EU DIREKTIVA O VOZAČIMA I DOKTORIMA

Li­ječ­ni­ci ni­su duž­ni oda­va­ti po­li­ci­ji di­jag­no­zu pa­ci­jen­ta

Večernji list - Hrvatska - - Naslovna Strana - Sil­vi­je To­ma­še­vić

Pos­to­ji eu­rop­ska Direktiva o vo­zač­kim do­zvo­la­ma ko­jom se ujed­na­ču­je ne sa­mo što i ka­ko bu­du­ći vo­zač tre­ba zna­ti za do­bi­va­nje vo­zač­ke do­zvo­le već i zbog ko­jih bo­les­ti ne bi smio bi­ti za uprav­lja­čem. Vo­zač­ka do­zvo­la iz jed­ne dr­ža­ve vri­je­di u dru­goj. Ne smi­ju se ima­ti dvi­je vo­zač­ke do­zvo­le iz dvi­je dr­ža­ve, kao što se mo­gu ima­ti dvi­je ili čak tri i vi­še pu­tov­ni­ca (valj­da će se i to ujed­na­či­ti jer bi to omo­gu­ći­lo ne sa­mo bolju kon­tro­lu nad (ne)pla­ća­njem po­re­za već i da lju­di ko­ji sta­nu­ju u jed­noj državi od­lu­ču­ju na izborima u dru­goj državi, ali to je dru­ga pri­ča).

Al­ko­hol naj­o­pas­ni­ji

Eu­rop­ska direktiva objav­lje­na je i na hr­vat­sko­me je­zi­ku: ht­t­ps://eur-lex.eu­ro­pa.eu/ le­gal-con­tent/HR/TXT/?uri=CELEX:32006L0126

Vo­za­či su po­di­je­lje­ni u dvi­je sku­pi­ne. U pr­voj su vo­za­či vo­zi­la ka­te­go­ri­ja A, A1, A2, AM, B, B1 i BE, a dru­goj vo­za­či vo­zi­la ka­te­go­ri­ja C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 i D1E. Opi­sa­no je i zbog ko­jih bo­les­ti oso­be ne mo­gu do­bi­ti po­t­vr­du o spo­sob­nos­ti za uprav­lja­nje vo­zi­lom. No, ka­ko me­di­ci­na na­pre­du­je ta­ko se i ne­ke za­bra­ne uki­da­ju. Pri­mje­ri­ce, eu­rop­ska Direktiva 2016/1106 omo­gu­ću­je da i kar­di­ova­sku­lar­ni bo­les­ni­ci ili di­ja­be­ti­ča­ri (pa i slu­ča­je­vi hi­po­gli­ke­mi­je) mo­gu do­bi­ti vo­zač­ku do

VO­ZAČ­KA DO­ZVO­LA NE PRODULJUJE SE VOZAČU KO­JI JE OVISAN O PSIHOTROPN­IM TVARIMA

zvo­lu pod uvje­tom da se li­je­če i da su pod stal­nim li­ječ­nič­kim nad­zo­rom. Po­gle­daj­mo što se go­vo­ri, pri­mje­ri­ce, o bo­les­ni­ci­ma s duševnim smet­nja­ma i ovis­ni­ci­ma o al­ko­ho­lu te oni­ma ko­ji uzi­ma­ju dro­gu i li­je­ko­ve. Zbog du­šev­nih smet­nji, a za pr­vu sku­pi­nu, vo­zač­ke do­zvo­le ne smi­ju se iz­da­ti ili pro­du­lji­ti kan­di­da­ti­ma ili vozačima ko­ji bo­lu­ju od oz­bilj­nih du­šev­nih smet­nji, bi­lo pri­ro­đe­nih bi­lo uz­ro­ko­va­nih bo­leš­ću, šo­kom ili ne­uro­ki­rur­škim za­hva­ti­ma, za­tim ko­ji bo­lu­ju od oz­bilj­ne du­šev­ne za­os­ta­los­ti te od oz­bilj­nih pro­ble­ma u ponašanju uz­ro­ko­va­nih sta­re­njem ili de­for­ma­ci­ja­ma osob­nos­ti ko­je do­vo­de do oz­bilj­no na­ru­še­ne spo­sob­nos­ti pro­su­đi­va­nja, po­na­ša­nja ili pri­la­god­lji­vos­ti. No, i oni mo­gu do­bi­ti dozvolu ako ima­ju pri­lo­že­no ov­la­šte­no me­di­cin­sko miš­lje­nje i, pre­ma po­tre­bi, na te­me­lju re­do­vi­tih zdrav­s­tve­nih pre­gle­da. Na­gla­ša­va se i ka­ko kon­zu­mi­ra­nje al­ko­ho­la pred­stav­lja ve­li­ku opas­nost za si­gur­nost pro­me­ta na ces­ta­ma. S ob­zi­rom na raz­mje­re tog pro­ble­ma, zdrav­s­tve­na stru­ka mo­ra bi­ti vr­lo oprez­na, pa se za pr­vu sku­pi­nu vo­zač­ka do­zvo­la ne smi­je iz­da­ti ili pro­du­lji­ti kan­di­da­tu ili vozaču ko­ji je ovisan o al­ko­ho­lu ili ko­ji se ne mo­že suz­dr­ža­ti od vož­nje u al­ko­ho­li­zi­ra­nom sta­nju. Kan­di­da­tu ili vozaču ko­ji je u prošlosti bio ovisan o al­ko­ho­lu mo­že se iz­da­ti ili pro­du­lji­ti vo­zač­ka do­zvo­la na­kon do­ka­za­nog raz­dob­lja ap­s­ti­nen­ci­je te na te­me­lju ov­la­šte­nog me­di­cin­skog miš­lje­nja i re­do­vi­tih zdrav­s­tve­nih pre­gle­da. Kad je ri­ječ o dro­gi i lijekovima, ka­že se ka­ko se vo­zač­ka do­zvo­la ne iz­da­je ili produljuje kan­di­da­tu ili vozaču ko­ji je ovisan o psihotropn­im tvarima ili ko­ji ni­je ovisan o tak­vim tvarima, ali ih re­do­vi­to zlo­upo­treb­lja­va. Ne smi­ju do­bi­ti vo­zač­ku ili bi­ti pro­du­lje­na oni­ma ko­ji u bi­lo ko­jem obli­ku re­do­vi­to ko­ris­te psi­ho­trop­ne tva­ri ko­je mo­gu na­ru­ši­ti spo­sob­nost si­gur­nog uprav­lja­nja vo­zi­lom, is­to ta­ko ne smi­je se iz­da­ti ili pro­du­lji­ti vo­zač­ka do­zvo­la ako su kon­zu­mi­ra­ne ko­li­či­ne tak­ve da ne­po­volj­no utje­ču na spo­sob­nost uprav­lja­nja vo­zi­lom.

Ne pos­to­ji do­ži­vot­na do­zvo­la

U svim slu­ča­je­vi­ma tra­ži se miš­lje­nje spe­ci­ja­lis­ta ili ko­mi­si­je ko­ja iz­da­je li­ječ­nič­ke po­t­vr­de. U Ita­li­ji, pri­mje­ri­ce, vla­da je pos­li­je direktiva iz 2006. pri­pre­mi­la do­ku­ment o iz­mje­na­ma za­ko­na o si­gur­nos­ti pro­me­ta u ko­jem se spo­mi­nja­lo i ka­ko bi obi­telj­ski li­ječ­ni­ci tre­ba­li pri­jav­lji­va­ti pacijente mi­nis­tar­stvu pro­me­ta (u Ita­li­ji je to mi­nis­tar­stvo nad­lež­no za vo­zač­ke), ali je na­ci­onal­ni sa­vez li­ječ­ni­ka i zu­ba­ra (FNOMCeO) ulo­žio žal­bu i ona je pri­hva­će­na. Vla­da je pri­hva­ti­la žal­bu li­ječ­nič­kog sa­ve­za i obi­telj­ski li­ječ­ni­ci ne smi­ju ni­ko­me pri­jav­lji­va­ti svo­je pacijente. Ako po­li­ci­ja ne­kog vo­za­ča za­us­ta­vi i taj ima ne­do­pu­šte­nu ko­li­či­nu dro­ge ili al­ko­ho­la ša­lje ga na do­dat­ni pre­gled. Ina­če, vo­zač­ka se ne iz­da­je doživotno, već na odre­đe­ni rok, ovis­no o do­bi vo­za­ča. Obnavlja se sva­kih de­set go­di­na do 50 go­di­na, za­tim na po pet go­di­na do 70 go­di­na, pa na po tri do 80 i na po dvi­je iz­nad 80 go­di­na. Produljuje se na te­me­lju pre­gle­da vi­da. Za­pra­vo, pre­gled vi­da je na odre­đe­ni na­čin i spoz­na­ja o psi­ho­fi­zič­kom sta­nju oso­be. U Nje­mač­koj se do­zvo­la da­va­la doživotno do 2013. Ta­da je stupila na sna­gu od­lu­ka da se do­zvo­la mo­ra obnoviti sva­kih 15 go­di­na, a i oni ko­ji su imali do­ži­vot­ne morali su ih za­mi­je­ni­ti no­vi­ma. Da­ka­ko, ka­da se tre­ba­ju iz­mi­je­ni­ti s no­vi­ma, ovi­si o to­me ka­da su im iz­da­ne do­sa­daš­nje. I u Nje­mač­koj su uve­de­na pra­vi­la EU. U Aus­tri­ji su di­rek­ti­ve EU ta­ko­đer na sna­zi od 2013. gdje pri­mje­nju­ju eu­rop­ske nor­me i vo­zač­ke ob­nav­lja­ju sva­kih 15 go­di­na. Od ne­sre­ća na ces­ta­ma go­diš­nje u svi­je­tu po­gi­ba 1,35 mi­li­ju­na oso­ba. Pre­ma po­da­ci­ma Svjet­ske zdrav­s­tve­ne or­ga­ni­za­ci­je, po­gi­bi­ja na ces­ta­ma pr­vi je uzrok smr­ti oso­ba u do­bi od pet do 29 go­di­na.

PORAZNA STATISTIKA Od ne­sre­ća na ces­ta­ma go­diš­nje u svi­je­tu po­gi­ba 1,35 mi­li­ju­na oso­ba. Po­gi­bi­ja na ces­ta­ma pr­vi je uzrok smr­ti oso­ba u do­bi od pet do 29 go­di­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.