Gem, set - Hr­vat­ska! Hr­vat­ski spor­ta­ši još jed­nom po­ka­za­li da ima­ju ve­li­ko sr­ce

Za za­gri­ja­va­nje u “čis­to” te­ni­skoj ek­shi­bi­ci­ji u pa­ro­vi­ma su se su­če­li­li Či­lić i Mek­tić pro­tiv Do­di­ga i Pa­vi­ća

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - An­ton Fi­lić

Ina­če pri­lič­no opus­tje­li i, na ža­lost, za­pu­šte­ni sport­ski te­re­ni na Ša­la­ti u sri­je­du pos­li­je­pod­ne pre­tvo­ri­li su se u pra­vi ma­li mra­vi­njak. Naš pros­lav­lje­ni te­ni­sač Ma­rin Či­lić on­dje je sa svo­jom Zak­la­dom or­ga­ni­zi­rao je­dan iz­nim­no atrak­ti­van do­ga­đaj, “br­zo­po­tez­ni” tur­nir te­ni­skih pa­ro­va hu­ma­ni­tar­nog ka­rak­te­ra pod slo­ga­nom “Gem, set – Hr­vat­ska”.

Ne­ki od naših naj­bo­ljih te­ni­sa­ča i te­ni­sa­či­ca, ka­ko mla­dih ta­ko i sta­ri­jih, upa­re­ni su s na­šim naj­bo­ljim spor­ta­ši­ma ko­ji ni­su te­ni­sa­či kao što su Lu­ka Mo­drić, Bo­jan Bog­da­no­vić, Da­rio Ša­rić, De­jan Lo­vren, Ma­rio Man­džu­kić, An­drej Kra­ma­rić, Va­lent Sin­ko­vić, Lo­vre Mi­loš... da spo­me­ne­mo sa­mo neke od njih. To­li­ko hr­vat­skih sport­skih zvi­jez­da na jed­nom mjes­tu uis­ti­nu se ri­jet­ko vi­đa, mo­žda tek u Olim­pij­skom se­lu ne­kih od Iga­ra.

Sve pre­ma planu

Hr­vat­ska je to­li­ko pu­ta po­ka­za­la da ima ve­li­ko sr­ce – a jed­no baš tak­vo sport­sko i po­nos­no – za­ku­ca­lo je u ju­če­raš­njem tur­ni­ru go­di­ne – onom za dje­cu Hr­vat­ske. Sav pri­hod ići će za grad­nju po­li­va­lent­nog sport­skog igra­li­šta za uče­ni­ke Os­nov­ne ško­le u Tor­din­ci­ma.

– Zbi­lja mi ni­je bi­lo te­ško oku­pi­ti ova­ko ja­ku eki­pu naj­poz­na­ti­jih hr­vat­skih spor­ta­ša. Kad sam im re­kao o če­mu se ra­di, svi su mo­ju ide­ju pri­hva­ti­li s odu­šev­lje­njem. Važ­no im je sa­mo bi­lo da su taj dan bi­li slo­bod­ni i po­t­vr­dan od­go­vor ni­je iz­os­tao. Hva­la im svi­ma! Bit će­mo sret­ni kad će dje­ca u Tor­din­ci­ma ima­ti pra­ve, vr­hun­ske uvje­te za bav­lje­nje spor­tom. Već su nam se jav­lja­li s pr­vim svo­jim us­pje­si­ma – is­tak­nuo je Či­lić.

Ni­su iz­os­ta­le ni te­ni­ske ra­di­oni­ce za dje­cu kao ni dru­že­nje ma­li­ša­na s na­šim naj­e­mi­nent­ni­jim spor­ta­ši­ma i spor­ta­ši­ca­ma, svat­ko se mo­gao fo­to­gra­fi­ra­ti sa svo­jim ido­lom, do­bi­ti auto­gram, pa čak i po­raz­go­va­ra­ti ma­lo. Is­ti­na na vre­lom li­panj­skom sun­cu, pek­lo je kao usred lje­ta, ka­ko li će tek bi­ti u sr­p­nju i ko­lo­vo­zu...

No, sve to ni­je pri­red­bi odu­ze­lo na lje­po­ti, or­ga­ni­za­ci­ja ni­je šte­kaI

la i sve je ma­nje-vi­še bi­lo odra­đe­no pre­ma planu. Naj­važ­ni­je je da ni­je bi­lo ki­še.

U oda­bi­ru ško­le za iz­grad­nju mul­ti­funk­ci­onal­nog sport­skog igra­li­šta Zak­la­di je po­mo­gla Hr­vat­ska udru­ga rav­na­te­lja os­nov­nih ško­la ko­je do­la­ze iz žu­pa­ni­ja pot­po­mog­nu­tog po­dru­čja. Pred­nost su ima­le ško­le i sre­di­ne u ko­ji­ma dje­ca ne­ma­ju mo­guć­nost bav­lje­nja spor­tom zbog lo­še in­fras­truk­tu­re i on­dje gdje ne­ma ve­li­kog iz­bo­ra iz­van­škol­skih ak­tiv­nos­ti. Ukup­no je pris­ti­glo 49 pri­ja­va, a oda­bra­na je Os­nov­na ško­la u Tor­din­ci­ma, u Vu­ko­var­sko-sri­jem­skoj žu­pa­ni­ji, ko­ja bro­ji 125 uče­ni­ka u 10 odje­lje­nja te ne­ma ni­ti igra­li­šte ni­ti dvo­ra­nu.

– Kad sam im re­kao da smo iz­a­bra­ni me­đu mno­gim ško­la­ma i da će nam Ma­ri­no­va zak­la­da gra­di­ti po­li­va­lent­no sport­sko igra­li­šte, mo­ji mi ko­le­ge nas­tav­ni­ci ni­su vje­ro­va­li. Go­vo­ri­li su “zar baš mi?” Is­pr­va ni uče­ni­ci ni­su vje­ro­va­li, ali kad su po­če­le do­la­zi­ti te­le­vi­zij­ske eki­pe i sni­ma­ti pri­lo­ge o nji­ma, uglav­nom o to­me ka­ko iz­vo­de tje­les­ni od­goj na pri­lič­no sku­če­nom pros­to­ru, ne­vje­ri­ce je nes­ta­lo. Sad su odu­šev­lje­ni, je­dva če­ka­ju, pla­ni­ra­ju ko­jim će se spor­to­vi­ma mo­ći ba­vi­ti. Zna­mo da će to Ma­rin iz­ves­ti do kraja, sve da se na ovoj pri­red­bi i ne sku­pi do­vo­ljan no­vac kao što vje­ro­jat­no i ne­će – odu­šev­lje­no ka­zu­je An­tun Ma­le­tić, rav­na­telj OŠ Tor­din­ci.

Zak­la­da na­ve­li­ko ra­di

Da, Či­lić je već naj­a­vio da će se po­tre­ban no­vac na­mak­nu­ti ako tre­ba i do­dat­nim ak­ci­ja­ma ili spon­zor­stvi­ma. Ma­ri­no­va Zak­la­da uos­ta­lom već na­ve­li­ko ra­di, od svog je os­ni­va­nja kroz raz­li­či­te pro­jek­te do­tak­la ži­vo­te vi­še od 1000 dje­ce. Sa­mo u ovoj go­di­ni do­di­je­lje­no je 15 sti­pen­di­ja mla­dim, talentiran­im spor­ta­ši­ma i (kla­sič­nim) glaz­be­ni­ci­ma, dok su tri ško­le u Hr­vat­skoj do­na­ci­jom Zak­la­de ob­no­vi­le ka­bi­ne­te fi­zi­ke i in­for­ma­ti­ke. Ta­ko­đer, do­na­ci­jom je pot­po­mog­nut i te­ni­ski kamp za

• dje­cu u Vu­ko­va­ru.

Ivan Pa­vić po­du­ča­vao je te­ni­su one naj­mla­đe i pri­tom ih li­je­po ra­zve­se­lio

ZA­JED­NIŠ­TVO Svat­ko se mo­gao fo­to­gra­fi­ra­ti sa svo­jim ido­lom, do­bi­ti auto­gram, pa čak i po­raz­go­va­ra­ti ma­lo

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.