KRAJ REDOVIMA PRED VELEPOSLAN­STVIMA NJE­MAČ­KE NA BALKANU

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari & Analize -

Nje­mač­ki par­la­ment usvo­jio je pa­ket za­ko­na ko­ji se od­no­se na mi­gra­ci­je. Je­dan dio za­ko­na od­no­si se na pra­va pod­no­si­te­lja zah­tje­va za azi­lom i pra­vi­la pri­li­kom pro­tje­ri­va­nja oso­ba za ko­je ne pos­to­ji prav­na os­no­va bo­rav­ka u Nje­mač­koj. Oko ovog pa­ke­ta za­ko­na, ko­ji uglav­nom pre­dvi­đa po­oš­tre­nja za one na ko­je se oni od­no­se, se u Bun­des­ta­gu vo­di­la žes­to­ka ras­pra­va, pi­še De­ut­s­c­he Wel­le. Za zas­tup­ni­ke stran­ke Lje­vi­ca za­kon, ko­ji iz­me­đu os­ta­log pre­dvi­đa kaz­ne i za one ko­ji po­go­đe­ne oba­vi­jes­te o nas­tu­pa­ju­ćem pro­tje­ri­va­nju, je “ra­sis­tič­ki” dok se za Ze­le­ne ra­di o “cr­nom da­nu za de­mo­kra­ci­ju”. No­vi za­kon se ne od­no­si sa­mo na vr­hun­ske struč­nja­ke ne­go i za sve one ko­ji pro­na­đu za­pos­le­nje “ko­je od­go­va­ra nji­ho­voj kva­li­fi­ka­ci­ji”. I to za sva za­ni­ma­nja a ne sa­mo za ona ko­je nje­mač­ka Agen­ci­ja za zapošljava­nje pro­gla­si de­fi­ci­tar­ni­ma kao što je to bio slučaj i do­sad. Ve­li­ka no­vost je i ta da će oni­ma sa struč­nom kva­li­fi­ka­ci­jom bi­ti omo­gu­će­no i da pri­je sa­mog za­pos­le­nja do­đu u Nje­mač­ku ka­ko bi ov­dje tra­ži­li po­sao. Taj bo­ra­vak je ogra­ni­čen na šest mje­se­ci a uvjet je da se tra­ži­telj mo­že sam uz­dr­ža­va­ti. Naj­ve­ća no­vost je da nje­mač­ki pos­lo­da­vac ko­ji že­li za­pos­li­ti radnika ko­ji ne do­la­zi iz neke od ze­ma­lja Eu­rop­ske uni­je (ili Nje­mač­ke) vi­še ne mo­ra do­ka­zi­va­ti da na EU tr­ži­štu ni­je us­pio pro­na­ći adek­vat­nu rad­nu sna­gu.

Za­kon pre­dvi­đa i lak­še priz­na­va­nje stra­nih struč­nih di­plo­ma i svje­dodž­bi. To bi se, iz­me­đu os­ta­log, pos­ti­glo ta­ko da se spo­je pro­ce­si iz­da­va­nja vi­ze i priz­na­va­nja struč­ne di­plo­me. Po­seb­na pra­vi­la će vri­je­di­ti za use­lje­ni­ke sta­ri­je od 45 go­di­na. Oni će do­bi­ti do­zvo­lu je­di­no u slu­ča­ju da im rad­ni ugo­vor jam­či za­ra­du od naj­ma­nje 3700 eura bru­to ka­ko u sta­ros­ti ne bi pa­li na te­ret dr­ža­ve zbog pre­ma­lih mirovina.

Usko gr­lo su do sa­da bi­la nje­mač­ka kon­zu­lar­na pred­stav­niš­tva u ko­ji­ma su kan­di­da­ti za is­e­lja­va­nje mje­se­ci­ma a ne­ri­jet­ko i go­di­na­ma če­ka­li na ter­min za iz­da­va­nje vi­ze za Nje­mač­ku. I to us­pr­kos svim po­treb­nim do­ku­men­ti­ma. “Od svih za­ko­na iz mi­gra­cij­skog pa­ke­ta Za­kon o use­lja­va­nju struč­ne rad­ne sna­ge je za me­ne naj­važ­ni­ji i naj­nuž­ni­ji. No da bi on po­ka­zao svoj učinak, du­ga če­ka­nja za vi­zu mo­ra­ju bi­ti skra­će­na”, re­kao je nje­mač­ki mi­nis­tar unu­tar­njih pos­lo­va i ja­dan od idej­nih tvo­ra­ca no­vog mi­grant­skog pa­ke­ta Horst Se­eho­fer.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.