In­flu­en­ce­ri će mo­ra­ti oz­na­či­ti što je rek­la­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič - (H)

Nje­mač­ka vla­da pla­ni­ra uvo­đe­nje za­ko­na ko­ji bi re­gu­li­rao pro­pa­gan­d­ne sa­dr­ža­je na in­ter­ne­tu što se po­se­bi­ce od­no­si na tzv. in­flu­en­ce­re či­ji su pri­lo­zi čes­to pla­će­ni kao rek­la­ma a ni­su kao tak­vi pre­poz­na­ti. – Sma­tra­mo da se ra­zum­lji­vo sa­mo po se­bi da pri­lo­zi za ko­je net­ko pla­ti bu­du oz­na­če­ni kao rek­la­me – re­kao je dr­žav­ni taj­nik u nje­mač­kom mi­nis­tar­stvu pra­vo­su­đa Gerd Bil­len. Na­ja­va za­ko­na je re­ak­ci­ja na prav­nu ne­si­gur­nost ka­da je u pi­ta­nju ši­re­nje sa­dr­ža­ja pre­ko plat­for­mi po­put Ins­ta­gra­ma. Po­čet­kom go­di­ne sud u Kar­l­sru­heu je in­flu­en­ce­ri­cu Pa­me­lu Re­if, ko­ja na Ins­ta­gra­mu ima vi­še od če­ti­ri mi­li­ju­na pra­ti­te­lja, pri­si­lio da svo­je sa­dr­ža­je na ko­ji­ma se na­la­ze lin­ko­vi na onli­ne tr­go­vi­ne oz­na­či kao rek­la­me.

– No­vi za­kon tre­bao bi olak­ša­ti de­fi­ni­ci­ju to­ga ka­da ne­ki post na Ins­ta­gra­mu pos­ta­je rek­la­ma i ta­ko ot­klo­ni­ti ne­si­gur­nos­ti ko­je se po­jav­lju­ju u tom sek­to­ru – re­kao je Bil­len. Tzv. in­flu­en­ce­ri ima­ju ve­lik utje­caj na pu­bli­ku, • po­go­to­vo mla­đu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.