FORBESOVA GO­DIŠ­NJA LJES­TVI­CA Ne­ma Hr­va­ta, me­đu 100 naj­pla­će­ni­jih tek jed­na spor­ta­ši­ca No­go­me­ta­ši pr­vi put u po­vi­jes­ti za­uze­li Top 3 na lis­ti naj­pla­će­ni­jih!

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Iz naj­poz­na­ti­jeg svjet­skog fi­nan­cij­skog ča­so­pi­sa For­bes objav­lje­na je tra­di­ci­onal­na go­diš­nja ljes­tvi­ca sto naj­pla­će­ni­jih spor­ta­ša na pla­ne­tu. Tri ele­men­ta pre­ma ko­ji­ma su us­pje­li po­re­da­ti spor­ta­še su pla­ća, na­gra­de na na­tje­ca­nji­ma te spon­zor­ske za­ra­de, ko­je su odvo­je­ne u po­seb­nu ka­te­go­ri­ju.

Struč­nja­ci iz For­be­sa ana­li­zi­ra­li su pe­ri­od od lip­nja 2018. do lip­nja 2019., a naj­vi­še je nov­ca, i to po­pri­lič­no uvjer­lji­vo, u po­s­ljed­njih 12 mje­se­ci za­ra­dio ar­gen­tin­ski ča­rob­njak iz Bar­ce­lo­ne Li­onel Me­ssi. Pe­te­ros­tru­ki vlas­nik na­gra­de za naj­bo­ljeg no­go­me­ta­ša svi­je­ta in­ka­si­rao je 112,1 mi­li­ju­na eura, čak 16 mi­li­ju­na vi­še od svo­jeg vječ­nog ri­va­la i pr­vog pra­ti­te­lja na ovoj ljes­tvi­ci, ta­ko­đer pe­te­ros­tru­kog naj­bo­ljeg no­go­me­ta­ša svi­je­ta Cris­ti­ana Ro­nal­da, ko­jeg je, ba­rem u fi­nan­cij­skom smis­lu, ne­što “sit­no” ko­štao od­la­zak iz Re­al Ma­dri­da u Ju­ven­tus.

Se­re­na na 63. mjes­tu

Tre­ći je na ljes­tvi­ci bra­zil­ska me­ga­zvi­jez­da, Neymar, što oz­na­ča­va pr­vi put u po­vi­jes­ti da no­go­me­ta­ši za­uzi­ma­ju pr­va tri mjes­ta u naj­cje­nje­ni­jem fi­nan­cij­skom po­ret­ku svi­je­ta. Proš­le go­di­ne je, pod­sje­ti­mo, pr­vi na ljes­tvi­ci bio već tad umi­rov­lje­ni Floyd Maywe­at­her zbog ek­shi­bi­cij­skog bok­sač­kog me­ča s ano­nim­nim kik­bok­sa­čem Ten­shi­nom Na­su­kawom gdje je za­ra­dio 250 mi­li­ju­na eura. Ove go­di­ne nit­ko ni­je na jed­noj ta­ko la­ga­noj dnev­ni­ci us­pio nad­ma­ši­ti sve os­ta­le, da­pa­če, Maywe­at­her je pos­tao pr­vi ko­ji je go­di­nu na­kon pr­vog mjes­ta kom­plet­no is­pao s po­pi­sa.

Po­gle­da­mo li ljes­tvi­cu pre­ma ne­kim os­nov­nim obi­ljež­ji­ma, za­nim­lji­vo je da je od spor­ta­ši­ca na ljes­tvi­ci je­di­no Se­re­na Wil­li­ams. Ame­rič­ka te­ni­sa­či­ca dos­pje­la je na 63. mjes­to ljes­tvi­ce za­ra­div­ši 26 mi­li­ju­na eura, od če­ga je čak 22 mi­li­ju­na od spon­zo­ra. Što se ti­če do­bi, naj­mla­đe je me­đu sport­skim “taj­ku­ni­ma”, oče­ki­va­no, 19-go­diš­nje fran­cu­sko ču­do od dje­te­ta Kyli­an Mbap­pé. No­go­me­taš PSG-a je na 55. mjes­tu, a za­ra­dio je 27 mi­li­ju­na eura. Ta­ko­đer oče­ki­va­no, 48-go­diš­nji gol­fer Phil Mic­kel­son je naj­bo­ga­ti­ji spor­ta­ški dje­di­ca. Bri­ta­nac je za­ra­dio 42,7 mi­li­ju­na eura, što ga je sta­vi­lo na 19. mjes­to po­ret­ka.

Fe­de­rer za­ra­đu­je iz­van te­re­na

Vra­ti­mo se na os­nov­ne kri­te­ri­je: za­nim­lji­vo je vidjeti tko je vi­še pro­fi­ta ubi­rao na sport­skim te­re­ni­ma, a tko iz­van njih. Pe­ti naj­pla­će­ni­ji spor­taš svi­je­ta Ro­ger Fe­de­rer je od za­ra­đe­nih 82,4 mi­li­ju­na tek ne­što vi­še od šest za­ra­dio na te­ni­skom terenu. Su­pro­tan pri­mjer je od­mah mjes­to iz­nad Švi­car­ca. Mek­sič­ki bok­sač te pr­vak u sred­njoj ka­te­go­ri­ji Ca­ne­lo Ál­va­rez je od svo­jih 82,9 mi­li­ju­na eura čak

• 81,5 za­ra­dio u rin­gu.

LI­ONEL ME­SSI Ar­gen­tin­ski ča­rob­njak sjaj­nim je igra­ma zas­lu­žio pr­vo mjes­to ljes­tvi­ce

CRISTIANO RONALDO Čovjek ko­ji se vo­li nad­me­ta­ti s Me­ssi­jem i u ovo­me je iza Ar­gen­tin­ca

NEYMAR Bra­zil­ski no­go­me­taš imao je naj­ve­ći tran­sfer u po­vi­jes­ti, a po za­ra­di je tre­ći

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.