Ka­ra­čić: A mis­lio sam si “Pa gdje me vo­diš u Var­dar”

Na kro­vu Eu­ro­pe Ru­ko­me­ta­ši Var­da­ra osvo­ji­li su Li­gu pr­va­ka, no klub je pred ban­kro­tom

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Da­mir Mr­vec

Spek­ta­ku­lar­nim do­če­kom na uli­ca­ma Skoplja, spu­šten je zas­tor na­kon još jed­ne ču­des­ne se­zo­ne ru­ko­me­ta­ša Var­da­ra. Deč­ki ko­ji šest mje­se­ci ni­su pri­mi­li pla­ću u klu­bu ko­ji se prak­tič­ki ras­pa­da, još jed­nom su po­ko­ri­li Eu­ro­pu. A na uli­ca­ma Skoplja poz­dra­vi­lo ih je oko 250 ti­su­ća raz­dra­ga­nih na­vi­ja­ča.

Ono što su ru­ko­me­ta­ši PPD Za­gre­ba zna­či­li u Eu­ro­pi po­čet­kom de­ve­de­se­tih, ka­da su dva­put osvo­ji­li Kup pr­va­ka, to je da­nas Var­dar. Klub ko­ji je u tri se­zo­ne tri­put igrao na za­vr­š­nom tur­ni­ru Li­ge pr­va­ka i dva­put osvo­jio to na­tje­ca­nje, zas­lu­žu­je nak­lon do po­da. No, za raz­li­ku od za­gre­ba­ša, Var­dar se do eu­rop­ske eli­te pro­bio i za­hva­lju­ju­ći ja­kom i iz­daš­nom spon­zo­ru ko­ji se ove go­di­ne od­lu­čio po­vu­ći i s ros­te­rom igra­ča od ko­jih je tek je­dan bio Ma­ke­do­nac (Sto­ilov), a svi os­ta­li stran­ci. Za­greb, ka­da je osva­jao Kup pr­va­ka, ni­je imao ta­ko ve­lik bu­džet, a igra­li su uglav­nom do­ma­ći igra­či s po­ko­jim stran­cem (Puš­nik, Ban­fro). Os­tao se­dam go­di­na

Ni­je Var­dar od ju­čer na eu­rop­skoj ma­pi. Pr­vi put su igra­li europ­ski kup dav­ne 1994. Bi­le su to go­di­ne ka­da su re­do­vi­to is­pa­da­li u pr­vom, dru­gom ko­lu. Pr­vi put su u Li­gi pr­va­ka igra­li 2001. i do 2013. is­pa­da­li bi u skup­noj fa­zi. Var­dar je pr­vi ve­ći us­pjeh u Eu­ro­pi os­tva­rio 2005. ka­da je is­pao u po­lu­fi­na­lu Ku­pa Ku­po­va. I to od Za­gre­ba.

Pr­vi hr­vat­ski igrač ko­ji je do­šao u Var­dar bio je Kre­ši­mir Ma­ra­ko­vić ko­ji je igrao 2010. go­di­ne.

Ka­da je Lino Červar do­šao u Ma­ke­do­ni­ju i pre­uzeo Me­ta­lurg, u Var­da­ru su po­ku­ša­li od­go­vo­ri­ti do­vo­đe­njem Ve­se­li­na Vu­jo­vi­ća. No, Var­dar još uvi­jek ni­je bio to­li­ko fi­nan­cij­ski jak da mo­že ku­pi­ti kva­li­tet­ne stran­ce. I da­lje se os­la­njao na igra­če s Bal­ka­na pa je ta­ko 2012. do­šao Hr­vat Igor Ka­ra­čić.

– Ka­da mi je me­na­džer re­kao idem u Var­dar, po­gle­dao sam ga i pi­tao: Zar ni­je bi­lo ni­šta bo­lje u Eu­ro­pi? Re­kao je da ne bri­nem. I ta­ko sam oti­šao u Var­dar i os­tao se­dam go­di­na – re­kao je Ka­ra­čić.

Do­la­skom u klub ru­skog pos­lov­nog čo­vje­ka, Ser­ge­ja Sam­so­nen­ka, Var­dar je si­lo­vi­to kre­nuo ka vr­hu Eu­ro­pe. Ma­lo po ma­lo pre­uze­li su tron. Tri go­di­ne za­re­dom Var­dar je do­šao do če­t­vr­t­fi­na­la Li­ge pr­va­ka, a on­da slje­de­će tri go­di­ne sva­ki put igrao je na za­vr­š­nom tur­ni­ru Li­ge pr­va­ka. A na­kon sve­ga Sam­so­nen­ko je naz­na­čio kraj li­je­pe pri­če i naj­a­vio od­la­zak. Du­gu­ju mu 300.000 eura

– Pri­hod ko­ji klub do­bi­va od Europ­skog ru­ko­met­nog sa­ve­za i spon­zo­ra, pret­hod­nih go­di­na ni­je bio ni 10 pos­to bu­dže­ta ko­ji ja da­jem go­diš­nje. Do­bio sam pre­vi­še obe­ća­nja da ću do­bi­ti po­moć za rukomet, ali evo već sed­mu go­di­nu te po­mo­ći ne­ma. Ne želim dalj­njim za­du­ži­va­njem ugro­zi­ti vi­še od 5000 za­pos­le­nih u mo­jim tvrt­ka­ma i ta­ko nji­ho­ve obi­te­lji do­ves­ti na rub eg­zis­ten­ci­je – re­kao je Sam­so­ne­ko.

Za­nim­lji­vo, ove se­zo­ne igra­či su igra­li za “ki­ki­ri­ki” jer pla­će ni­su vi­dje­li mje­se­ci­ma. I ka­da su ih svi ot­pi­sa­li, pro­ra­dio je inat kod igra­ča.

– To što su svi mis­li­li da smo na podu, mi smo u svla­či­oni­ci rek­li: Ne­ma šanse...! I u sva­ku utak­mi­cu uš­li bi­smo sa sto pos­to, ba­ca­li se na gla­vu, igra­li s bo­lo­vi­ma, tem­pe­ra­tu­rom... I na kra­ju nas je na­gra­di­lo još jed­nim tro­fe­jem – is­tak­nuo je Ka­ra­čić ko­jem su po­čet­kom go­di­ne rek­li da nov­ca vi­še ne­će bi­ti i da mo­že tra­ži­ti no­vi klub (pro­na­šao je Ki­el­ce), a du­gu­ju mu navodno vi­še od 300 ti­su­ća eura.

LINO ČERVAR: Ma ja vje­ru­jem da će se Sam­so­nen­ko pre­do­mis­li­ti, da ne­će oti­ći. Mis­lim da će Var­dar i slje­de­će se­zo­ne bi­ti jak

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.