Lu­ka Šu­lić do­bio kćer Ha­nu

Vecernji list - Hrvatska - - Scena -

Obi­telj pak za sve pro­ble­me kri­vi upra­vo Lut­fi­ja, ko­ji je u to vri­je­me bio nje­zin me­na­džer te ga, pre­ma obja­va­ma mno­gih me­di­ja, kri­ve da ju je dro­gi­rao i u hra­nu po­dva­lji­vao ta­ble­te, što je glav­ni uz­rok tog in­ci­den­ta.

Ma­ni­pu­la­ci­ja

Nje­ga kri­ve i za na­pa­de te pri­jet­nje smr­ću ko­je je Spe­ars do­ži­vje­la. Sam Lut­fi sve to opo­vr­ga­va i tvr­di da pje­va­či­com us­pješ­no ma­ni­pu­li­ra­ju dru­gi. Po­kret #Fre­eBrit­ney po­ka­zu­je da biv­ši me­na­džer pje­va­či­ce ni­je je­di­ni ko­ji ta­ko mis­li. Brit­ney čes­to spo­mi­nje svog oca Ja­mi­eja Spe­ar­sa kao svo­ju najveću pot­po­ru te je zbog nje­go­va lo­šeg zdrav­s­tve­nog sta­nja ot­ka­za­la i nas­tup u Las Ve­ga­su. Mnogi se pi­ta­ju bi li ona uop­će mogla sa­ma nas­ta­vi­ti s ka­ri­je­rom, a čak je i pje­va­či­ca priz­na­la da je bez nje­go­ve po­dr­ške • iz­gub­lje­na. Lu­ka Šu­lić iz dua 2Cel­los obje­lo­da­nio je na Ins­ta­gra­mu da mu se ro­di­la kći Ha­na. “Na­ša mala prin­ce­za ro­đe­na je da­nas! Ta­ko sam po­no­san na svo­ju prin­ce­zu i nje­zi­nu maj­ku, mo­ju pre­kras­nu su­pru­gu Ta­ma­ru.” Na­ža­lost, Lu­ka ni­je mo­gao bi­ti uz svo­ju su­pru­gu na po­ro­đa­ju jer je u Ri­mu. Kći mu se, na­ime, ro­di­la dva tjedna pri­je oče­ki­va­nog da­tu­ma. No, su­pru­ga mu je rek­la da je bo­lji kra­tak i la­gan po­ro­đaj bez nje­ga ne­go dug i te­žak s njim, ka­kav je bio po­ro­đaj nji­ho­va pr­vog dje­te­ta. “Da­naš­nji je dan do­kaz da se stva­ri ne odi­gra­ju uvi­jek ona­ko ka­ko pla­ni­raš i da sve­mir ima svo­ju vo­lju”, na­pi­sao je Lu­ka. “Ne mo­gu do­če­ka­ti su­tra da se vra­tim ku­ći i pri­mim

• kćer u na­ru­čje”, po­ru­čio je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.