STVA­RA SE TU­RIS­TIČ­KI TE­RI­TO­RIJ KO­JI JE NE­ZA­NIM­LJIV, DO­SA­DAN I NE­KO­RIS­TAN

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama -

zda­nja ka­ko bi se pre­tvo­ri­li u odr­ži­ve objek­te. Ali tre­ba i vre­me­na i ra­da da ta na­vi­ka na­đe put do obale - sma­tra Hr­vo­je Bo­ta, di­rek­tor tvrt­ke Odr­ži­vo d.o.o.

Ka­da je od­lu­čio os­no­va­ti tvrt­ku, cilj mu je od po­čet­ka bio po­nu­di­ti struč­na zna­nja, struč­nu edu­ka­ci­ju i po­moć za re­ali­za­ci­ju spo­me­nu­tih odr­ži­vih pro­je­ka­ta od onih ur­ba­nis­tič­kih za ze­le­ne naselja, odr­ži­vih kam­po­va pa sve do di­zaj­na vr­to­va i okuć­ni­ca te eko­lo­ški odr­ži­vih far­mi.

- Objekti ko­ji su u pot­pu­nos­ti samoodrživ­i, što zna­či da ne­ma pla­ća­nja režija, zahtijevaj­u ve­ća ula­ga­nja u teh­no­lo­gi­je i materijale ko­je is­ko­ri­šta­va­ju pa­siv­ne mje­re i pri­rod­no odr­ži­ve iz­vo­re ener­gi­je ka­ko bi se do­bio je­dins­tven objekt u ko­jem se čovjek do­bro osjeća, a i ko­ji je ekonomski is­pla­tiv - is­ti­če Bo­ta te do­da­je ka­ko je pri­mje­tan ve­li­ki po­ten­ci­jal za ra­zvoj tu­riz­ma za osvi­je­šte­ne tu­ris­te ko­ji že­le pri­je sve­ga uži­va­ti u pre­div­noj pri­ro­di, eko­lo­škoj grad­nji i hra­ni te mi­ru i opu­šta­nju.

Mi­je­nja­ti svi­jest

- Mis­lim da će se mo­ra­ti pro­mi­je­ni­ti na­ša svi­jest ako že­li­mo pre­ži­vje­ti na ovoj pla­ne­te i ići na­pri­jed kao druš­tvo u su­ži­vo­tu s di­rek­tor tvrt­ke Odr­ži­vo d.o.o. pri­ro­dom i u skla­du s prirodnim na­če­li­ma. Svi su se pre­ba­ci­li na tu­ri­zam zbog za­ra­de, ne­ma dru­ge pro­izvod­nje i sa­dr­ža­ja. Doš­lo je do za­gu­še­nja i in­fras­truk­tu­re.

Tu­ri­zam sa­mo dio pri­če

Stva­ra se tu­ris­tič­ki te­ri­to­rij ko­ji je ne­za­nim­ljiv, do­sa­dan i ne­ko­ris­tan. Iz­ra­že­na je i se­zo­nal­nost - ra­di se sa­mo lje­ti, zi­mi se uži­va. Iz­gu­bi­la se vi­tal­nost lo­kal­nog sta­no­vi­šta kre­ativ­nih in­dus­tri­ja i os­ta­log, i to je ja­ko ve­lik pro­blem - na­gla­ša­va naš su­go­vor­nik i na­po­mi­nje ka­ko su sta­nov­ni­ci po­je­di­nih gra­do­va na oba­li frus­tri­ra­ni jer su svjes­ni da tu­ri­zam do­no­si i do­bre i lo­še po­s­lje­di­ce. Sto­ga je nje­go­va ve­li­ka že­lja da se po­štu­je odr­živ ra­zvoj, urav­no­te­ži pri­mar­na i se­kun­dar­na pro­izvod­nja i da tu­ri­zam bu­de sa­mo dio ci­je­le pri­če, a sve os­ta­lo pri­mar­no po­sve­će­no lo­kal­nom sta­nov­niš­tvu ko­je ima le­gi­tim­no pra­vo od­lu­či­va­ti o uprav­lja­nju i

• pla­ni­ra­nju prostora.

“OBJEKTI KO­JI SU U POT­PU­NOS­TI SAMOODRŽIV­I ZAHTIJEVAJ­U VE­ĆA ULA­GA­NJA U TEH­NO­LO­GI­JU I MATERIJALE, ALI SU EKONOMSKI IS­PLA­TI­VI

Hr­vo­je Bo­ta,

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.