Vi­dač­ko­vić: Ne­mam ni­šta pro­tiv da se na­gra­de se­le, Pu­la ima vlas­ti­ta priz­na­nja

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - Mi­le­na Za­jo­vić

Pra­vi boj­kot fil­ma­ša i nji­ho­vih udru­ga do­ži­vio je na­ci­onal­ni Pul­ski film­ski fes­ti­val na ko­jem se ove go­di­ne ne­će do­di­je­li­ti na­gra­da “Ok­ta­vi­jan” Hr­vat­skog druš­tva film­skih kri­ti­ča­ra (pre­se­lje­na u okri­lje Da­na hr­vat­skog fil­ma), kao ni na­gra­de “Fa­bi­jan Šo­va­go­vić” (ko­ja se­li na Vu­ko­var film fes­ti­val) i “Ve­dran Ša­ma­no­vić” (do­di­je­lit će se na Fes­ti­va­lu me­di­te­ran­skog fil­ma u Spli­tu). Tom od­lu­kom Druš­tvo hr­vat­skih film­skih re­da­te­lja, Hr­vat­ski film­ski sa­vez, Hr­vat­sko druš­tvo film­skih dje­lat­ni­ka i Hr­vat­sko druš­tvo film­skih kri­ti­ča­ra, kao i obi­telj po­koj­nog Fa­bi­ja­na Šo­va­go­vi­ća, iz­ra­ža­va­ju svo­je ne­za­do­volj­stvo tret­ma­nom hr­vat­skog fil­ma na pul­skom fes­ti­va­lu.

– Umjes­to da bu­de mjes­to okup­lja­nja hr­vat­skih film­skih pro­fe­si­ona­la­ca, mjes­to raz­mje­ne i raz­go­vo­ra o pro­ble­mi­ma, pla­no­vi­ma i ra­zvo­ju hr­vat­ske ki­ne­ma­to­gra­fi­je te nje­zi­ne struč­ne va­lo­ri­za­ci­je u eu­rop­skom i svjet­skom kon­tek­s­tu, Pul­ski film­ski fes­ti­val je, una­toč iz­daš­nom bu­dže­tu, sla­bo or­ga­ni­zi­ra­na pri­red­ba či­je vod­stvo ne ra­zu­mi­je svo­ju ulo­gu u ži­vo­tu hr­vat­sko­ga fil­ma. Zbog na­ve­de­no­ga je DHFR od­lu­čio ove go­di­ne ne bi­ti na Pul­skom film­skom fes­ti­va­lu. Osim od­lu­ke da se Na­gra­da “Fa­bi­jan Šo­va­go­vić” ne do­di­je­li na Film­skom fes­ti­va­lu u Pu­li, Uprav­ni od­bor DHFR ne­će su­dje­lo­va­ti ni u ra­du Fes­ti­val­sko­ga vi­je­ća – rek­li su iz Druš­tva film­skih re­da­te­lja. Tak­ve ocje­ne, me­đu­tim, ne za­bri­nja­va­ju umjet­nič­kog rav­na­te­lja Pu­le Zlat­ka Vi­dač­ko­vi­ća ko­ji se na­šao na me­ti kri­ti­ka.

Bi­li su sa­mo do­ma­ćin

– Ne­mam ni­šta pro­tiv od­lu­ke DHFR da se na­gra­da “Fa­bi­jan Šo­va­go­vić” vi­še ne do­dje­lju­je u Pu­li, i dra­go mi je da ide baš u Vu­ko­var. Pu­la je toj na­gra­di bi­la sa­mo do­ma­ćin uru­če­nja, ni­smo ni na ko­ji način su­dje­lo­va­li u no­mi­na­ci­ja­ma i od­lu­či­va­nju. Pul­ski film­ski fes­ti­val ima sta­tu­tom pre­dvi­đe­nu Zlat­nu Are­nu za ži­vot­no dje­lo ko­ju jed­no vri­je­me ni­smo do­dje­lji­va­li jer je bi­lo vi­še slič­nih na­gra­da stru­kov­nih udru­ga, kao i na­gra­du Ma­ri­jan Ro­tar Jav­ne us­ta­no­ve PFF. Bit će mi za­do­volj­stvo i čast pred­lo­ži­ti za idu­ći fes­ti­val la­ure­ata na­še vlas­ti­te, tra­di­ci­onal­ne Zlat­ne Are­ne za ži­vot­no dje­lo ko­ju je pr­vi do­bio Du­šan Vu­ko­tić 1956. go­di­ne, a kas­ni­je Umjet­nič­ki rav­na­telj Pu­le Zlat­ko Vi­dač­ko­vić po­dr­ža­va od­lu­ku fil­ma­ša i kri­ti­ča­ra da na­pus­te fes­ti­val

ČE­TI­RI NAJ­VAŽ­NI­JE UDRU­GE HR­VAT­SKIH FIL­MA­ŠA OD OVE GO­DI­NE ZAOBILAZE DR­ŽAV­NI FES­TI­VAL

i Bo­ris Dvor­nik, Kre­šo Go­lik, Bran­ko Ba­uer, Va­tros­lav Mi­mi­ca i dru­gi – re­kao nam je ju­čer Zlat­ko Vi­dač­ko­vić te do­dao da se sla­že i s po­mi­ca­njem do­dje­le na­gra­de “Ve­dran Ša­ma­no­vić”.

– Već sam pred­la­gao Fes­ti­val­skom vi­je­ću da se ona ne do­dje­lju­je u Pu­li po­naj­pri­je za­to što je to go­diš­nja na­gra­da ko­ja uklju­ču­je i ka­te­go­ri­je ko­je su kod nas ne­na­tje­ca­telj­ske (krat­ki igra­ni, du­gi do­ku­men­tar­ni) ili ih uop­će ne­ma­mo (eks­pe­ri­men­tal­ni, ani­mi­ra­ni), a u ka­te­go­ri­ji du­go­me­traž­nog igra­nog fil­ma ko­li­di­ra sa Zlat­nim Are­na­ma – re­kao nam je Vi­dač­ko­vić. Ka­že ka­ko i u ve­zi s na­gra­dom “Ok­ta­vi­jan” po­sve ra­zu­mi­je raz­lo­ge ko­je je na­ve­lo Hr­vat­sko druš­tvo film­skih kri­ti­ča­ra, a to je da se i čla­no­vi­ma ko­ji ne do­la­ze u Pu­lu omo­gu­ći da kra­jem go­di­ne su­dje­lu­ju u gla­sa­nju za naj­bo­lji hr­vat­ski du­gi igra­ni film. Fes­ti­val će, ka­že Vi­dač­ko­vić, pro­ves­ti an­ke­tu me­đu akre­di­ti­ra­nim no­vi­na­ri­ma te će nji­ho­ve pro­sječ­ne ocje­ne obja­vi­ti na ti­skov­noj kon­fe­ren­ci­ji.

Naj­du­go­vječ­ni­ji fes­ti­val

– Za­ključ­no, po­dr­ža­vam sve tri od­lu­ke i želim im pu­no sre­će s no­vim do­ma­ći­ni­ma, a pul­ski fes­ti­val ide da­lje sa svo­jim vlas­ti­tim na­gra­da­ma sta­ri­ma šest i pol de­set­lje­ća, Zlat­nom Are­nom, ko­ja će se do­dje­lji­va­ti pred audi­to­ri­jem od 5000 ljudi na naj­du­go­vječ­ni­jem i naj­po­sje­će­ni­jem fes­ti­va­lu na­ci­onal­nog fil­ma na svi­je­tu – re­kao

• nam je Vi­dač­ko­vić.

NE ZA­BRI­NJA­VA­JU GA PROTESTI

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.