Ras­po­lo­že­ni Bi­den

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari & Analize -

De­mo­krat­ski pred­sjed­nič­ki kan­di­dat za iz­bo­re slje­de­će go­di­ne i biv­ši ame­rič­ki pot­pred­sjed­nik Joe Bi­den poz­drav­lja­ju svo­je sim­pa­ti­ze­re na pre­diz­bor­nom sku­pu na Sve­uči­li­štu Iowa Wes­leyan u Mo­unt Ple­asan­tu. Što je Bi­de­na nag­na­lo u smi­jeh do su­za ne zna­ju ni služ­be?!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.