Jo­sip Bre­ka­lo: Vi­dje­lo se da nam ne­dos­ta­je mo­ti­va

Mo­žda i ni­je lo­še da nam se do­go­dio po­raz, da na­uči­mo da se no­go­met ne mo­že igra­ti sa­mo ta­ko, po­ru­čio je na­pa­dač va­tre­nih An­drej Kra­ma­rić

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Edi Džin­do// Va­ra­ždin

Hr­vat­ski re­pre­zen­ta­tiv­ci su, oče­ki­va­no, ra­zo­ča­ra­ni po­ra­zom 1:2 u pri­ja­telj­skom ogle­du s Tu­ni­som. Zna­ju da je mo­glo i tre­ba­lo pu­no bo­lje, ali ako je ig­dje do­zvo­ljen kiks zbog ne­uigra­nos­ti, on­da je to u pri­ja­telj­skoj utak­mi­ci.

– Vje­ru­jem da je os­ta­tak mom­ča­di ra­zo­ča­ran kao i ja što ni­smo ovu od­lič­nu se­zo­nu okru­ni­li po­bje­dom. Ni­smo ima­li im­pe­ra­tiv re­zul­ta­ta s ob­zi­rom na to da je ri­ječ o pri­ja­telj­skoj utak­mi­ci, ali smo tre­ba­li ima­ti bo­lji pris­tup i na kra­ju bo­lji re­zul­tat. Od­mo­rit će­mo se i si­gur­no se vra­ća­mo još uigra­ni­ji i mo­ti­vi­ra­ni­ji na kvalifikac­ije u ruj­nu – re­kao je je­di­ni stri­je­lac va­tre­nih Bruno Petković, a pro­ko­men­ti­rao je svoj de­bi­tant­ski gol:

– Re­kao bih da je to miks jed­nog po­no­sa i olak­ša­nja kad za­bi­ješ taj pr­vi po­go­dak.

Umor na­kon na­por­ne se­zo­ne oči­to je prev­la­dao. De­kon­cen­tra­ci­ja i vid­ni ma­njak kon­di­ci­je su u ključ­nim tre­nu­ci­ma pre­su­di­li, a svjes­ni su na­ši da smo u mno­gim si­tu­aci­ja­ma u utak­mi­ci mo­gli pri­mi­ti i još ne­ko­li­ko po­go­da­ka.

– Bi­li su pu­ni mo­ti­va jer igra­ju pro­tiv mom­ča­di ko­ja je svjet­ski vi­ce­pr­vak i pri­pre­ma­ju se za ve­li­ki tur­nir. Mi iza se­be ima­mo jed­nu ja­ko te­šku utak­mi­cu pro­tiv Wa­le­sa, a i ve­ći­ni je ovo zad­nja utak­mi­ca u se­zo­ni, osim nas mla­dih. Ne­ka­ko se, na­ža­lost, vi­dje­lo da je ni­je bi­lo do­volj­no mo­ti­va da se sezona za­vr­ši s po­bje­dom. Mis­lim da je naj­bit­ni­je bi­lo da uz­me­mo bo­do­ve u kva­li­fi­ka­ci­ja­ma – re­kao je Jo­sip Bre­ka­lo.

Ka­ko se dras­tič­no mi­je­njao i iz­gled sva­ke mom­ča­di ti­je­kom dru­gog di­je­la, ta­ko se mi­je­nja­lo i vri­je­me na sje­ve­ru Hr­vat­ske. Na­kon sat vre­me­na igra­či su do­bi­li os­vje­že­nje jer je pa­la ki­ša. U početku se či­ni­la kao ma­li ljet­ni plju­sak, a što se vi­še bli­žio kraj utak­mi­ce, ki­ša je bi­la ja­ča. Otje­ra­la je i mno­ge s tri­bi­na, a go­to­vo da je, me­ta­fo­rič­ki re­če­no, otje­ra­la i na­še igra­če.

Za­vr­š­ne ri­je­či je, uz mi­sao na na­do­la­ze­ći Eu­ro do 21 go­di­ne na­do­dao je­dan od tri de­bi­tan­ta va­tre­nih, sto­per Le­ices­te­ra ko­ji se do­ka­zi­vao na po­sud­bi u Cel­ti­cu, Fi­lip Ben­ko­vić.

– Sre­tan sam jer sam do­bio pri­li­ku, ali ne­za­do­vo­ljan sam po­ra­zom. Pro­ba­li smo i s tri sto­pe­ra ia­ko ni­smo baš pre­tje­ra­no to uvjež­ba­va­li, ali ni­je iš­lo kao što smo oče­ki­va­li pa smo mo­ra­li mi­je­nja­ti. Tu­ni­ža­ni su ja­ko br­zi, igra­li su na kon­tre i mo­gu svi­ma na­ško­di­ti, ali što je, tu je. Mi mla­đi se tre­ba­mo okre­nu­ti pre­ma na­pri­jed jer svi želj­no če­ka­mo EP mla­dih. Zna­mo da smo u te­škoj sku­pi­ni s ja­kim pro­tiv­ni­ci­ma, ali

• pi­tat će se ne­što i nas.

SLUGA: NA­RAV­NO DA SAM BIO PRESRETAN KA­DA ME PO­ZVAO DA­LIĆ I PRIOPČIO MI DA ĆU DEBITIRATI NA GOLU. ALI, NI­SAM SE PREPUSTIO EUFORIJI

BRUNO PETKOVIĆ: Moj de­bi­tant­ski gol? Re­kao bih da je to miks jed­nog po­no­sa i olak­ša­nja. Vje­ru­jem da će go­lo­va bi­ti još pu­no

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.