Ima­mo sjaj­ne fil­mo­ve, ali gra­đa­ni ih ne mo­gu vidjeti

Nenad Pu­hov­ski Os­ni­vač pro­duk­ci­je Fac­tum ogor­čen je od­lu­kom HTV-a da ne ot­ku­pi neke od naj­us­pješ­ni­jih do­ma­ćih dokumentar­aca ODBIJENO JE VI­ŠE OD 30 DOKUMENTAR­ACA, ME­ĐU KO­JI­MA I FILM ZRINKE MATIJEVIĆ KO­JI JE U SARAJEVU DO­BIO NA­GRA­DU HTV-a

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - Mi­le­na Za­jo­vić

Proš­log su tjedna do­ma­ćim pro­du­cen­ti­ma sti­gle ne­pot­pi­sa­ne od­bi­je­ni­ce s HTV-a, u ko­ji­ma sto­ji da ne­ma pro­gram­skog in­te­re­sa za ot­kup hr­vat­skih dokumentar­aca. Me­đu fil­ma­ši­ma ko­ji su naj­glas­ni­je iz­ra­zi­li svo­je ne­za­do­volj­stvo tak­vom od­lu­kom os­ni­vač je Za­grebDoxa i pro­duk­ci­je Fac­tum, do­ku­men­ta­rist Nenad Pu­hov­ski.

Ka­ko tu­ma­či­te od­lu­ku HTV-a da ne ot­ku­pi neke od naj­us­pješ­ni­jih hr­vat­skih dokumentar­aca, što zna­či da ih pu­bli­ka ne­će mo­ći gle­da­ti na ma­lim ekra­ni­ma?

Ci­je­la je ta pri­ča, za­što stva­ri ne na­zva­ti pra­vim ime­nom – skan­da­loz­na, jer za­is­ta se ra­di o fil­mo­vi­ma naših naj­poz­na­ti­jih i naj­us­pješ­ni­jih do­ku­men­ta­ris­ta. Tu mis­lim pri­je sve­ga na Ne­boj­šu Sli­jep­če­vi­ća ko­me je od­bi­je­na „Sr­ben­ka“, film ko­ji je uz niz na­ci­onal­nih i me­đu­na­rod­nih na­gra­da ne­dav­no do­bio i Na­zo­ra za naj­bo­lji film go­di­ne. Pa je tu i Go­ran De­vić, či­ji su neo­t­kup­lje­ni fil­mo­vi „Buf­fet Že­lje­za­ra“, „Na vo­di“i „U ime RH“po­ha­ra­li hr­vat­ske i stra­ne fes­ti­va­le, Zrin­ka Matijević, či­ji je film „Iza li­ca zr­ca­la“uz „Ok­ta­vi­ja­na“za naj­bo­lji hr­vat­ski film, kao pro­jekt do­bio upra­vo na­gra­du HTV-a na Sa­ra­je­vo film fes­ti­va­lu, a po­seb­no je za­nim­lji­vo da je kao hr­vat­ska ko­pro­duk­ci­ja od­bi­jen i film „Naj­ljep­ša zemlja na svi­je­tu“, re­gi­onal­nog do­ku­men­ta­ris­tič­kog ve­le­maj­sto­ra i kla­si­ka Že­li­mi­ra Žil­ni­ka ko­ji se ba­vi te­mom mi­gra­na­ta. Sve u sve­mu, odbijeno je vi­še od 30 dokumentar­aca naj­važ­ni­jih hr­vat­skih pro­du­ce­na­ta.

Ko­ja su obraz­lo­že­nja za ta­kav pos­tu­pak?

To je, pak, dru­gi dio skan­da­la. Ve­ći­na je fil­mo­va, na­ime, od­bi­je­na la­pi­dar­nim objaš­nje­njem da „po­nu­da tra­ja­njem ne is­pu­nja­va po­zi­vom odre­đe­ne kri­te­ri­je“, na­ime HTV-ove „slo­to­ve“od po­la ili jed­nog sa­ta. To je, u bi­ti, be­das­to­ća jer ka­da HTV pri­ka­zu­je ne­ki ame­rič­ki bloc­k­bus­ter, pa čak i stra­ni do­ku­men­ta­rac, ti se kri­te­ri­ji ne pri­mje­nju­ju, u što se la­ko uvje­ri­ti pre­gle­dom pro­gra­ma. Ov­dje tre­ba ras­tu­ma­či­ti da se ra­di o ot­ku­pu go­to­vih fil­mo­va, dak­le ne o oni­ma ko­je HTV na­ru­či i fi­nan­ci­ra u ci­je­los­ti i za ko­je bi, na­rav­no, imao pra­vo odre­đi­va­ti uvje­te, pa i du­lji­nu.

A što ako fil­mo­vi ipak za­do­vo­lja­va­ju tra­že­nu mi­nu­ta­žu?

U slu­ča­je­vi­ma ka­da se ovi „jed­nos­tav­ni“di­sk­va­li­fi­ka­ti­vi ne mo­gu pri­mi­je­ni­ti, ne­pot­pi­sa­no Po­vje­rens­tvo HRT-a za na­ba­vu pro­gram­skih sa­dr­ža­ja va­di i neke dru­ge ar­gu­men­te. Ci­ti­rat ću: „U sce­na­ris­tič­kom smis­lu ovo je film pun pre­dra­su­da i is­kriv­lja­va­nja is­ti­ne o Hr­va­ti­ma. Film de­kon­tek­s­tu­ali­zi­ra­njem po­vi­jes­ti i stva­ra­njem mo­za­ič­ke sli­ke či­ja je pod­lo­ga ju­gos­la­ven­sko sr­p­ski na­ra­tiv o ‘pro­ble­ma­tič­nim’ i ‘is­klju­či­vim’ Hr­va­ti­ma, do­no­si ne­pot­pu­nu i is­kriv­lje­nu sli­ku si­tu­aci­je s Hr­va­ti­ma u BiH, per­fid­no pro­dub­lju­ju­ći ju­go­čet­nič­ku na­ra­ci­ju da su Hr­va­ti kri­vi za sve pro­ble­me u Ju­gos­la­vi­ji“. Pa­met­no­me dos­ta!

Dak­le, sma­tra­te da je ovo bi­la po­li­tič­ka od­lu­ka?

Mo­žda će vas moj od­go­vor za­ču­di­ti, ali mis­lim da je u sr­ži ove pri­če po­li­ti­ka sto­ji tek kao „po­kri­će“. Su­šti­na je, ba­rem po mom miš­lje­nju u sin­dro­mu (da se ma­lo na­ša­lim) “tu­đe ne­će­mo, svo­je ne da­mo!” HTV, na­ime, jed­nos­tav­no ne že­li pri­hva­ti­ti „vanj­sku“pro­izvod­nju kao part­ne­ra. Čak ne, nuž­no, rav­no­prav­nog, već sa­mo, pra­vog part­ne­ra. Ni­ka­da ne­ću pres­ta­ti po­nav­lja­ti da, u dva­de­set go­di­na, od 82 do sa­da pro­du­ci­ra­na Fac­tu­mo­va do­ku­men­tar­ca, HTV ni­je ko­pro­duk­cij­ski su­dje­lo­va­la ni u jed­nom! I da, na­rav­no, ra­di se i o nov­cu za ko­ji mnogi na HTV-u sma­tra­ju da pri­pa­da is­klju­či­vo nji­ma, a ne ta­mo ne­kim „vanj­skim pro­duk­ci­ja­ma“. Prem­da se, da upo­tri­je­bim kod nas to­li­ko po­pu­lar­nu sin­tag­mu, u bi­ti ra­di o nov­cu po­rez­nih obvez­ni­ka. Na­rav­no, po­li­tič­ko umi­lja­va­nje pos­to­je­ćem po­li­tič­kom es­ta­bli­šmen­tu pri to­me ne ško­di.

Druš­tvo hr­vat­skih film­skih re­da­te­lja ne­dav­no je jav­no upo­zo­ri­lo da HTV već de­set go­di­na ne po­štu­je ni kvote ot­ku­pa vanj­skih do­ma­ćih pro­duk­ci­ja, ali ni pri­ka­zi­va­nja europ­skog i do­ma­ćeg sa­dr­ža­ja u svo­jim pro­gra­mi­ma. Ka­ko je moguće da to tra­je to­li­ko du­go? Tko je kriv?

Jed­nos­ta­van od­go­vor bi tre­bao bi­ti – po­li­ti­ka. Jer, do­is­ta, po­li­ti­ka – Sa­bor, Mi­nis­tar­stvo kul­tu­re i či­tav je­dan sus­tav, tre­ba­li bi, a ne bri­nu se o to­mu da HTV bu­de – jav­na te­le­vi­zi­ja. No, ja mis­lim da je stvar kom­pli­ci­ra­ni­ja. Mis­lim da smo od­go­vor­ni svi mi. Od me­ne osob­no ko­ji se ni­sam znao iz­bo­ri­ti za svo­je, po nekima, „kon­flik­t­ne“sta­vo­ve, pre­ko stru­kov­nih or­ga­ni­za­ci­ja ko­je su se, i opet po mom miš­lje­nju, pos­tav­lja­le „pre­me­ka­no“, pa pre­ko gle­da­te­lja ko­ji pris­ta­ju pla­ća­ti ne­što či­me (a to sve ma­nja gle­da­nost jas­no po­ka­zu­je) ni­su za­do­volj­ni. I ta­ko, ima­mo te­le­vi­zi­ju ko­je je „us­pje­la“kom­bi­na­ci­ja sve­ga naj­go­reg od ko­mer­ci­jal­ne i jav­ne te­le­vi­zi­je.

Vi ste HTV-u svo­je­dob­no nu­di­li i ela­bo­ri­ra­ni do­ku­men­tar­ni se­ri­jal “Me­di­te­ran­ski bre­vi­jar” pre­ma slav­nom dje­lu Pre­dra­ga Ma­tve­je­vi­ća. Što se s tim do­go­di­lo?

Ni­šta. Na­kon toč­no dva­de­set go­di­na tru­da, ni­je se do­go­di­lo – ni­šta. Po­ho­dio sam raz­ne ured­ni­ke, di­rek­to­re, sa­vjet­ni­ke – ni­šta, od HAVC-a do­bio sred­stva za ra­zvoj pro­jek­ta... i opet, ni­šta. Pe­đa je umro, a s njim i taj pro­jekt!

Sma­tra­te li da no­vi šef HAVC-a Chris Mar­cich mo­že utje­ca­ti na to sta­nje? U raz­go­vo­ru za Ve­čer­nji list naj­a­vio je pre­go­vo­re s vod­stvom HTV-a po pi­ta­nju kvo­ta.

Ne­dav­no sam upoz­nao gos­po­di­na Mar­c­hi­ca i mis­lim da se sva­ka­ko ra­di o kom­pe­tent­nom čo­vje­ku za tu vr­stu pos­la. No, ja sam vje­ro­jat­no sta­ro­mo­dan jer sma­tram da bi os­nov­no pra­vi­lo tre­ba­lo bi­ti “kad pos­to­ji vo­lja, pos­to­ji i način“... Ne vje­ru­jem pre­vi­še u za­ko­ne, pra­vi­la, pos­tot­ke i kvote. Jer, sve se to mo­že iz­i­gra­ti pa će kvote bi­ti za­do­vo­lje­ne a mi će­mo i da­lje, u zem­lji ko­ja je to­li­ko bre­me­ni­ta pro­ble­mi­ma kao što je to Hr­vat­ska, gle­da­ti fil­mo­ve o ri­ba­ri­ma i te­ža­ci­ma. Tre­ba do­go­vor. A to­ga u ovoj zem­lji ne­ma.

Zvu­či­te po­pri­lič­no pe­si­mis­tič­no dok go­vo­ri­te o ovoj te­mi.

Ni­ka­ko. I da­lje sma­tram da je do­ku­men­tar­ni film ne­što iz­u­zet­no vri­jed­no i po­treb­no. Ne­što što pu­bli­ka do­is­ta tre­ba i vo­li! Sa­mo mi je žao da je to­li­ko vre­me­na ba­če­no u vje­tar. Mo­ja ge­ne­ra­ci­ja po­la­ko po­sus­ta­je, sred­nja se ne­ka­ko ba­ca­ka, a mla­di od­la­ze. Šte­ta. Jer ima­mo to­li­ko sjaj­nih fil­ma­ša i te­ma. S ovak­vim sta­vom HTV-a mnogi sjaj­ni do­ku­men­tar­ci ne­će bi­ti gle­da­ni ko­li­ko zas­lu­žu­ju, a ne­ki ne­će bi­ti

• ni na­prav­lje­ni...

KRI­VI SMO SA­MI Pu­hov­ski sma­tra da ni pret­plat­ni­ci ne bi smje­li to­le­ri­ra­ti po­na­ša­nje jav­nog ser­vi­sa

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.