Kli­fo­va ins­ta­la­ci­ja scen­skog prostora na­gra­đe­na u Pra­gu

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - (mc)

Mul­ti­me­di­jal­ni umjet­nik Ivan Marušić Klif na 14. Pra­škom kva­dri­je­na­lu, me­đu­na­rod­noj ma­ni­fes­ta­ci­ji po­sve­će­noj sce­no­gra­fi­ji i scen­skom pros­to­ru, za iz­lož­bu “Kli­za­nje u ne­poz­na­to” do­bio je na­gra­du Excel­len­ce in Per­for­man­ce De­sign ko­ju rav­no­prav­no di­je­li još pet umjet­nič­kih ko­lek­ti­va, pri­op­ći­lo je Mi­nis­tar­stvo kul­tu­re.

– Iz­lož­ba/ins­ta­la­ci­ja “Kli­za­nje u ne­poz­na­to” mul­ti­me­dij­ski je rad pro­is­te­kao iz Kli­fo­ve in­di­vi­du­al­ne umjet­nič­ke prak­se i ko­lek­tiv­ne kre­ativ­ne di­na­mi­ke iz­ved­be­nih umjet­nos­ti. Nje­gov rad u ka­za­li­štu ba­vi se tran­sfor­ma­ci­jom pros­tor­nih i vre­men­skih ok­vi­ra scen­skog prostora pri­mje­nom slo­je­va di­gi­tal­nih i ana­log­nih sli­ka. Kli­fa ne za­ni­ma stva­ra­nje be­šav­ne ka­za­liš­ne ilu­zi­je u ko­joj je­dan pros­tor imi­ti­ra ne­ki dru­gi, ne­go pros­tor či­ni ak­tiv­nim su­di­oni­kom iz­ved­be, obli­ku­ju­ći ga kao vi­brant­nu, ki­ne­tič­ku ek­s­ten­zi­ju ti­je­la i rad­nji iz­vo­đa­ča. Ko­ris­te­ći sta­tič­ne i po­kret­ne vi­de­opro­jek­ci­je, os­ci­lo­sko­pe kon­tro­li­ra­ne vlas­ti­tim sof­tve­rom i niz dru­gih teh­ni­ka, on pre­tva­ra scen­ski pros­tor u ne­što po­put glaz­be­nog ins­tru­men­ta – po­jas­ni­li su kus­to­si iz­lož­be Marko Go­lub i Ma­ša Mi­lo­vac.

Ivan Marušić Klif ro­đen je u Za­gre­bu 1969. Od sred­njo­škol­skih da­na eks­pe­ri­men­ti­ra s teh­no­lo­gi­jom i glaz­bom. Stu­dij ton­skog sni­ma­nja upi­su­je 1993. u Am­s­ter­da­mu, a vra­tiv­ši se u Hr­vat­sku, me­đu pr­vi­ma u Za­gre­bu ra­zvi­ja in­te­res za pro­gra­mi­ra­nje i ko­ris­ti ra­ču­na­lo u stva­ra­nju audi­ovi­zu­al­nih ins­ta­la­ci­ja po ko­ji­ma je i da­nas pre­poz­nat­ljiv. Ina­če, ovo je tre­ći put za­re­dom da je hr­vat­ska na­ci­onal­na iz­lož­ba na­gra­đe­na na Pra­škom kva­dri­je­na­lu, i ukup­no če­t­vr­ta na­ša osvo­je­na na­gra­da u ni­zu. Zlat­na tri­ga, glav­na na­gra­da Pra­škog kva­dri­je­na­la, pri­pa­la je Sje­ver­noj

• Ma­ke­do­ni­ji.

NA­GRA­ĐE­NA ins­ta­la­ci­ja s po­mo­ću teh­no­lo­gi­je scen­ski pros­tor pre­tva­ra u ne­što na­lik glaz­be­nom ins­tru­men­tu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.