Slo­vač­ka raz­bi­la Azer­baj­džan, Ma­đar­ska pr­va u sku­pi­ni

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

dok se Hr­vat­ska no­go­met­na re­pre­zen­ta­ci­ja mu­či­la u pri­ja­telj­skoj utak­mi­ci s Tu­ni­som i iz­gu­bi­la 1:2, Slo­vač­ka je s 5:1 po­bi­je­di­la Azer­baj­džan hr­vat­skog struč­nja­ka Ni­ko­le Jur­če­vi­ća u pu­no bit­ni­joj utak­mi­ci kva­li­fi­ka­ci­ja za Eu­ro 2020. go­di­ne. Slo­va­ci su pot­pu­no na­dvi­si­li Azer­baj­džan­ce, a u stri­jel­ce su se re­dom u Ba­kuu upi­sa­li: Sta­nis­lav Lo­bot­ka (8. mi­nu­ta), Ju­raj Kuč­ka (27.), Ma­rek Ham­šik (30., 57.) te Da­vid Han­c­ko (85.). Je­di­ni po­go­dak za Azer­baj­džan pos­ti­gao je Ra­mi Šej­da­jev (28.). Pu­no ma­nje za­nim­lji­vo bi­lo je u dru­goj utak­mi­ci na­še kva­li­fi­ka­cij­ske sku­pi­ne E u ko­joj je Ma­đar­ska sa skrom­nih 1:0 svla­da­la Wa­les Rya­na Gig­g­sa, no ne­će Ma­đa­ri ža­li­ti zbog skrom­ne igre jer im je naj­važ­ni­je bi­lo osvo­ji­ti tri bo­da. Je­di­ni po­go­dak na toj utak­mi­ci pos­ti­gao je u 80. mi­nu­ti Ma­te Pat­kai, is­ti igrač ko­ji je za­bio i po­bjed­nič­ki gol u dvo­bo­ju s Hr­vat­skom.

Na­kon tak­vog ras­ple­ta, Hr­vat­ska je sa­da tre­ća u sku­pi­ni sa šest bo­do­va, pr­va je Ma­đar­ska s de­vet bo­do­va iz če­ti­ri utak­mi­ce, a dru­ge su re­pre­zen­ta­ci­je u sku­pi­ni odi­gra­le po tri utak­mi­ce. Slo­vač­ka je dru­ga i ima bo­do­va kao i Hr­vat­ska, ali bo­lju gol-raz­li­ku. Wa­les ima tri bo­da, a po­s­ljed­nji Azer­baj­džan je bez bo­do­va.

Na­kon krat­ke stan­ke, Hr­vat­ska će slje­de­će dvi­je utak­mi­ce igra­ti u ruj­nu, i to obje u gos­ti­ma. Pr­vo će 6. ruj­na gos­to­va­ti u Slo­vač­koj, a tri da­na kas­ni­je u Azer­baj­dža­nu. Od os­ta­lih re­zul­ta­ta vri­je­di iz­dvo­ji­ti vi­so­ku po­bje­du Nje­mač­ke nad Es­to­ni­jom (8:0) te do­ma­ću po­bje­du Ita­li­je nad BiH (2:1). Zma­je­vi su igra­li do­bro, čak su i po­ve­li u tom su­sre­tu na­kon pre­kras­ne ak­ci­je i go­la Edi­na Dže­ke, no Ita­li­ja je na kra­ju zas­lu­že­no sla­vi­la. Iz­bor­ni­ku BiH Ro­ber­tu Pro­si­neč­kom to je dru­gi po­raz za­re­dom, a re­pre­zen­ta­ci­ja BiH je na­kon če­ti­ri ko­la tek na pe­tom mjes­tu sa sa­mo če­ti­ri bo­da, od­nos­no ima čak osam bo­do­va

• ma­nje od vo­de­će Ita­li­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.