Dok­tor Thor­ne

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič -

Prem­da Frank i Mary pla­ni­ra­ju vjen­ča­nje, le­di Ara­bel­la ne ka­ni odus­ta­ti bez bor­be. Us­pi­je­va uvje­ri­ti Mary da bi uda­ja za Fran­ka bi­la se­bi­čan pos­tu­pak i da mu, tre­ba da­ti slo­bo­du. Za to vri­je­me Lo­uis se oda­je al­ko­ho­lu...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.