Marko Ku­tlić za­vr­šio u bol­ni­ci

Vecernji list - Hrvatska - - Scena -

Mla­di pje­vač i biv­ši fron­t­men gru­pe “Pra­vi­la igre” Marko Ku­tlić, u uto­rak na­ve­čer je za­vr­šio u bol­ni­ci. Na Ins­ta­gram pro­fi­lu obja­vio je fo­to­gra­fi­ju gdje, uz za­bri­nu­tog pri­ja­te­lja le­ži na bol­nič­kom kre­ve­tu. Pri­mio je in­fu­zi­ju i obja­vio sli­ku uz po­ru­ku “pa ti ne­moj pa­zit”. Či­ni se ka­ko je raz­log nje­go­va po­sje­ta bol­ni­ci bi­lo sla­bo za­gri­ja­va­nje pri­je tre­nin­ga ko­ji su mu za­bra­nje­ni slje­de­ća tri tjedna. Na po­s­ljed­njoj fo­to­gra­fi­ji, pje­vač je fa­no­vi­ma po­ru­čio da je živ te dao i sa­vjet. “Ne­moj­te tre­ni­ra­ti bez dobrog za­gri­ja­va­nja”, na­pi­sao je Marko, ko­ji nas­to­ji os­ta­ti po­zi­ti­van una­toč si­tu­aci­ji. Ina­če, na­kon na­pu­šta­nja “Pra­vi­la igre” po­sve­tio se so­lo ka­ri­je­ri, a ne­dav­no je priz­nao da je u ve­zi je s mla­đom pje­va­či­com i na­tje­ca­te­lji­com “The Vo­icea” An­to­ne­lom Đi­kić.(ss)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.