DO­MA TV

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič -

Cas­tle

Pra­te­ći Mar­t­hu u ban­ku, gdje ona tvr­do­gla­vo od­bi­ja nje­go­vu fi­nan­cij­sku po­moć, Cas­tle­ova pret­pos­tav­ka ko­ju pu­tem te­le­fo­na iz­no­si Bec­ket­ti­ci, da su mu­šte­ri­je skri­ve­ne is­pod ki­rur­ških ma­ski pljač­ka­ši, po­ka­za­la se toč­nom...

Te­ni­si­ce na ta­nju­ru, ani­mi­ra­na se­ri­ja S1 E3/50

TV iz­log, raz­no Čovjek pro­tiv div­lji­ne, re­ality se­ri­ja S2 E9/13

R TV iz­log, raz­no In­s­pek­tor Rex, igra­na se­ri­ja S1 E78/15 (12) CSI. Mi­ami, igra­na se­ri­ja S2 E16-17/24 (12) Navy CIS, igra­na se­ri­ja S4 E21-22/24 (12) R Kos­ti, igra­na se­ri­ja S7 E10/13 (12) R S.W.A.T., igra­na se­ri­ja S1 E21/22 (12) R Cas­tle, igra­na se­ri­ja S4 E7-8/23 (12) Navy CIS, igra­na se­ri­ja S4 E2324/24 (12) S.W.A.T., igra­na se­ri­ja S1 E22/22 (12) Kos­ti, igra­na se­ri­ja S7 E11/23 (12)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.