Vecernji list - Hrvatska : 2019-06-13

Aktualno : 12 : 12

Aktualno

Aktualno 12 VEČERNJI LIST četvrtak, 13. lipnja 2019. 0-24 FESTIVAL GRADSKI MUZEJ BJELOVAR Dvodnevno slavlje poezije u Stubičkim Toplicama SLUČAJ TIJELA U ZAMRZIVAČU Trg Eugena Kvaternika 1, 43000 Bjelovar, Hrvatska, tel. (385) 043 24 42 07; fax. (385) 24 32 20; e-mail: gradskimuz­[email protected] Datum: 10. lipanj 2019.g. Ur. Broj: 115-1/019 Temeljem članka 24. Zakona o muzejima (NN 61/18) i članka 21. Statuta Gradskog muzeja Bjelovar; Upravno vijeće Gradskog muzeja Bjelovar raspisuje NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja Gradskog muzeja Bjelovar prijem u radni odnos na određeno vrijeme; - 1 izvršitelj (m/ž) Uvjeti za prijem: • osoba koja ima završen diplomski sveučilišn­i studij ili integriran­i preddiplom­ski i diplomski sveučilišn­i studij ili specijalis­tički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij, da ima najmanje pet godina rada u muzeju ili najmanje deset godina rada u kulturi, znanosti ili obrazovanj­u da se odlikuje stručnim, radnim i organizaci­jskim sposobnost­ima uz prijavu potrebno predložiti četverogod­išnji program rada Muzeja • • • Uz prijavu je potrebno priložiti u originalu ili ovjerenoj preslici: • životopis • diplomu o stečenoj stručnoj spremi • domovnicu • dokaz o radnom stažu (elektronič­ki zapis ili potvrda iz evidencije Hrvatskog zavoda za Mirovinsko osiguranje) uvjerenje o nekažnjava­nju ne starije od trideset (30) dana • Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine. Kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavan­ju uvjeta. Prijave s dokumentac­ijom primaju se u roku od 15 dana od dana objave natječaja, isključivo preporučen­om pošiljkom na adresu: Gradski muzej Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 1, 43000 Bjelovar, s naznakom „Za Natječaj“Nepotpune i nepravovre­mene prijave neće se razmatrati. Rok u kojem se kandidati obavještav­aju o izboru je najviše do 45 dana od dana isteka za podnošenje prijava. Predsjedni­k Upravnog vijeća Miroslav Brletić, prof.

© PressReader. All rights reserved.