Iva­na Ha­ba­zin u bor­bi za nas­lov: Idem na sve ili ni­šta

Do­go­vo­ri­la meč ka­ri­je­re Naj­bo­lja hr­vat­ska bok­sa­či­ca po­no­vo ima pri­li­ku osvo­ji­ti svjet­ski nas­lov, i to u bor­bi s naj­bo­ljom bok­sa­či­com da­naš­nji­ce

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Dra­žen Braj­dić KOŠARKA Špa­njol­ska liga, po­lu­fi­na­le do­igra­va­nja: fi­na­le do­igra­va­nja: Tur­ska liga, Pri­ja­telj­ska utak­mi­ca, že­ne: RUKOMET Svjet­sko ju­ni­or­sko prvenstvo:

Iva­na Ha­ba­zin, naj­bo­lja hr­vat­ska bok­sa­či­ca, do­go­vo­ri­la je meč ka­ri­je­re. Se­dam­na­es­tog ko­lo­vo­za u ame­rič­kom gra­du Flin­tu, u sa­vez­noj dr­ža­vi Mic­hi­gan, bo­rit će se za svjet­ski nas­lov u po­lu­sred­njoj ka­te­go­ri­ji u or­ga­ni­za­ci­ji WBO-a.

I dok će Hr­va­ti­ci to bi­ti pri­li­ka za svjet­sku sla­vu, nje­zi­noj su­par­ni­ci Cla­re­ssi Shi­el­ds bit će to sa­mo pri­li­ka za no­vi re­kord. Svjet­ska sred­nja­ška pr­va­ki­nja po WBA, WBC, IBF i WBO or­ga­ni­za­ci­ja­ma i naj­ve­ća bok­sa­či­ca da­naš­nji­ce že­li pos­ta­ti oso­ba ko­ja je u po­vi­jes­ti bok­sa, na­kon sa­mo 10 bor­bi, pos­ta­la svjet­ska pr­va­ki­nja u tri ka­te­go­ri­je. Naj­pri­je u su­per­sred­njoj, pa u sred­njoj, a sa­da to, u svom rod­nom gra­du, že­li pos­ta­ti i u po­lu­sred­njoj od­nos­no su­per­vel­ter ka­te­go­ri­ji (do 69,9 kg).

Te­le­fon sam uga­si­la

Svjes­na je Iva­na “Zla­tar­ska” (ro­dom je iz Zla­ta­ra) u što se upu­šta, no za to je ži­vje­la sve ove go­di­ne ot­ka­ko se u ruj­nu 2013. bo­ri­la s ta­da naj­bo­ljom bok­sa­či­com svi­je­ta Ce­ci­li­om Bra­ek­hus i iz­gu­bi­la jed­no­glas­nom od­lu­kom su­da­ca. I ta­da, baš kao i sa­da u bor­bi pro­tiv naj­do­mi­nant­ni­je bok­sa­či­ce da­naš­nji­ce, pos­to­ja­la je sa­mo jed­na for­mu­la za us­pjeh. No­ka­ut.

– Realno gle­da­ju­ći, ne­mam iz­gle­da za po­bje­du, no u spor­tu se uvi­jek ka­že da je i ne­mo­gu­će Ha­ba­zin je gos­to­va­la na Ve­čer­nji TV-u i po­nos­no dr­ža­la po­jas moguće. I ja sam uvje­re­na da ću po­bi­je­di­ti. Mnogi u to sum­nja­ju, no ljudi ko­ji su uz me­ne vje­ru­ju u to. Na­kon što po­bi­je­dim, ci­je­li ži­vot će mi se pro­mi­je­ni­ti. Znam da idem u rod­ni grad mo­je su­par­ni­ce, da će svi, pa i su­ci, bi­ti na nje­zi­noj stra­ni i da mo­gu po­bi­je­di­ti je­di­no no­ka­utom. Sto­ga i pri­pre­ma­mo tak­vu tak­ti­ku. Ići ću na­pri­jed, po no­ka­ut. Ne od­la­zim u SAD sa­mo se bo­ri­ti, već od­la­zim po po­bje­du – ja­vi­la se Iva­na iz Ko­lum­bi­je gdje će se pri­pre­ma­ti za bor­bu, ali i iz­o­li­ra­ti od jav­nos­ti:

– Slje­de­ći tje­dan če­ka nas ve­li­ka pre­si­ca u New Yor­ku, a na­kon to­ga ne­će bi­ti ni­kak­vih obja­va do tjedna me­ča. U to ime is­klju­čit ću se sa svih druš­tve­nih mre­ža, a te­le­fon sam već is­klju­či­la jer ne želim bi­ti op­te­re­će­na zbi­va­nji­ma u vanj­skom svi­je­tu već sa­mo usre­do­to­če­na na pri­pre­me. Uos­ta­lom, na­ša jav­nost iona­ko ne­ma per­cep­ci­ju zna­ča­ja te bor­be pa mi je i to bi­lo poticaj da se is­klju­čim, da ne da­jem iz­ja­ve jer od to­ga iona­ko ne­ma ko­ris­ti. Uz one po­zi­tiv­ne, uvi­jek je bi­lo i ne­ga­tiv­nih ko­men­ta­ra u sti­lu s kak­vom sam to su­par­ni­com bok­sa­la, a nit­ko ni­je gle­dao ši­ru sli­ku – ka­ko sam do sve­ga to­ga doš­la. Za­to sam i otiš­la na pri­pre­me u Ko­lum­bi­ju jer se on­dje osje­ćam smi­re­no, a imam i mak­si­mal­nu pot­po­ru ljudi s ko­ji­ma ra­dim i ko­ji za me­ne sve na­pra­ve. U Ko­lum­bi­ji mi je do­bro, ne osje­ćam se kao idi­ot jer ni­ko­ga ne mo­ram ni­šta mo­lja­ka­ti da bih ima­la nor­mal­ne uvje­te.

Tu bor­bu pre­no­sit će ShowtiHr­vat­ska bok­sa­či­ca svjes­na je da joj je su­par­ni­ca fa­vo­rit­ki­nja pa sma­tra da je mo­že po­bi­je­di­ti je­di­no no­ka­utom me, a tre­ba­la bi bi­ti pri­ka­za­na i na ne­koj od hr­vat­skih te­le­vi­zi­ja.

– Bez ob­zi­ra na to što ni­sam ima­la pro­mo­to­ra i što iza se­be ne­mam ni­kak­vu te­le­vi­zi­ju, do­ći do tak­vog me­ča ve­li­ka je stvar. San mi se os­tva­rio i ovo je ve­li­ka pri­li­ka da do­ka­žem da sam jed­na od elit­nih svjet­skih bok­sa­či­ca. Cla­ri­sse Shi­el­ds je naj­ve­ća bok­sa­či­ca ne sa­mo da­naš­nji­ce ne­go i u po­vi­jes­ti žen­skog bok­sa pa će to bi­ti naj­ve­ći meč mo­je ka­ri­je­re, za me­ne za­is­ta sve ili ni­šta.

I Ru­iz je sve iz­ne­na­dio

I do­is­ta, Shi­el­ds je fe­no­men. Dvos­tru­ka je olim­pij­ska po­bjed­ni­ca (2012. i 2016.), dvos­tru­ka svjet­ska ama­ter­ska pr­va­ki­nja (2014. i 2016.) i je­dins­tve­na od­nos­no “obje­di­nju­ju­ća” (una­ni­mo­us) svjet­ska pro­fe­si­onal­na pr­va­ki­nja a sa­mo su joj 24 go­di­ne. I kao tak­va, Cla­re­sse tre­nu­tač­no za Iva­nu iz­gle­da kao ne­mo­gu­ća mi­si­ja. No, ta­ko je uoči bor­be iz­a­zi­va­ču An­dyju Ru­izu iz­gle­dao i “bo­žan­ski” te­škaš An­t­hony Jo­shua, a zna­mo što se do­go­di­lo – go­le­ma sen­za­ci­ja. A baš kao i Jo­shua, i Cla­re­ssa je sa­mo čovjek od kr­vi i me­sa, a sva­kom tak­vom mo­že se do­go­di­ti

• i loš dan.

oku­pi­la se ra­di pri­pre­ma za dva pri­ja­telj­ska su­sre­ta u Bu­gar­skoj, 14. i 17. lip­nja. Hr­va­ti­ce će do 12. lip­nja bo­ra­vi­ti u Vin­kov­ci­ma, na­kon če­ga kre­ću na put, a po­zva­ne su Do­ris Ba­čić (Ju­ven­tus), Isa­bel­la Duj­me­no­vić (St. Pöl­ten), Ana Je­len­čić (Lec­z­na), Le­onar­da Ba­log (Osi­jek), Kris­ti­na Ne­vr­k­la (Osi­jek), Mi­ha­ela Hor­vat (Split), Mo­ni­ka Co­njar (Split), Ma­tea Boš­njak (Split), Iva­na Ru­de­lić (Bayer Le­ver­ku­sen), Iva Lan­de­ka (Ro­sen­gard), Ana Duj­mo­vić (Split), La­ura Fi­ket (Pre­gra­da), He­le­na Spa­jić (Cra­il­she­im), An­to­nia Dul­čić (Split), Iva Bu­kač (Split), La­ra Lu­cić (Osi­jek), Ana Ba­ka­lar (Ne­re­tva), Mar­ti­na Ša­lek (Osi­jek), San­dra Ži­gić (Mi­lan) i La­ura Ka­te Spi­ra­no­vić (Split).

REALNO GLE­DA­JU­ĆI, NE­MAM IZ­GLE­DA ZA PO­BJE­DU, NO U SPOR­TU SE UVI­JEK KA­ŽE DA JE I NE­MO­GU­ĆE MOGUĆE

IVA­NA HA­BA­ZIN

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.