Vecernji list - Hrvatska : 2019-06-13

Sport : 50 : 50

Sport

Sport 50 VEČERNJI LIST četvrtak, 13. lipnja 2019. • Na temelju članka 30. Statuta Doma zdravlja Beli Manastir, ravnatelj raspisuje NATJEČAJ za prijam u radni odnos u Dom zdravlja Beli Manastir: (m/ž): – na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 mjeseca, djelatnost dentalne zdravstven­e zaštite na lokaciji Darda -1 izvršitelj. • doktor dentalne medicine Dom zdravlja je osigurao stan za liječnika. Uvjeti: završen stomatološ­ki fakultet / studij dentalne medicine (VSS), položen stručni ispit (ako je kandidat obveznik polaganja istoga), odobrenje za samostalan rad, vozačka dozvola B kategorije, poznavanje rada na računalu. Uz prijavu na natječaj, pristupnic­i su obvezni priložiti: životopis domovnicu dokaz o odgovaraju­ćoj stručnoj spremi (diploma/ potvrda) uvjerenje o položenom stručnom ispitu važeće odobrenje nadležne komore za samostalan rad elektronič­ki zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima eviden tiranim u matičnoj evidenciji o radnom stažu, ne stariji od dana objave ovog natječaja u Narodnim novinama dozvolu. vozačku Isprave se prilažu u neovjereno­m presliku, uz obvezu predočenja izvornika na zahtjev. Podnošenje­m prijave na natječaj, pristupnik je izričito suglasan da Dom zdravlja Beli Manastir kao voditelj obrade može prikupljat­i, koristiti i dalje obrađivati njegove osobne podatke u svrhu provedbe natječaja sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Prijave s dokazima o ispunjavan­ju uvjeta iz natječaja podnijeti u roku od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“na adresu: Dom zdravlja Beli Manastir, Školska 5, 31 300 Beli Manastir, s naznakom: “Za natječaj- naziv radnog mjesta__________ pod brojem______“. Nepotpune i nepravodob­ne prijave neće se razmatrati. Pristupnik koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljava­nja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim branitelji­ma iz Domovinsko­g rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“br. 121/17.) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavan­ju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivan­ju prava prednosti prilikom zapošljava­nja iz članka 103. Zakona o hrvatskim branitelji­ma iz Domovinsko­g rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“br. 121/17.), navedene na stranicama Ministarst­va hrvatskih branitelja, poveznica https://branitelji.gov.hr/ zaposljava­nje-843/843 Dom zdravlja Beli Manastir zadržava pravo za pristupnik­e koji ispunjavaj­u formalne uvjete iz natječaja provesti testiranje. Pravni izvori, sadržaj i način testiranja te vrijeme i mjesto održavanja testiranja biti će objavljeni na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Doma zdravlja Beli Manastir www. dzbm.hr. O rezultatim­a natječaja pristupnic­i će biti obaviješte­ni na isti način i u istom roku. 8dana Ravnatelj: Žarko Zelić, dr.med.dent.

© PressReader. All rights reserved.