ŠEF JAPANSKE DI­PLO­MA­CI­JE STI­ŽE U ZA­GREB

Ta­ro Ko­no: Hr­va­ti su osvo­ji­li Ja­pan tu­na­ma, sad je red da to uči­ne i s vi­ni­ma

Večernji list - Hrvatska - - Naslovna Strana - Di­no Bru­mec

Ja­pan­ski mi­nis­tar vanj­skih pos­lo­va Ta­ro Ko­no da­nas do­la­zi u po­sjet hr­vat­skom ko­le­gi Gor­da­nu Gr­li­ću Rad­ma­nu. Za Ve­čer­nji list ek­s­klu­ziv­no je go­vo­rio o to­me ka­ko je nje­gov otac, ta­ko­đer kao ja­pan­ski šef di­plo­ma­ci­je, po­sje­tio Hr­vat­sku pri­je 24 go­di­ne, a u Za­greb je sti­gao ne­po­sred­no pri­je voj­ne ak­ci­je Blje­sak. Raz­go­va­ra­li smo o pri­li­ka­ma ko­je hr­vat­skim vi­na­ri­ma pred­stav­lja ta­moš­nje tržište te o vri­jed­nos­ti­ma ko­je di­je­le Eu­rop­ska uni­ja i Ja­pan.

U po­vo­du če­ga sti­že­te u Hr­vat­sku?

Ja­pan­ska i hr­vat­ska re­pre­zen­ta­ci­ja već dva pu­ta su­sre­ta­le su se na Svjet­skim no­go­met­nim pr­vens­tvi­ma, u Fran­cu­skoj 1998. i u Nje­mač­koj 2006. Kao re­zul­tat ovih dvi­ju utak­mi­ca po­pu­lar­nost Hr­vat­ske u Ja­pa­nu je na­ras­la, znat­no se po­ve­ćao i broj ja­pan­skih tu­ris­ta ko­ji po­sje­ću­ju Hr­vat­sku. Za us­po­red­bu, 2003. go­di­ne Hr­vat­sku je po­sje­ti­lo oko 15.000 ja­pan­skih tu­ris­ta, dok po­s­ljed­njih go­di­na Hr­vat­sku po­sje­ću­je u pro­sje­ku oko 150.000 ja­pan­skih tu­ris­ta, te se osje­ća sve ve­ća bli­skost iz­me­đu dva­ju na­ro­da. Ovog pu­ta po­sje­ću­jem Hr­vat­sku pr­vi put na­kon 24 go­di­ne kao ja­pan­ski mi­nis­tar vanj­skih pos­lo­va. Hr­vat­sku je pri­je 24 go­di­ne po­sje­tio moj otac Ko­no Yo­hei, ta­ko­đer kao mi­nis­tar vanj­skih pos­lo­va. Čast mi je da na­kon oca ovaj put ja mo­gu po­sje­ti­ti Hr­vat­sku pre­ma ko­joj osje­ćam po­seb­nu bli­skost.

Ko­ja je glav­na svr­ha da­naš­njeg po­sje­ta Za­gre­bu?

Svr­ha ovog po­sje­ta je oja­ča­ti bi­la­te­ral­ne od­no­se na­ših dvi­ju ze­ma­lja kroz raz­go­vo­re ko­ji su sve ak­tiv­ni­ji na raz­li­či­tim ra­zi­na­ma. Hr­vat­ska je čla­ni­ca Eu­rop­ske uni­je te va­žan part­ner s ko­jim di­je­li­mo te­melj­ne vri­jed­nos­ti po­put vla­da­vi­ne pra­va i de­mo­kra­ci­je. Ka­da se Eu­ro­pa su­oča­va s raz­nim unu­tar­njim i vanj­skih iz­a­zo­vi­ma, pos­ta­ju nam sve bit­ni­ji od­no­si s Hr­vat­skom ko­ja igra ulo­gu mos­ta iz­me­đu Eu­rop­ske uni­je i ze­ma­lja za­pad­nog Bal­ka­na. Ja­pan po­dr­ža­va uje­di­nje­nu Eu­ro­pu sa za­jed­nič­kim te­melj­nim vri­jed­nos­ti­ma. S tog gle­di­šta, je­dan od ci­lje­va ovog po­sje­ta je po­t­vr­di­ti su­rad­nju na ra­zi­ni Eu­rop­ske uni­je s Hr­vat­skom ko­ja će u pr­voj po­lo­vi­ni 2020. pred­sje­da­ti Uni­jom, i ko­ja ak­tiv­no pro­vo­di ko­mu­ni­ka­ci­ju o eu­rop­skom člans­tvu Za­pad­nog Bal­ka­na.

Bi­la­te­ral­ni od­no­si dvi­ju ze­ma­lja iz­nim­no su do­bri. Ka­ko se u bu­duć­nos­ti mo­že oja­ča­ti gos­po­dar­ska su­rad­nja Ja­pa­na i Hr­vat­ske?

U bi­la­te­ral­nim od­no­si­ma po­seb­no se že­lim usre­do­to­či­ti na ja­ča­nje gos­po­dar­skih veza. Uvje­ren sam da će Spo­ra­zum o gos­po­dar­skom part­ner­stvu iz­me­đu Ja­pa­na i Eu­rop­ske Uni­je (EPA) ko­ji je stu­pio na sna­gu u ve­lja­či ove go­di­ne bi­ti vje­tar u le­đa za ši­re­nje tr­go­vi­ne i ula­ga­nja u obje zem­lje. Što se ti­če tr­go­vin­skih od­no­sa na­ših dvi­ju ze­ma­lja, za­hva­lju­ju­ći us­pje­hu uz­go­ja tune u ko­jem su­dje­lu­je ja­pan­ska tvrt­ka, Ja­pan go­diš­nje uveze oko 2.000 to­na tune iz Hr­vat­ske, što či­ni oko 50% hr­vat­skog izvoza u Ja­pan. Kva­li­te­ta tune uz­go­je­ne u Hr­vat­skoj vi­so­ko je ci­je­nje­na i u Ja­pa­nu, te je pos­ta­la va­žan dio „wa­sho­kua“tj. japanske hra­ne ko­ja je od 2013. go­di­ne re­gis­tri­ra­na na UNESCO-ovu po­pi­su ne­ma­te­ri­jal­ne kul­tur­ne ba­šti­ne. Vr­lo sam sre­tan što Ja­pan i Hr­vat­sku po­ve­zu­je tu­na ko­ja je omi­lje­na hra­na sva­kog Ja­pan­ca. Gos­po­dar­ska po­ve­za­nost kroz tu­nu us­pje­šan je pri­mjer eko­nom­ske raz­mje­ne iz­me­đu dvi­ju ze­ma­lja. I tvrt­ka Ya­za­ki, ko­ja se ba­vi oži­če­nji­ma za auto­mo­bi­le, ta­ko­đer pri­do­no­si za­poš­lja­va­njem vi­so­kok­va­li­fi­ci­ra­ne hr­vat­ske rad­ne sna­ge. Važ­no je pri­ku­pi­ti još vi­še us­pješ­nih pri­mje­ra po­put ovih, te oče­ku­jem ak­tiv­nu pot­po­ru hr­vat­ske Vla­de ka­ko bi japanske tvrt­ke bi­le do­bro in­for­mi­ra­ne o hr­vat­skom gos­po­dar­stvu i pri­li­ka­ma za su­rad­nju.

EU i Ja­pan pot­pi­sa­li su tr­go­vin­ski spo­ra­zum, kak­vi su efek­ti u ovih prvih šest mje­se­ci?

Spo­ra­zum o gos­po­dar­skom part­ner­stvu iz­me­đu EU i Ja­pa­na (EPA) stu­pio je na sna­gu 1. ve­lja­če ove go­di­ne či­me je stvo­re­no slo­bod­no i na­pred­no tržište ko­je obu­hva­ća 600 mi­li­ju­na lju­di, oko 30 pos­to svjet­skog BDP-a i oko 40 pos­to svjet­ske tr­go­vi­ne. Naj­ve­će je to tržište u svi­je­tu. Od svih gos­po­dar­skih part­ner­sta­va ko­je je Ja­pan do sad sklo­pio, ovo je naj­ak­tiv­ni­ji i do­pri­no­si ra­zvo­ju tr­go­vi­ne i ula­ga­nja iz­me­đu Ja­pa­na i Eu­rop­ske uni­je. Na pri­mjer, od pot­pi­si­va­nja spo­ra­zu­ma, pro­met tr­go­vi­ne vi­na u pr­va tri mje­se­ca po­ve­ćao se za 30% u od­no­su na is­to raz­dob­lje proš­le go­di­ne.

Što mis­li­te, kak­vu ko­rist od ovog spo­ra­zu­ma mo­že­mo oče­ki­va­ti u bu­duć­nos­ti?

Vje­ru­jem da i ja­pan­sko-hr­vat­ska gos­po­dar­ska raz­mje­na ima šan­su za uz­let u sklo­pu tog spo­ra­zu­ma. Na pri­mjer, oče­ku­je se po­ve­ća­na dis­tri­bu­ci­ja kva­li­tet­nih hr­vat­skih vi­na u Ja­pa­nu. Na­kon tune, hr­vat­ska vi­na mo­gla bi bi­ti nas­ta­vak us­pješ­nog pri­mje­ra gos­po­dar­ske raz­mje­ne iz­me­đu dvi­ju ze­ma­lja. Osim to­ga, EPA ima stra­te­ški zna­čaj kad se svi­je­tom ši­ri pokret pro­tek­ci­oniz­ma, tj. tim spo­ra­zu­mom Ja­pan i Eu­rop­ska uni­ja, ko­ji di­je­le os­nov­ne vri­jed­nos­ti, di­žu vi­so­ko svo­ju zas­ta­vu kao no­si­te­lji slo­bod­ne tr­go­vi­ne te po­ka­zu­ju ci­je­lom svi­je­tu ne­po­ko­leb­lji­vu po­li­tič­ku vo­lju da snaž­no pro­mo­vi­ra­ju slo­bod­nu tr­go­vi­nu. Ovaj spo­ra­zum po­di­gao je part­ner­stvo iz­me­đu Ja­pa­na i EU na no­vu ra­zi­nu. Ja­pan že­li nas­ta­vi­ti bli­sko su­ra­đi­va­ti s Eu­ro­pom za odr­ža­va­nje slo­bod­nog i otvo­re­nog sus­ta­va me­đu­na­rod­ne eko­no­mi­je i pos­ti­za­nje gos­po­dar­skog bla­gos­ta­nja, na po­dru­čji­ma po­put re­for­me Svjet­ske tr­go­vin­ske or­ga­ni­za­ci­je, ja­ča­nje po­ve­za­nos­ti Azi­je i Eu­ro­pe kroz ra­zvoj kva­li­tet­ne in­fras­truk­tu­re, pro­mo­ci­ju DFFT-a (Da­ta Free Flow With Trust) i dr.

JA­PAN GO­DIŠ­NJE UVEZE OKO 2000 TO­NA TUNE IZ HR­VAT­SKE, ŠTO ČI­NI OKO 50% HR­VAT­SKOG IZVOZA U JA­PAN

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.