EU su­do­ku

Vecernji list - Hrvatska - - Zabava & Vrijeme -

U lik su­do­kua tre­ba­te upi­sa­ti U lik su­do­kua tre­ba­te upi­sa­ti bro­je­ve od 1 do 4 ta­ko da se bro­je­ve od 1 do 4 ta­ko da se po­jav­lju­ju toč­no jed­nom u sva­kom po­jav­lju­ju toč­no jed­nom u sva­kom re­du re­du i i stup­cu. re­du i stup­cu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.