Na pro­lje­će vra­ćam spo­me­nik Tes­li u Gos­pić

KAR­LO STARČEVIĆ, GRA­DO­NA­ČEL­NIK GOSPIĆA

Večernji list - Hrvatska - - Naslovna Strana - Da­ni­jel Pre­rad

– U ti­je­ku je pro­jek­ti­ra­nje kom­plet­nog tr­ga is­pred Kul­tur­no-in­for­ma­tiv­nog cen­tra (KIC) gdje će, od­lu­kom Grad­skog vi­je­ća, bi­ti pos­tav­ljen spo­me­nik Ni­ko­li Tes­li. Uz to i taj će no­vi trg no­si­ti ime po nje­mu, i na­dam se da bi na pro­lje­će Gos­pić mo­gao do­bi­ti na­zad spo­me­nik i Trg Ni­ko­le Tes­le – rekao je za Ve­čer­nji list Kar­lo Starčević, gra­do­na­čel­nik Gospića u ko­jem je spo­me­nik Ni­ko­li Tes­li sta­jao do 16. ve­lja­če 1992. go­di­ne ka­da je mi­ni­ran.

Na­kon 28 go­di­na

No­vi od­ljev bron­ča­nog ki­pa, ko­ji je na­pra­vio Fra­no Kr­ši­nić, od 2014. sto­ji u skla­di­štu Lje­va­oni­ce umjet­ni­na Aka­de­mi­je li­kov­nih umjet­nos­ti u Za­gre­bu, gdje če­ka po­vra­tak u Gos­pić. Usko­ro bi se, na­kon 28 go­di­na iz­bi­va­nja ko­nač­no tre­bao vra­ti­ti, ali ne na sta­ru po­zi­ci­ju, na sa­daš­njem Tr­gu Stje­pa­na Ra­di­ća. Od­lu­ku o nje­go­vu po­vrat­ku is­pred KIC-a 2014. go­di­ne jed­no­glas­no je do­ni­je­lo ta­daš­nje Grad­sko vi­je­će Gospića. – Pri­je pet go­di­na odre­đe­na je lo­ka­ci­ja ko­ju je iz­gla­sa­lo Grad­sko vi­je­će, pred da­naš­njim Kul­tur­no-in­for­ma­tiv­nim cen­trom i da­ka­ko da se mo­ra po­šti­va­ti od­lu­ka Grad­skog vi­je­ća. Da sad či­ni­mo is­tu gre­šku kao i 1992. kad je spo­me­nik mi­can pa da mi sa­da mi­če­mo Trg Stje­pa­na Ra­di­ća, si­gur­no ne bi bi­lo do­bro. Po­prav­lja­ti jed­nu po­gre­šku dru­gom po­gre­škom ni­je rje­še­nje. Tes­la zas­lu­žu­je da bu­de u Gospiću i spo­me­nik će mu bi­ti na nje­go­vu Tr­gu – rekao je gos­pić­ki gra­do­na­čel­nik do­dav­ši ka­ko su u Gospiću svi za po­vra­tak Ni­ko­le Tes­le u nji­hov grad, gdje već pos­to­ji i Uli­ca Ni­ko­le Tes­le.

I struč­nja­ci u Mu­ze­ju Li­ke pri­je ne­ko­li­ko go­di­na oci­je­ni­li su ka­ko ne­ma po­tre­be da se spo­me­nik Ni­ko­li Tes­li vra­ti na sta­ro mjes­to.

– Spo­me­nik ni­je po­treb­no vra­ća­ti na ne­ka­daš­nje mjes­to, jer je cen­tral­ni trg u Gospiću od ta­da do­ži­vio odre­đe­ne pro­mje­ne i sa­da ni­je za­hva­lan za po­zi­ci­ju spo­me­ni­ka, ko­ji je i ne­koć na nje­mu pre­gran­di­oz­no iz­gle­dao – rek­la je za lo­kal­ne me­di­je ar­he­olo­gi­nja Ta­tja­na Ko­lak iz Mu­ze­ja Li­ke u Gospiću oci­je­niv­ši ka­ko je KIC od­go­va­ra­ju­će mjes­to za spo­me­nik. Bron­ča­ni kip Tes­le, ko­ji će bi­ti smje­šten na no­vom tr­gu vi­sok je tri me­tra i je­dan je od tri od­lje­va Kr­ši­ni­će­va ra­da. Pos­tav­ljen je 1981. na gos­pić­kom tr­gu, a pri­je to­ga 1963. is­pred Elek­tro­teh­nič­kog fa­kul­te­ta u Be­ogra­du te 1976. na sla­po­vi­ma Ni­ja­ga­re.

Nje­gov po­vra­tak u Gos­pić ot­po­čet­ka po­dr­ža­va lo­kal­ni SDP.

– Ia­ko mis­li­mo da mu je mjes­to na sta­roj lo­ka­ci­ji, po­dr­ža­va­mo i ovak­vo rje­še­nje. Naš je stav da Tes­la zas­lu­žu­je ko­nač­ni po­vra­tak u Gos­pić. Ro­dio se i ži­vio ne­ko­li­ko ki­lo­me­ta­ra od cen­tra Gospića, i mis­li­mo da je šte­ta što je mak­nut sa sta­rog mjes­ta. Uglav­nom, vri­je­me je da ga se vra­ti u Gos­pić jer je

NO­VI TRG KO­JI ĆE BI­TI IS­PRED KULTURNOIN­FORMATIVNO­G CEN­TRA U GOSPIĆU TRE­BAO BI SE UREDITI DO PRO­LJE­ĆA 2020.

nje­go­va vri­jed­nost iz­nad pros­to­ra i vre­me­na bi­la i u vri­je­me nje­go­va ži­vo­ta i sa­da – ka­že čel­nik SDP-a Gli­na Ivan Starčević na­po­me­nuv­ši ka­ko Tes­la da­nas igra ve­li­ku ulo­gu u tu­riz­mu ovog kra­ja, a ti­me i u nje­go­vu gos­po­dar­skom ra­zvo­ju.

Ins­ta­la­ci­ja Tes­li­ne tur­bi­ne

I SDP-ov­ci i gra­do­na­čel­nik sla­žu se ka­ko se Tes­lu da­nas u po­li­tič­kom di­skur­su ko­ris­ti za pre­pu­ca­va­nja, što ni­je do­bro, a Kar­lo Starčević je tu ja­san.

– Ov­dje su svi slož­ni oko Tes­le. A to što se sva­ke go­di­ne po­dig­ne bu­ra oko to­ga či­ji je Tes­la otva­ra­ju sa­mo ne­ki lu­đa­ci iz Sr­bi­je pot­po­mog­nu­ti s ne­ko­li­ko lu­đa­ka iz Hr­vat­ske. Ja ne ra­zu­mi­jem zbog če­ga tu te­mu uop­će tre­ba otva­ra­ti. Pa Nikola Tes­la je naj­priz­na­ti­ji i naj­ve­ći hr­vat­ski znans­tve­nik u po­vi­jes­ti ko­ji je je­dan je­di­ni put u svom ži­vo­tu bio u Sr­bi­ji i ne­kak­vo svojatanje Ni­ko­le Tes­le iz Sr­bi­je je sa­mo lu­dost. Ni­šta dru­go – re­zo­lu­tan je gos­pić­ki gra­do­na­čel­nik.

Ina­če, spo­me­nik i Trg Ni­ko­li Tes­li is­pred KIC-a sa­mo su dio ve­ćeg pro­jek­ta ko­ji pro­mi­če Grad Gos­pić i Tu­ris­tič­ka za­jed­ni­ca.

Pro­jekt „Tes­li­nim ko­ra­ci­ma – pu­to­vi­ma Ni­ko­le Tes­le kroz Gos­pić“obu­hva­ća šest grad­skih lo­ka­ci­ja na ko­ji­ma bi se obli­ko­va­li free Wi-Fi elek­tro­pun­k­to­vi kao ele­men­ti grad­ske ur­ba­ne opre­me. Tes­li­ni ci­ta­ti bit će is­pi­sa­ni na pe­de­se­tak plo­či­ca ko­je će tre­ba­ti pro­na­ći na uli­ca­ma gra­da. Pros­tor uz ri­je­ku Nov­či­cu se ure­đu­je i obli­ku­je kao tri­bi­ne za sje­de­nje s plat­for­mom pre­ko ri­je­ke s ins­ta­la­ci­jom Tes­li­ne tur­bi­ne. Na tri­bi­na­ma je pre­dvi­đe­no ne­ko­li­ko in­te­rak­tiv­nih sje­de­ćih mjes­ta s ko­ji­ma bi se u sje­de­ćem po­lo­ža­ju jed­nos­tav­nim po­kre­ti­ma mo­glo su­dje­lo­va­ti u svje­tlos­nim efek­ti­ma na po­zor­ni­ci, či­me bi po­sje­ti­telj bio uklju­čen u igru svje­tla, a Tes­li­na tur­bi­na su­dje­lo­va­la u na­pa­ja­nju grad­ske ra­s­vje­te. Is­pred zgra­de Odje­la za nas­tav­nič­ke stu­di­je stu­di­ja pros­tor će se urediti i sta­vi­ti osvi­jet­lje­nu skul­p­tu­ru Ni­ko­le Tes­le kao ma­lo­ga dje­ča­ka ko­ji žu­ri u ško­lu. U par­ku Ko­la­ko­vac bit će spra­ve za igru i po­seb­no osmiš­lje­na ur­ba­na opre­ma, a is­pred zgra­de KIC-a na­pra­vit će se i so­ba Ni­ko­le Tes­le.

NO­VI OD­LJEV bron­ča­nog ki­pa, ko­ji je na­pra­vio Fra­no Kr­ši­nić od 2014. sto­ji u skla­di­štu Lje­va­oni­ce umjet­ni­na Aka­de­mi­je li­kov­nih umjet­nos­ti u Za­gre­bu i če­ka po­vra­tak u Gos­pić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.