Atle­ti­co že­li do­ves­ti An­tu Re­bi­ća

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Ein­trac­ht bi ovog lje­ta mo­gao os­ta­ti i bez hr­vat­skog re­pre­zen­ta­tiv­ca An­te Re­bi­ća. Nje­mač­ki Bild pre­no­si da je Re­bić ve­li­ka že­lja Atle­ti­ca ko­ji traži za­mje­nu za An­to­inea Gri­ez­man­na. Re­bić je ove se­zo­ne odi­grao 38 utak­mi­ca te je pos­ti­gao de­set po­go­da­ka za Ein­trac­ht, a spo­mi­nje se cijena od 40 mi­li­ju­na eura ko­ju bi Atle­ti­co tre­bao pla­ti­ti Ni­jem­ci­ma. Bild na­gla­ša­va da bi se hr­vat­ski no­go­me­taš od­lič­no uk­lo­pio u sus­tav igre Di­ega Si­me­onea ko­ji se ba­zi­ra na kon­tra­na­pa­di­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.