JESI LI U HR­VAT­SKOJ BOGATAŠ S PLAĆOM OD 12.000 KU­NA?

BER­NARD KA­RA­KAŠ

Večernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Bo­gat­stvo je re­la­tiv­no. Ovu sta­ru iz­re­ku oči­to po­t­vr­đu­je i no­va ana­li­za nje­mač­kog Pos­lov­nog ins­ti­tu­ta ko­ja je po­ka­za­la da se u, pre­ma imo­vin­skom sta­nju, gor­njem slo­ju nje­mač­kog druš­tva, od­nos­no u de­set pos­to naj­bo­ga­ti­jih na­la­ze svi oni ko­ji pri­ma­ju ne­to mje­seč­nu pla­ću ve­ću od 3440 eura. Iz­nos ko­ji po­ma­lo za­ču­đu­je, jer bo­ga­ta­še po­ve­zu­je­mo sa sku­pim auti­ma, vi­la­ma, za­tvo­re­nim ba­ze­ni­ma... Po­ka­zu­je se ka­ko je mje­ri­lo bo­gat­stva ipak ne­što druk­či­je, ni­že u od­no­su na ono što oče­ku­je­mo, čak i u Nje­mač­koj ko­ja je pro­sječ­nom Hr­va­tu zem­lja me­da i mli­je­ka. Is­to is­tra­ži­va­nje po­ka­za­lo je ka­ko i ve­li­ki dio Ni­je­ma­ca ko­ji ula­ze u ka­te­go­ri­ju bo­ga­ta­ša se­be ne dr­ži di­je­lom te eli­te, već se u naj­bo­ljem slu­ča­ju osje­ća­ju kao pri­pad­ni­ci gor­njeg sred­njeg slo­ja. No stvar­nost je druk­či­ja. Pro­sječ­na pla­ća od ne­kih 1600 eura, na ko­li­ko pro­sječ­ni za­pos­le­nik u Nje­mač­koj naj­češ­će mo­že

ra­ču­na­ti, od­nos­no ne­kih dva­na­es­tak ti­su­ća ku­na ni­je pre­tje­ra­no ve­li­ka ni za hr­vat­ske ok­vi­re. Po­go­to­vo ka­da se u ob­zir uz­mu ci­je­ne sta­no­va. Jer stan ka­kav se u Za­gre­bu unajm­lju­je za 3000 ku­na, u Mün­c­he­nu je ne­mo­gu­će na­ći za ma­nje od 800 eura, pa raz­li­ka u plaći pro­sječ­nog Hr­va­ta i pro­sječ­nog Nijemca i ni­je to­li­ko drastična. Ko­li­ka je gra­ni­ca bo­gat­stva u Hr­vat­skoj, od­nos­no do­nji prag pri­ma­nja vi­so­ke kla­se, vje­ro­jat­no nit­ko ni­je ra­ču­nao. No ako bi se iš­lo ana­lo­gi­jom s Nje­mač­kom, i ako bi se bo­ga­ta­ška pla­ća ra­ču­na­la kao dvi­je pro­sječ­ne pla­će, zna­či da bi ova gra­ni­ca bi­la oko 12.000 ku­na na mje­sec.

A to ni­je ne­dos­tiž­no. Ovak­ve pla­će ni­su čes­te, no ni­su ni ne­ču­ve­ne i ci­je­li je niz in­dus­tri­ja u ko­ji­ma su re­al­no os­tva­ri­ve. Stan­dard je u Hr­vat­skoj još uvi­jek ni­zak, po­se­bi­ce u od­no­su na zem­lje za­pa­da. No po­ma­ka ima. Sa­mo pri­je tri­de­se­tak go­di­na pro­sječ­na pla­ća bi­la je sto­ti­njak nje­mač­kih ma­ra­ka, ma­nje od 400 ku­na. I pre­živ­lja­va­lo se. Da­nas su pla­će vi­šes­tru­ko vi­še, stan­dard je bo­lji. No si­gur­no je da ni kod nas bo­ga­ta­ša, onih pra­vih s po­čet­ka tek­s­ta go­to­vo i ne­ma, a ni­ti će ih usko­ro bi­ti.

RAZ­LI­KA U PLAĆI HR­VA­TA I NIJEMCA I NI­JE TO­LI­KO DRASTIČNA AKO SE UZME U OB­ZIR DA JE STANARINA U ZA­GRE­BU 3000 KN, A U MÜN­C­HE­NU 800 EURA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.