Vo­lje­la ih je, ali oni su je do­ve­li do pot­pu­nog slo­ma

Ja­mie Spe­ars Pre­ma naj­no­vi­jim in­for­ma­ci­ja­ma nje­zin otac je na su­du pod­nio zah­tjev za kon­tro­lu nad nje­zi­nim fi­nan­ci­ja­ma i ak­tiv­nos­ti­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Scena -

Što se do­ga­đa s jed­nom od naj­poz­na­ti­jih pop pje­va­či­ca, 37-go­diš­njom Brit­ney Spe­ars, da­ni­ma se na­ga­đa u svim svjet­skim me­di­ji­ma.

U po­s­ljed­nje vri­je­me čes­to se spo­mi­nju psi­hič­ki slo­mo­vi i nes­ta­bil­nost pje­va­či­ce, a ne­ri­jet­ko se i upi­re pr­stom u kriv­ce za nje­zi­no sta­nje. Dok ne­ki kri­ve oca, obi­telj pak pre­ba­cu­je od­go­vor­nost na nje­zi­nog biv­šeg me­na­dže­ra. Pre­ma naj­no­vi­jim in­for­ma­ci­ja­ma, nje­zin otac Ja­mie Spe­ars pre­dao je su­du zah­tjev za kon­tro­lu nad nje­zi­nim fi­nan­ci­ja­ma i ak­tiv­nos­ti­ma zbog nes­ta­bil­nos­ti pje­va­či­ce. Stra­ni me­di­ji pi­šu da su obi­telj i pje­va­či­ca tre­nut­no pod is­tra­gom su­da ko­ji že­li ut­vr­di­ti ima li po­tre­be za tak­vom od­lu­kom.

Pro­ble­ma­tič­ne ve­ze

Pro­ble­mi u po­na­ša­nju uglav­nom se ve­žu uz mu­škar­ce u ži­vo­tu Brit­ney Spe­ars. Pr­vi mu­ška­rac s ko­jim je pje­va­či­ca za­pa­že­no iz­iš­la u jav­nost bio je poz­na­ti pje­vač i glu­mac Jus­tin Tim­ber­la­ke, ko­ji je ta­da bio član gru­pe NSYNC i sam tra­žio svoj put do zvi­jez­da. Svi su ih vo­lje­li, a za­jed­no su se po­jav­lji­va­li i mod­no us­kla­đe­ni. Od 1998., ka­da su za­po­če­li svo­ju ve­zu, do 2002. svi su mis­li­li da su ide­alan hol­lywo­od­ski par, dok se zbog na­vod­nog pre­lju­ba pje­va­či­ce ni­su ra­ziš­li.

Na­kon sa­mo dvi­je go­di­ne, u si­ječ­nju 2004. Brit­ney i Ja­son Al­len Alexan­dar, nje­zin du­go­go­diš­nji prijatelj od­lu­či­li su se vjen­ča­ti u Las Ve­ga­su. To je ujed­no i naj­kra­ći brak pje­va­či­ce, ko­ji je za­vr­šio na­kon sve­ga 55 sa­ti brač­nog ži­vo­ta. Par mje­se­ci kas­ni­je, Brit­ney ne Pr­vi deč­ko Jus­tin Tim­ber­la­ke, biv­ši su­prug Ke­vin Fe­der­li­ne i me­na­džer Sam Luf­ti pje­va­či­ci ni­ka­da ni­su bi­li pra­va pot­po­ra, već raz­log zbog ko­jeg joj se men­tal­no zdrav­lje go­di­na­ma po­gor­ša­va­lo

mi­ru­je i upoz­na­je svog bu­du­ćeg su­pru­ga, ple­sa­ča Ke­vi­na Fe­der­li­nea, s ko­jim da­nas ima dvo­je dje­ce, Se­ana i Jayde­na. Brak ko­ji su sklo­pi­li u ruj­nu 2004., sa­mo dva mje­se­ca na­kon obja­ve za­ru­ka, za­vr­ša­va pod­no­še­njem zah­tje­va za ra­zvod na ini­ci­ja­ti­vu pje­va­či­ce 2006.

Na­kon što je ra­zvod fi­na­li­zi­ran go­di­nu da­na kas­ni­je, za Brit­ney počinju pr­vi oz­bilj­ni pro­ble­mi. Pje­va­či­ca je do­ži­vje­la psi­hič­ki slom i sa­ma obri­ja­la gla­vu pred objek­ti­vi­ma mno­gih pa­pa­ra­zza. Pos­to­je broj­ne ver­zi­je i na­ga­đa­nja za­što je ta­ko pos­tu­pi­la - ne­ki su tvr­di­li upra­vo zbog Ke­vi­na, dok je po­sve dru­gu pri­ču is­pri­čao od­vjet­nik biv­šeg me­na­dže­ra pje­va­či­ce Sa­ma Lut­fi­ja. Iz­ja­vio je da je to na­pra­vi­la da bi iz­bje­gla tes­ti­ra­nje na dro­ge te da je po­ku­šao obi­telj upo­zo­ri­ti na nje­zi­no sta­nje, ali i od­mak­nu­ti je od oče­ve pre­tje­ra­ne kon­tro­le.

Lu­ka i su­pru­ga Ta­ma­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.