Ne­da Ukra­den se os­vje­ži­la u Vo­di­ca­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - – (ss)

Kra­lji­ca bal­kan­ske sce­ne, 68-go­diš­nja pje­va­či­ca Ne­da Ukra­den na­kon nas­tu­pa na fes­ti­va­lu u Vo­di­ca­ma od­lu­či­la je otvo­ri­ti se­zo­nu ku­pa­nja. Pje­va­či­ci se u Dal­ma­ci­ji pri­dru­žio sti­list Alek­san­dar Sa­vić.

Doš­lo do­ba da se mo­re pro­ba. Ja lje­po­te, na ovu vru­ći­nu... – sto­ji is­pod sli­ke na Ins­ta­gra­mu gdje po­zi­ra. Ova osva­ja­či­ca Oska­ra po­pu­lar­nos­ti za ži­vot­no dje­lo do­bi­la je broj­ne kom­pli­men­te obo­ža­va­te­lja ko­ji vje­ru­ju ka­ko ona do­bro “no­si” svo­je go­di­ne, ia­ko ne govori čes­to o

• to­me.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.