nić Ba­bić

Pros­tra­ne bok­so­ve, dvi­je ku­pa­oni­ce, pa i so­la­rij, sve to ima no­vo­otvo­re­ni ko­njič­ki cen­tar Eva­go u Gor­njim Če­hi­ma ko­ji bi, ka­ko je naj­a­vio gra­do­na­čel­nik Mi­lan Ban­dić, zbog pro­jek­ta “Man­hat­tan” tre­bao udo­mi­ti dio “sta­nov­ni­ka” Hi­po­dro­ma. Toč­ni­je, 13 gr­la iz us­ta­no­ve Uprav­lja­nje sport­skim objek­ti­ma, dok bi se vlas­ni­ci os­ta­lih sto­ti­njak ko­nja u pri­vat­nom vlas­niš­tvu, ka­zao je, tre­ba­li sa­mi sna­ći.

“Hotel” za 3800 ku­na

One ko­ji se pre­se­le u Če­he, pak, na če­ti­ri hek­ta­ra ve­li­kom ran­ču do­če­kat će naj­o­prem­lje­ni­ji cen­tar u ovom di­je­lu Eu­ro­pe, is­ti­če vlas­nik Go­ran Go­lu­bi­ček. U glav­no­me objek­tu, osim unu­tar­njeg ja­ha­li­šta od 2100 kva­dra­ta, smjes­ti­lo se i gle­da­li­šte, a u do­njem di­je­lu dvo­ra­ne na­la­ze se 53 bok­sa, ku­pa­oni­ce, od­nos­no dva tu­ša, te “so­la­rij” u ko­je­mu se ko­nji su­še. Na ka­tu je, uz ure­de, ka­fić s te­ra­sa­ma s po­gle­dom na vanj­sko ja­ha­li­šte od 6000 kva­dra­ta te šet­ni­cu za ko­nje.

– Te­re­ni na ja­ha­li­šti­ma od kvarc­nog su pi­je­ska u ko­ji smo do­da­li i 20 to­na sjec­ka­nog pa­mu­ka. Na vanj­skom ima­mo i po­seb­ne dre­naž­ne ci­je­vi ka­ko bi pi­je­sak imao ide­al­nu razinu vla­ge, a pod­lo­ga tvr­do­ću – is­ti­če Go­lu­bi­ček, ko­ji je u cen­tar ulo­žio 20 mi­li­ju­na ku­na. Nje­go­va je obi­telj i vlas­nik lan­ca pe­kar­ni­ca, a grad­nja zda­nja u Če­hi­ma počela je pri­je dvi­je go­di­ne.

– Ba­vio sam se ja­ha­njem, a odu­vi­jek sam že­lio ima­ti ova­kav cen­tar – objaš­nja­va.

Dje­lu­je u nje­mu i ško­la ja­ha­nja, a plan mu je, ka­že, iz­gra­di­ti još je­dan te­ren. Za mje­seč­ni smje­štaj pri­vat­nih ko­nja, pak, vlas­ni­ci bi tre­ba­li is­ke­ši­ra­ti oko 3800 ku­na, što je tri ti­su­će vi­še ne­go na Hi­po­dro­mu.

– To je kao da ih iz hotela s jed­nom zvjez­di­com pre­ba­ci­te u onaj sa se­dam. Za­kon po­nu­de i po­traž­nje – ka­že Go­lu­bi­ček. O grad­skoj pot­po­ri ko­ju do­bi­va Hi­po­drom, iz­me­đu tri i če­ti­ri mi­li­ju­na ku­na go­diš­nje, do­da­je, još se ni­je raz­go­va­ra­lo, a za ko­nje ko­ji bi u nje­gov “hotel” odan­de mo­gli sti­ći ka­že sa­mo: “Do­bro doš­li”.

Kod nas ne­ma mjes­ta

Ne­ko­li­ko ki­lo­me­ta­ra da­lje, u Ma­loj Mla­ki, dru­ga je lo­ka­ci­ja ko­ju je Ban­dić spo­mi­njao kao no­vi dom gr­la s Hi­po­dro­ma. Ri­ječ je o objek­tu Sport­skog ko­njič­kog klu­ba Sv. Ju­raj, ali nje­gov vlas­nik An­te Ši­mle­ša, sed­me­ros­tru­ki dr­žav­ni pr­vak u pre­ska­ka­nju pre­po­na, ka­že da nit­ko u ve­zi to­ga ni­je kon­tak­ti­rao s nji­me, a i ne­ma slo­bod­nih mjes­ta.

– Ov­dje je 29 bok­so­va i is­to to­li­ko ko­nja. Pla­ni­ra­mo iz­gra­di­ti još če­ti­ri šta­le sa 60 bok­so­va, kao i gar­de­ro­bu, uči­oni­cu, fit­ness za ja­ha­če, no to je sve u pri­pre­mi. Zah­tje­vi za pro­jek­te i fon­do­ve EU pre­da­ni su i sa­da če­ka­mo – objaš­nja­va Ši­mle­ša, na či­je­mu se ran­ču, na ko­je­mu i ži­vi s obi­te­lji, na­la­ze dvo­ra­na, vanj­ski te­re­ni za tre­ning i na­tje­ca­nja te trav­na­ta va­ri­jan­ta. Za mje­seč­ni pan­si­on po­treb­no je iz­dvo­ji­ti od 300 do 400 eura po ko­nju te is­to to­li­ko za tre­nin­ge, no pros­tor je, is­ti­če Ši­mle­ša, pre­dvi­đen sa­mo za spor­ta­še, a ne za one ko­ji se ja­ha­njem ba­ve re­kre­ativ­no. Sto­ga će smje­štaj nji­ho­vih ko­nja, či­ni se, bi­ti naj­ve­ći pro­blem bu­du li se se­li­li s Hi­po­dro­ma. Hr­vat­ski ko­njič­ki sa­vez us­to upo­zo­ra­va da pri­vat­ni objekti ne­ma­ju adek­vat­nih sta­za za ga­lop­ske i en­du­ran­ce utr­ke pa bi me­tro­po­la os­ta­la bez

• broj­nih na­tje­ca­nja.

Go­ran Go­lu­bi­ček ulo­žio je 20 mi­li­ju­na ku­na u zda­nje u Gor­njim Če­hi­ma. Ima vanj­sko i unutarnje ja­ha­li­šte, ko­je ko­ris­ti i nje­go­va kći Eva

An­te Ši­mle­ša na ran­ču u Ma­loj Mla­ki ras­po­la­že s 29 bok­so­va i svi su po­pu­nje­ni. Pla­ni­ra ši­ri­ti ka­pa­ci­te­te, ali to je, is­ti­če, još u fa­zi pri­pre­me

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.