HNS po­t­vr­dio va­tre­ne na Po­lju­du, Br­bić ka­že: Vi nas ne po­štu­je­te!

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Kar­lo Le­din­ski

Biv­ši hr­vat­ski iz­bor­nik, da­nas šef in­dij­ske no­go­met­ne re­pre­zen­ta­ci­je Igor Štimac (51), vra­tio se u Hr­vat­sku na­kon dvi­je pre­mi­jer­ne utak­mi­ce na klu­pi In­di­ja­ca: s Cu­raça­om (1:3) i Taj­lan­dom (1:0). Kak­vi su pr­vi in­dij­ski doj­mo­vi; na re­ak­ci­je jav­nos­ti, na­vi­ja­ča, igra­ča?

– Pr­vi doj­mo­vi su iz­van­red­ni. Ia­ko smo u pr­voj utak­mi­ci po­ra­že­ni od Cu­raçaa, mom­ča­di sas­tav­lje­ne od is­kus­nih in­ter­na­ci­ona­la­ca ko­ji igra­ju u ni­zo­zem­skim i en­gle­skim klu­bo­vi­ma, bi­lo je pu­no po­zi­tiv­nih ko­men­ta­ra, us­tva­ri ni­je­dan ne­ga­ti­van ili ne daj Bo­že zlo­čest. Igra­či su sil­no mo­ti­vi­ra­ni, re­žim ra­da ko­ji smo na­met­nu­li je te­žak, ali i je­di­ni mo­gu­ći put za na­pre­dak spram onog što nas če­ka – ka­že Štimac, u či­je­mu su sto­že­ru i dvo­ji­ca Hr­va­ta; Lu­ka Rad­man i Tomislav Ro­gić.

Što ste pro­mi­je­ni­li u od­no­su na svo­ga pret­hod­ni­ka En­gle­za, ka­kav re­žim us­pos­ta­vi­li? Ka­kav je uop­će men­ta­li­tet in­dij­skih igra­ča, ka­ko oni do­živ­lja­va­ju nas­tu­pe za svo­ju zem­lju, pos­to­ji li kult re­pre­zen­ta­ci­je?

– Pro­mi­je­ni­li smo pu­no, si­lom pri­li­ka ve­lik dio mom­ča­di jer smo u ovom pr­vom cik­lu­su bi­li ja­ko os­lab­lje­ni zbog iz­os­tan­ka ve­li­kog bro­ja udar­nih igra­ča, dok smo način igre pro­mi­je­ni­li ci­lja­no jer os­nov­na za­mjer­ka na­vi­ja­ča i me­di­ja spram biv­šeg iz­bor­ni­ka bi­la je us­mje­re­na na igru du­gim lop­ta­ma i jur­nja­vu. Oda­bra­li smo ve­ću sku­pi­nu mla­dih igra­ča za ko­je sma­tra­mo da mo­gu u teh­nič­kom po­gle­du pri­do­ni­je­ti kvaliteti na­še igre i na to­me će­mo in­zis­ti­ra­ti. Igra­či su iz­nim­no po­sve­će­ni dre­su re­pre­zen­ta­ci­je, u nji­ma go­ri že­lja za ve­ćim os­tva­re­nji­ma, no kult kao ta­kav još ne pos­to­ji – nas­tav­lja Štimac.

Go­di­ne ne igra­ju ulo­gu

Tko je naj­bo­lji in­dij­ski igrač i ka­kav tret­man je imao kod iz­bor­ni­ka, me­di­ja, su­igra­ča pri­je, a ka­kav kod vas?

– To je 36-go­diš­nji Su­nil Ch­he­tri, re­kor­der po broju utak­mi­ca u A vr­sti (108) i naj­bo­lji stri­je­lac svih vre­me­na (68). Ne znam ka­kav je tret­man imao pri­je, ali svi­ma smo jas­no da­li do zna­nja da u na­šem oda­bi­ru naj­bo­ljih go­di­ne ni proš­lost ne igra­ju ni­kak­vu ulo­gu. Sva­ki no­vi dan je no­vo do­ka­zi­va­nje. Pre­sret­ni smo ka­ko on i os­ta­li is­kus­ni­ji igra­či pre­dvo­de os­ta­le u kva­li­tet­nom odra­đi­va­nju za­da­ta­ka.

Ka­ko In­dij­ci do­živ­lja­va­ju re­pre­zen­ta­ci­ju: ka­kav je me­dij­ski tret­man, je­su li vas kri­ti­zi­ra­li na­kon po­ra­za od Cu­raçaa, ili sla­vi­li na­kon Taj­lan­da?

– Vje­ro­jat­no zna­te da je kri­ket da­le­ko naj­po­pu­lar­ni­ji sport u In­di­ji. Ia­ko Indija ove go­di­ne 140 go­di­na igra­nja no­go­me­ta u toj zem­lji, kri­ket po­vi­jes­no ima da­le­ko ve­ću važ­nost za nji­ho­vu na­ci­ju. Mo­žda ma­lo tko zna ka­ko je indijska kri­ket liga dru­ga najgledani­ja liga svi­je­ta s 58 ti­su­ća gle­da­te­lja po utak­mi­ci, a pr­vi je ame­rič­ki NFL sa 67 ti­su­ća. Na na­ma je da ra­dom do­đe­mo do re­zul­ta­ta ko­ji će pro­bu­di­ti in­dij­skog no­go­met­nog di­va. Ni­je bi­lo ugod­no do­ži­vje­ti po­raz u pr­voj utak­mi­ci, ali po­zi­ti­van stav me­di­ja i na­vi­ja­ča na­kon utak­mi­ce bi­li su do­kaz da smo na pra­vom pu­tu. To se i po­t­vr­di­lo u dru­goj utak­mi­ci pro­tiv do­ma­ći­na Taj­lan­da u ko­joj nam nit­ko ni­je da­vao oz­bilj­ni­je šanse za us­pjeh, no u pot­pu­nos­ti smo de­man­ti­ra­li prog­no­ze­re, kla­di­oni­ča­re i jav­nost si­gur­nom iz­ved­bom i jas­nom pro­ved­bom pla­na na terenu. Sad već svi go­vo­re o jed­noj druk­či­joj In­di­ji ko­ja in­zis­ti­ra na kom­bi­na­to­ri­ci i ko­ja je u sta­nju odi­gra­ti oz­bilj­nu utak­mi­cu.

Ra­di­mo od mu­he slo­na

Ka­ko gle­da­te na naj­no­vi­ja do­ga­đa­nja u na­šoj re­pre­zen­ta­ci­ji: slu­ča­je­ve Ra­ki­ti­ća i Ća­le­ta-Ca­ra? Je li kult re­pre­zen­ta­ci­je na­gri­zen, je li Ra­ki­ti­će­vo otkazivanj­e va­ma sus­pek­t­no, zna­te li što ga mu­či, jer i vi ste ga vo­di­li?

– Kad je Ivan u pi­ta­nju, od mu­he pra­vi­mo slo­na. On obožava igra­ti za Hr­vat­sku i kad to ra­di, uvi­jek daje cijeloga se­be. Imao je is­crp­lju­ju­ću se­zo­nu i naj­bo­lje zna ko­li­ko mo­že, a poz­na­va­ju­ći nje­go­vu ne­se­bič­nost, si­gu­ran sam da je imao opravdane raz­lo­ge za otkazivanj­e do­la­ska. Kod Ća­le­ta-Ca­ra upit­no je ko­li­ko je on sam mo­gao utje­ca­ti na ci­je­lu si­tu­aci­ju jer ne ra­di se o ka­li­bru igra­ča ti­pa Rakitić ili Mo­drić. Ne mis­lim da bi­lo ka­kav sli­čan slučaj mo­že na­gris­ti kult re­pre­zen­ta­ci­je jer ona je iz­nad svih nas, iz­nad sva­kog po­je­din­ca, a sva­ki po­je­di­nac je za­mje­njiv.

Ima li šanse da Indija i Hr­vat­ska odi­gra­ju pri­ja­telj­ski su­sret?

– Ra­di­mo na tom pro­jek­tu i na­dam se da će­mo u ovom dvo­go­diš­njem cik­lu­su na­ći za­jed­nič­ki ter­min za pri­ja­telj­ski ogled.

Hr­vat­ska re­pre­zen­ta­ci­ja vra­ća se u Split u lis­to­pa­du, ka­ko gle­da­te na tak­vu od­lu­ku HNS-a?

– Iz­nim­no sam sre­tan što su raz­go­vo­ri do­ve­li do ono­ga što će nam u Dal­ma­ci­ji da­ti pri­li­ku još jed­nom po­ka­za­ti ko­li­ka je na­ša lju­bav pre­ma va­tre­ni­ma. Ovo je de­fi­ni­ti­van po­raz za­go­va­ra­te­lja i ši­ri­te­lja mrž­nje pre­ma HNS-u pre­ko le­đa va­tre­nih – za­klju­čio

• je Štimac.

RAKITIĆ OBOŽAVA IGRA­TI ZA HR­VAT­SKU I ZA NJU UVI­JEK DAJE CIJELOGA SE­BE. IMAO JE OPRAVDANE RAZ­LO­GE ZA OTKAZIVANJ­E DALIĆU

IO HNS-a od­lu­čio je do­ma­ćins­tvo do­di­je­li­ti Po­lju­du, no u slje­de­ća dva tjedna još ima­ju ma­ne­var­ski pros­tor pre­ma Ue­fi pro­mi­je­ni­ti tu od­lu­ku. Na­rav­no, sa­da će os­lu­ški­va­ti re­ak­ci­je iz Spli­ta Ia­ko je ve­čer pri­je pred­sjed­nik Hr­vat­skog no­go­met­nog sa­ve­za Da­vor Šu­ker u Va­ra­ždi­nu go­vo­rio da ni­je si­gu­ran ho­će li se utak­mi­ca Ma­đar­ske i Hr­vat­ske 10. lis­to­pa­da igra­ti na Po­lju­du, već ju­čer uju­tro iz HNS-ova ure­da u Hil­to­nu pos­la­na je oba­vi­jest da će Split bi­ti do­ma­ćin spo­me­nu­te utak­mi­ce. Iz­ne­na­đe­ni tom obja­vom bi­li su i u Haj­du­ku. Toč­ni­je, tvr­de da o to­me ni­su ima­li poj­ma. I za­to su iz­da­li pri­op­će­nje u oš­trom to­nu, ko­je je pot­pi­sao pred­sjed­nik Haj­du­ka Ma­rin Br­bić. HNS je pro­zvao za ne­pro­miš­lje­nost, ne­po­što­va­nje i po­ten­ci­ra­nje an­ta­go­niz­ma.

– U pra­vi­lu bi od­lu­ka o do­ma­ćins­tvu utak­mi­ce na­ci­onal­ne re­pre­zen­ta­ci­je tre­ba­la bi­ti pi­ta­nje do­go­vo­ra iz­me­đu Sa­ve­za kao or­ga­ni­za­to­ra i Haj­du­ka kao do­ma­ći­na (bez ob­zi­ra na to što for­mal­no do­ma­ćin mo­že bi­ti i Grad Split kao vlas­nik sta­di­ona). Pr­vi put ovak­va od­lu­ka do­ne­se­na je bez ikak­vih do­go­vo­ra s klu­bom. Do­no­še­nje jed­nos­tra­ne od­lu­ke po­ka­zu­je ne­pro­miš­lje­nost, ne­po­što­va­nje te po­ten­ci­ra an­ta­go­ni­zam – po­ru­čio je Br­bić.

Fi­ge su još u dže­pu

Pi­ta­nje po­vrat­ka re­pre­zen­ta­ci­je na Po­ljud već odav­no je na­diš­lo sport­ske ok­vi­re, uple­la se u nje­ga i vi­so­ka po­li­ti­ka, ko­joj je cilj po­mi­ri­ti dvi­je su­kob­lje­ne stra­ne. No, da je za­vr­še­tak ra­ta Po­lju­da i HNS-a još uvi­jek da­le­ko, po­t­vr­đu­je i ju­če­raš­nji glu­hi te­le­fon.

Ni­je spor­no da re­pre­zen­ta­tiv­ci že­le igra­ti u Spli­tu, iz­jav­lji­va­li su to i na­kon ne­dav­ne pri­ja­telj­ske Pred­sjed­nik Haj­du­ka Br­bić za­mje­ra što je HNS do­nio od­lu­ku o do­ma­ćins­tvu bez kon­zul­ta­ci­ja s nji­ma

utak­mi­ce u Omi­šu, no za odi­gra­va­nje kva­li­fi­ka­cij­ske utak­mi­ce trebaju se za­do­vo­lji­ti i si­gur­nos­ni as­pek­ti. A s ovak­vom igrom, ka­da su fi­ge još de­fi­ni­tiv­no u dže­pu, taj si­gur­nos­ni as­pekt mo­gao bi do­ći u pi­ta­nje. Jer, uz ovak­vu re­to­ri­ku sa­mo se po­dr­ža­va sku­pi­na ko­ja za va­tre­ne i HNS ima sa­mo pa­ro­lu “sve iz­gu­bi­li da­bog­da”. To­ga su svjes­ni i u HNS-u, pa sto­ga ima­ju i plan B. Na­ime, una­toč ju­če­raš­njoj od­lu­ci u Ue­fi su is­ho­di­li vri­je­me od dva tjedna u ko­jem mo­gu pro­mi­je­ni­ti do­ma­ći­na. Sto­ga će se u idu­ćim da­ni­ma os­lu­ški­va­ti re­ak­ci­je iz Spli­ta te po­tom do­ni­je­ti ko­nač­na od­lu­ka. Za­nim­lji­vo, od­lu­ka o po­vrat­ku re­pre­zen­ta­ci­je na Po­ljud do­ne­se­na je toč­no če­ti­ri go­di­ne na­kon slu­ča­ja Svas­ti­ke, iz 12. lip­nja 2015., na utak­mi­ci kva­li­fi­ka­ci­ja za Eu­ro iz­me­đu Hr­vat­ske i Ita­li­je. Bu­de li se utak­mi­ca Hr­vat­ske i Ma­đar­ske odi­gra­la u Spli­tu, a na­da­mo se da ho­će, i to bez ijed­nog in­ci­den­ta, bit će to pr­vi put na­kon se­dam go­di­na da va­tre­ni igra­ju na Po­lju­du pred gle­da­te­lji­ma. Od­nos­no, pr­vi put na­kon ko­lo­vo­za 2012., ka­da smo igra­li pri­ja­telj­sku utak­mi­cu pro­tiv Švi­car­ske. A bu­de li Hr­vat­ska do­če­ka­la Ma­đa­re na Po­lju­du, HNS će si­gur­no tra­ži­ti po­ni­šte­nje jed­ne za­bra­ne ko­ja je na sna­zi vi­še od go­di­ne da­na. Na­ime, Haj­duk je proš­le go­di­ne Šu­ke­ru i čla­no­vi­ma Iz­vr­š­nog od­bo­ra HNS-a služ­be­no za­bra­nio ulaz u sve­ča­nu lo­žu na Po­lju­du. Na­kon fi­na­la Ku­pa u Vin­kov­ci­ma, ne­za­do­volj­ni su­đe­njem pos­la­li su vr­hu Sa­ve­za re­pli­ke pro­zir­nih me­da­lja i pri­op­ći­li im da vi­še ne smi­ju ući u lo­žu split­skog klu­ba.

Sa­mi tra­ži­li do­ma­ćins­tvo

– Ne znam smi­jem li ući na Po­ljud. Iz­vr­š­ni od­bor do­nio je jed­no­glas­nu od­lu­ku da će se utak­mi­ca iz­me­đu Hr­vat­ske i Ma­đar­ske igra­ti na Po­lju­du. Haj­duk je pos­lao u Sa­vez pri­ja­vu da bi ugos­tio Slo­vač­ku ili Ma­đar­sku, iz­bor­nik Da­lić i igra­či ta­ko­đer su zah­ti­je­va­li da re­pre­zen­ta­ci­ja igra na Po­lju­du i ne vi­dim ni­šta spor­no u to­me – iz­ja­vio je ju­čer šef su­dač­ke or­ga­ni­za­ci­je An­te Ku­lu­šić, ko­ji se ta­ko­đer na­la­zi na lis­ti ljudi ko­ji ne smi­ju na Po­ljud.

Na pi­ta­nje ka­ko ko­men­ti­ra služ­be­nu iz­ja­vu Haj­du­ka da ih nit­ko ni­je kon­tak­ti­rao, Ku­lu­šić je bio po­pri­lič­no iz­ne­na­đen:

– Ne znam što bih re­kao na to. Pa oni su pos­la­li pri­ja­vu za do­ma­ćins­tvo – ka­že Vu­če­mi­lo­vić. Slijede ve­se­li da­ni za obje stra­ne, na­da­mo se sa sret­nim za­vr­šet­kom, za do­bro­bit hr­vat­skog no­go­me­ta.

INDIJSKA LIGA U KRIKETU DRU­GA JE NAJGLEDANI­JA LIGA SVI­JE­TA IZA AME­RIČ­KOG NFL-a

ŽE­LIO BIH RE­ALI­ZI­RA­TI UTAK­MI­CU INDIJA HR­VAT­SKA, KA­ŽE ŠTIMAC

OD­LU­KA NI­JE DEFINITIVN­A

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.