Iza njih su ra­zvo­di i tra­gič­ni ži­vot­ni do­ga­đa­ji, a sa­da tra­že svo­ju srod­nu du­šu

“Lju­bav je na se­lu” vra­ća se na ekra­ne. Pra­vu lju­bav u 12. se­zo­ni tra­žit će kan­di­da­ti za­nim­lji­vih pri­ča iz raz­li­či­tih kra­je­va Hr­vat­ske

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - Mia Bu­va

Po­tra­ga za lju­ba­vi po­nov­no se vra­ća na se­lo. Već dva­na­es­tu se­zo­nu za­re­dom RTL-ova do­ku­men­tar­na emi­si­ja “Lju­bav je na se­lu” spa­jat će usam­lje­na sr­ca diljem Hr­vat­ske. Svo­ju srod­nu du­šu uz po­moć vo­di­te­lji­ce Ma­ri­ja­ne Ba­ti­nić tra­žit će je­da­na­es­to­ri­ca usam­lje­nih mu­ška­ra­ca za­nim­lji­vih ži­vot­nih pri­ča iz raz­li­či­tih kra­je­va Li­je­pe Na­še. Me­đu nji­ma su i Ivi­ca Ju­rje­vić iz Ti­nja po­kraj Bi­ogra­da na Mo­ru, Ha­ki­ja Špa­go iz Ko­nji­ca, Jo­sip Trat­njak iz Br­da Cir­k­ven­skog kod Sv. Iva­na Žab­na te Jo­sip Vo­dič­ka iz Po­že­ge.

Is­pu­nio oče­vu že­lju

Svim onim že­na­ma ko­je mis­le da je mla­đe sla­đe za­si­gur­no će za oko za­pe­ti naj­mla­đi kan­di­dat nove se­zo­ne, 20-go­diš­nji Jo­sip Trat­njak. Iza ovog mla­dog far­me­ra kri­je se tuž­na ži­vot­na pri­ča. U raz­ma­ku od sa­mo ne­ko­li­ko mje­se­ci Jo­sip je os­tao bez oba ro­di­te­lja, a upra­vo se zbog oca od­lu­čio pri­ja­vi­ti u show. – Ta­ti­na že­lja bi­la je da se pri­ja­vim jer on je že­lio da na­đem dje­voj­ku ko­ja će me vo­lje­ti, ci­je­ni­ti i po­šti­va­ti

ovak­vog ka­kav je­sam. Da me sad vi­di, bio bi ja­ko po­no­san – iz­ja­vio je Trat­njak ko­ji je na­kon smrti na ima­nju os­tao ži­vje­ti sa sta­ri­jim bra­tom. Ovaj po za­ni­ma­nju po­moć­ni ku­har na ima­nju uz­ga­ja ko­ko­ši, pat­ke, sa­di ku­ku­ruz i je­čam, a u slo­bod­no vri­je­me še­će psa ili pak po­ma­že su­sje­di­ma na nji­ho­vim ima­nji­ma. Kad su dje­voj­ke u pi­ta­nju, ni­je mu pre­tje­ra­no bi­tan iz­gled, no ipak pos­to­ji jed­na stvar ko­ja ga ni­ka­ko ne mo­že pri­vu­ći kod dje­vo­ja­ka. – Ne bih vo­lio da ima pi­er­cing, to mi ja­ko sme­ta – ka­že Jo­sip.

Nje­gov 11 go­di­na sta­ri­ji ime­njak do­la­zi iz sa­mog sr­ca Sla­vo­ni­je i vlas­nik je OPG-a na ko­jem se bri­ne o ov­ca­ma i svi­nja­ma. Jo­sip Vo­dič­ka po­no­san je i na svoj šlji­vik za ko­ji is­ti­če da je naj­ve­ći u nje­go­voj žu­pa­ni­ji, no naj­po­nos­ni­ji je na svo­jeg šes­to­go­diš­njeg si­na. Ia­ko iza se­be već ima je­dan brak, Jo­sip ni­je iz­gu­bio vje­ru u lju­bav,

a že­nu svog ži­vo­ta od­lu­čio je pro­na­ći upra­vo uz po­moć showa. Bu­du­ća Jo­si­po­va part­ne­ri­ca mo­ra bi­ti ne­ko­li­ko go­di­na mla­đa od nje­ga, sred­nje gra­đe i vi­si­ne, i to bi bi­la, ka­že Jo­sip, ide­al­na že­na s ko­jom bi mo­gao os­no­va­ti obi­telj. Stras­tve­ni je baj­ker, a to mu, ka­že, pred­stav­lja du­šev­nu hra­nu i mir. Kad ni­je na dva ko­ta­ča, mo­že ga se vidjeti i u va­tro­gas­nom vo­zi­lu s ob­zi­rom na to da je i član lo­kal­nog DVD-a.

Kao svo­je vr­li­ne is­ti­če to što je vri­je­dan, za­ba­van i druš­tven, a ma­na mu je to što pre­vi­še ra­di. Na­da­mo se da mu to kan­di­dat­ki­nje ko­je će ga po­ku­ša­ti osvo­ji­ti ipak ne­će uze­ti za zlo.

Traži se crn­ka

Ča­ri brač­nog ži­vo­ta na svo­joj je ko­ži oku­sio i 32-go­diš­nji Ivi­ca Ju­rje­vić iz Ti­nja. Ovaj luč­ki rad­nik i po­ljo­pri­vred­nik u bra­ku je bio šest go­di­na, a otac je i dvo­je dje­ce. – Biv­ša že­na do­vo­di­la je deč­ke u ku­ću dok sam ra­dio – ot­krio je Jo­sip. Uvje­ren je da će u showu pro­na­ći tem­pe­ra­ment­nu i va­tre­nu crn­ku s ko­jom će pro­ves­ti os­ta­tak ži­vo­ta. Naj­bit­ni­je mu je da mu bu­du­ća part­ne­ri­ca pri­hva­ti dje­cu, a Ivi­ca ka­že da će za­uz­vrat

osim lju­ba­vi do­bi­ti mo­re, di­sko i po­vre­me­ne iz­le­te u si­je­no. Za to vri­je­me dje­cu će ču­va­ti maj­ka i ba­ka, ka­ko ka­že Ju­rje­vić. Je­dan od kan­di­da­ta ko­ji će za­si­gur­no pri­vu­ći po­zor­nost njež­ni­jeg spo­la je i Ha­ki­ja Špa­go, 41-go­diš­njak iz Ko­nji­ca ko­ji se ba­vi iz­najm­lji­va­njem opre­me za raf­ting u do­li­ni Ne­re­tve. Ia­ko za se­be ka­že da je otvo­re­na i ko­mu­ni­ka­tiv­na oso­ba, na­kon kra­ha osmo­go­diš­nje ve­ze po­vu­kao se u se­be. Bit­no mu je da že­na ima svoj stav, da je is­kre­na, mla­đa te da je pri­bliž­no nje­go­ve vi­si­ne. Ako k to­me ga­ji lju­bav pre­ma ži­vo­ti­nja­ma, za Ha­ki­ju ko­ji se bri­ne o ko­za­ma i ja­ri­ći­ma to će bi­ti pun po­go­dak. Ovaj ose­buj­ni kan­di­dat po­učen vlas­ti­tim is­kus­tvom ot­krio je i neke lju­bav­ne tri­ko­ve, a mno­ge će iz­ne­na­di­ti i nje­gov od­go­vor na pi­ta­nje ko­ji je naj­bo­lji afro­di­zi­jak. – Ko­zje mli­je­ko! Ni­sam ga osob­no čes­to ko­ris­tio, imam osje­ćaj da mi još ne tre­ba – u pu­noj sam kon­di­ci­ji! – sa smi­je­škom ka­že ovaj ne­po­prav­lji­vi ro­man­tik. Že­li­te li se i sa­mi u to uvje­ri­ti, još ni­je kas­no. Svom omi­lje­nom far­me­ru po­ša­lji­te lju­bav­no pi­smo jer mo­žda se upra­vo me­đu ovim kan­di­da­ti­ma

• kri­je va­ša srod­na du­ša.

PRI­JA­VE ZA 12. SE­ZO­NU ‘LJU­BA­VI NA SE­LU’ JOŠ UVI­JEK SU OTVORENE

HA­KI­JA ŠPA­GO (41) ne­po­prav­lji­vi ro­man­tik ko­ji se zbog lju­bav­nog kra­ha po­vu­kao u se­be

JO­SIP VO­DIČ­KA (31) vlas­nik je OPG-a i ka­že da ima naj­ve­ći šlji­vik u svo­joj žu­pa­ni­ji

IVI­CA JU­RJE­VIĆ (32) stras­tve­ni je baj­ker i otac dvo­je dje­ce. Iza se­be već ima je­dan brak

JO­SIP TRAT­NJAK (20) u show se pri­ja­vio zbog oca ko­ji ga je pre­ra­no na­pus­tio

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.