Ekonomski an­ti­bar­ba­rus

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari & Analize - Rat­ko Bo­ško­vić

Umjes­to da uni­šti rad­ni kon­tin­gent, sva­ka no­va teh­no­lo­gi­ja za­poš­lja­va­la je sve ve­ći broj ljudi, eks­po­nen­ci­jal­no po­ve­ća­va­la nji­ho­vu pro­duk­tiv­nost i ži­vot­ni stan­dard či­ta­vih na­ro­da

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.