Smrt tro­va­njem na bro­du kod Hva­ra

TRA­GE­DI­JA TA­LI­JAN­SKIH TU­RIS­TA

Večernji list - Hrvatska - - Naslovna Strana - Sla­vi­ca Vu­ko­vić, San­dra Velj­ko­vić, Sil­vi­je To­ma­še­vić

Umro je biz­ni­smen Eu­ge­nio Vin­ci, dvo­je dje­ce je kri­tič­no Na iz­najm­lje­nom bro­du bio je i se­na­tor Bru­no Man­cu­so

Jed­na je oso­ba umr­la u uto­rak uju­tro na jah­ti u hvar­skoj lu­ci, a pe­te­ro lju­di je zbog zdrav­s­tve­nih te­go­ba pre­ve­ze­no u split­sku bol­ni­cu. Nes­luž­be­no, pre­mi­nu­li je 57-go­diš­nji mu­ška­rac, a ri­ječ je o ta­li­jan­skim dr­žav­lja­ni­ma. – Na­kon je­la svi smo se osje­ća­li lo­še, mo­žda od pli­no­va na bro­du ili tro­va­nja hra­nom. Ne zna­mo što se do­go­di­lo, sa­mo nam je odjed­nom svi­ma bi­lo lo­še. Ne­ki od nas su se ubr­zo opo­ra­vi­li, no, na ža­lost, moj pri­ja­telj Eu­ge­nio je iz­gu­bio svi­jest i uda­rio gla­vom. Dvi­je dje­ce je ta­ko­đer u vr­lo te­škom sta­nju, u bol­ni­ci su i na­da­mo se da će se opo­ra­vi­ti i da će uzrok tro­va­nja bi­ti ut­vr­đen na­kon ob­duk­ci­je. Zbu­nje­ni smo, za­jed­no smo tre­ba­li pro­ves­ti odmor ko­ji se pre­tvo­rio u tra­ge­di­ju – ka­zao je ta­li­jan­skim novinarima gra­do­na­čel­nik i biv­ši se­na­tor Bru­no Man­cu­so, je­dan od Ta­li­ja­na ko­ji je za­vr­šio ju­čer u split­skoj bol­niMo­rat ci. Na Hva­ru se od­mah pro­ču­la in­for­ma­ci­ja da je ri­ječ o tro­va­nju te da su ta­li­jan­ski dr­žav­lja­ni je­li dag­nje u jed­nom poz­na­tom hvar­skom res­to­ra­nu. Me­đu­tim, dr. sc. Dra­gan Le­di­na ko­ji se ju­čer obra­tio novinarima na Kli­ni­ci za in­fek­to­lo­gi­ju, split­skog KBC-a, ia­ko je rekao da se ra­di o uno­su tok­si­na u or­ga­ni­zam, na­gla­sio je da se uz­ro­ci ne zna­ju, a on ne vje­ru­je da je ri­ječ o tro­va­nju školj­ka­ma.

Po­je­li dvi­je por­ci­je dag­nji

U sva­kom slu­ča­ju, dvo­je dje­ce, dje­čak od pet i dje­voj­či­ca od 14 go­di­na, na odje­lu je za pe­di­ja­tri­ju, nji­ho­vo je sta­nje te­že, a od tro­je odras­lih, jed­na že­na bit će za­dr­ža­na na li­je­če­nju ia­ko joj je, po ri­je­či­ma dr. Le­di­ne, kli­nič­ka sli­ka sred­nje teška, a dvo­je dru­gih bit će zbri­nu­ti u dnev­noj bol­ni­ci. – Ra­di se o uno­su tok­si­na u or­ga­ni­zam, da li pre­ko us­ta ili di­sa­njem, te­ško mi je re­ći. Obra­da je u ti­je­ku, a ide u dva smje­ra: in­fek­tiv­na na vi­ru­se i bak­te­ri­je i tok­si­ko­lo­ška ana­li­za krv­nih uzo­ra­ka. Os­nov­ni na­la­zi su u gra­ni­ca­ma nor­ma­le, za ko­nač­ne tre­ba pri­če­ka­ti ne­ko­li­ko sa­ti je­su li po­zi­tiv­ni na vi­ru­se, te do ve­če­ras za tok­si­ko­lo­ške na­la­ze. Jav­nos­ti će­mo ih pre­do­či­ti su­tra uju­tro. To je o ovih tro­je ko­ji su kod nas. Dvo­je dje­ce na Fi­ru­la­ma u lo­ši­jem su sta­nju i oni su na JIL-u Kli­ni­ke za dje­čje bo­les­ti – iz­ja­vio je dr. Le­di­na. Mo­gu li školj­ke bi­ti uzrok? – Mis­lim da te školj­ke ni­su raz­log, po­je­li su sa­mo dvi­je por­ci­je dag­nji, bi­lo ih je osam, a šest je oso­ba obo­lje­lo – iz­ja­vio je dr. Le­di­na. Mo­že li se is­klju­či­ti tro­va­nje hra­nom?

– Pre­ra­no je išta re­ći. Na ža­lost, imam in­for­ma­ci­ju od po­li­ci­je da je jed­na oso­ba pre­mi­nu­la, ali u ovom tre­nut­ku je važ­no to što su bo­les­ni­ci sta­bil­no i pri­ma­ju po­treb­nu me­di­cin­sku skrb. Ako is­klju­či­mo da su tok­sin uze­li ali­men­tar­nim trak­tom, pre­ko us­ta, raz­ma­trat će­mo res­pi­ra­tor­ni trakt, dak­le pli­no­ve. Ja sam in­fek­to­log, ba­vim se za­raz­nim bo­les­ti­ma i ne znam vam re­ći de­ta­lje – rekao je dr. Le­di­na.

Sve se pro­vje­ra­va

Ot­krio je da tro­je odras­lih ima pro­bav­ne smet­nje, po­vra­ća­ju i ima­ju pro­ljev, a kod dje­ce su simp­to­mi različiti i te­ži. Na pi­ta­nje je­su li na ve­če­ri svi je­li is­tu hra­nu, od­go­vo­rio je da ne zna. – To će se zna­ti na­kon epi­de­mi­olo­ških ana­li­za, oni su je­li i u res­to­ra­nu i na bro­du. I za tok­si­ko­lo­šku i za epi­de­mi­olo­šku ana­li­zu po­treb­no je pro­vje­ri­ti sve nji­ho­ve ak­tiv­nos­ti u zad­nja dva-tri da­na i uze­ti uzor­ke iz res­to­ra­na, brod­ske ku­hi­nje i sve­ga os­ta­log s či­me su bi­li u do­ti­ca­ju – na­gla­sio je dr. Le­di­na. Što se ti­če ne­ugod­nih mi­ri­sa, otro­va­ni pa­ci­jen­ti ni­su ih spo­mi­nja­li, osim mi­ri­sa ben­zi­na, što je uobi­ča­je­no na bro­du – do­dao je. Na­vod­no su već u uto­rak Dr­žav­ni in­s­pek­to­rat i sa­ni­tar­na in­s­pek­ci­ja bi­li u in­kri­mi­ni­ra­nom res­to­ra­nu. Na Hva­ru su šo­ki­ra­ni. O do­ga­đa­ju bru­ji ci­je­li otok. – Vi­dje­li smo da se ne­što do­ga­đa. Do bro­da je pr­vo doš­lo vo­zi­lo hit­ne po­mo­ći i po­li­ci­ja, a ne­du­go pos­li­je sti­gao je i voj­ni he­li­kop­ter, vi­dio sam s ri­ve, odvez­li su dvo­je dje­ce. Ja sam na svo­je oči vi­dio ka­da je po­li­ci­ja pos­li­je do­ve­la že­nu i nju su pos­li­je odvez­li u split­sku bol­ni­cu – is­pri­čao nam je oče­vi­dac iz Sla­von­skog Bro­da ko­ji tre­nu­tač­no bo­ra­vi u Hva­ru.

Svi stra­da­li su iz ta­li­jan­skog mjes­ta Sant’Aga­ta di Mi­li­tel­lo na Si­ci­li­ji. Pre­mi­nu­li mu­ška­rac je 57-go­diš­nji me­na­džer Eu­ge­nio Vin­ci, a u nje­go­vu druš­tvu na bro­du je i biv­ši se­na­tor Bru­no Man­cu­so, sa­daš­nji gra­do­na­čel­nik to­ga gra­da u bli­zi­ni Me­ssi­ne. Vin­ci je, pre­ma pi­sa­nju ta­li­jan­skih me­di­ja, na­đen mr­tav u WC-u plo­vi­la. Pret­pos­tav­lja se da je uda­rio gla­vom u tvr­di predmet na­kon što je iz­gu­bio svi­jest zbog, ka­ko pi­šu ta­li­jan­ski me­di­ji, tro­va­nja is­puš­nim pli­nom iz mo­to­ra plo­vi­la. Vin­ci je od 2013. di­rek­tor druš­tva Di­co ko­je uprav­lja na­ci­onal­nim lan­cem di­skont­nih tr­go­vi­na Tu­odì. Pri­je to­ga uprav­ljao je kom­pa­ni­jom Bi­oener­gie, spe­ci­ja­li­zi­ra­nom za ob­nov­lji­ve iz­vo­re ener­gi­je, a ti­je­kom 90-ih bio je ge­ne­ral­ni di­rek­tor tvrt­ke ko­ja je pro­izvo­di­la le­gen­dar­ne ta­li­jan­ske tra­pe­ri­ce Pop 84, poz­na­te u to vri­je­me i u Hr­vat­skoj. U te­škoj je si­tu­aci­ji zbog tro­va­nja is­puš­nim pli­nom, pi­šu ta­li­jan­ski me­di­ji, i Bru­no Man­cu­so (65) ko­ji je pr­vi put iz­a­bran za na­čel­ni­ka Sant’Aga­te 2004. na lis­ti ko­ali­ci­ja li­je­vog cen­tra i gra­đan­skih po­kre­ta. Po­t­vr­đen je 2009., a na par­la­men­tar­nim izborima 2013. iz­a­bran je u Senat na lis­ti des­nog cen­tra Sil­vi­ja Ber­lus­co­ni­ja. Na izborima 2018. Man­cu­so se kan­di­di­rao za na­čel­ni­ka Sant’Aga­te te je po­bi­je­dio. Man­cu­so je po za­ni­ma­nju li­ječ­nik. Jah­ta na ko­joj su plo­vi­li bi­la je iz­najm­lje­na.

Eu­ge­nio Vin­ci

Bru­no Man­cu­so

Pre­mi­nu­li Eu­ge­nio Vin­ci je od 2013. di­rek­tor druš­tva Di­co ko­je uprav­lja na­ci­onal­nim lan­cem di­skont­nih tr­go­vi­na Tu­odì

Či­ni se da je u te­škoj si­tu­aci­ji zbog tro­va­nja is­puš­nim pli­nom i na­čel­nik mjes­ta Sant’Aga­ta di Mi­li­tel­lo na Si­ci­li­ji Bru­no Man­cu­so (65)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.