Black Re­bel Mo­tor­cy­cle u Tvor­ni­ci

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - (mc)

Ame­rič­ka troj­ka Black Re­bel Mo­tor­cy­cle Club pro­tut­njat će da­nas za­gre­bač­kom Tvor­ni­com kul­tu­re u sklo­pu svjet­ske tur­ne­je ko­jom pro­mo­vi­ra­ju no­vi al­bum “Wrong Cre­atu­res“. Bend su 1998. os­no­va­la dvo­ji­ca sred­njo­škol­skih pri­ja­te­lja – Ro­bert Le­von Be­en, od­nos­no Ro­bert Tur­ner (bas/vo­kal) i Pe­ter Hayes (gi­ta­ra/vo­kal) u San Fran­cis­cu. Go­di­ne 2007. bub­njar Nick Ja­go na­pus­tio je bend, a pri­dru­ži­la im se Le­ah Sha­pi­ro. Po­seb­na je i nji­ho­va ve­za sa Za­gre­bom gdje su 23. lip­nja 2004. tre­ba­li nas­tu­pi­ti kao pred­gru­pa Len­ny Kra­vit­zu u Do­mu spor­to­va. Kon­cert je ot­ka­zan zbog Len­nyje­ve bo­les­ti, a Black Re­bel ins­ta­li­ra­li su se na trg iz­me­đu dvo­ra­ne i hotela Pa­no­ra­me i od­svi­ra­li po­lu­sat­ni set ko­ji su nas­ta­vi­li u Mo­čva­ri. Pos­li­je smo ih slu­ša­li i na IN

• Mu­sic fes­ti­va­lu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.