Lu­ka Jo­vić pred­stav­ljen na­vi­ja­či­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Lu­ka Jo­vić (21) ju­čer je pot­pi­sao za ma­drid­ski Re­al, a na­kon to­ga klub je pred­sta­vio svo­je 60 mi­li­ju­na eura vri­jed­no po­ja­ča­nje. – Sad kad sam pot­pi­sao za Re­al, mo­gu re­ći da sam naj­sret­ni­ji čovjek na svi­je­tu. Dat ću sve od se­be da Re­al osvo­ji tro­fe­je – re­kao je Jo­vić, a na­do­ve­zao se klup­ski pred­sjed­nik Flo­ren­ti­no Pérez.

– Is­pred nas je je­dan od naj­bo­ljih na­pa­da­ča u Eu­ro­pi, ko­ji je is­pu­nio svoj san i do­šao u Re­al. Hva­la ti što si oda­brao ovaj klub – po­ru­čio je Pérez.

Na­kon po­jav­lji­va­nja pred no­vi­na­ri­ma, sr­bi­jan­ski no­go­me­taš is­tr­čao je na San­ti­ago Ber­nabéuu pred pet ti­su­ća na­vi­ja­ča te ih je ma­lo za­bav­ljao, žon­gli­rao je s lop­tom, a na­kon to­ga lop­te je is­pu­ca­vao u pu­bli­ku ka­ko bi na­vi­ja­či­ma os­ta­le za us­po­me­nu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.