MUP: Sve što li­ječ­nik tre­ba prijaviti, pi­še u pra­vil­ni­ku

ZA­KON O SI­GUR­NOS­TI PRO­ME­TA I DI­JAG­NO­ZE

Večernji list - Hrvatska - - Aktualno - El­vis Spre­čić

Je li tre­ći sta­vak 233. član­ka Za­ko­na o si­gur­nos­ti pro­me­ta na ces­ta­ma ko­ji ka­že da je li­ječ­nik du­žan uz upo­zo­re­nje bo­les­ni­ku oba­vi­jes­ti­ti po­li­ci­ju ako je na li­ječ­nič­kom pre­gle­du ili ti­je­kom li­je­če­nja ut­vr­đe­no da pa­ci­jent bo­lu­je od bo­les­ti ili ima inva­lid­nost zbog ko­je vi­še ni­je spo­so­ban si­gur­no uprav­lja­ti vo­zi­lom pre­op­će­nit jer nig­dje ne de­fi­ni­ra ko­je bi to sve bo­les­ti i sta­nja li­ječ­nik tre­bao do­jav­lji­va­ti po­li­ci­ji, pi­ta­li smo i sam MUP, iz ko­jeg smo do­bi­li slje­de­ći od­go­vor.

– Odred­bom član­ka 233. stav­ka 3. Za­ko­na o si­gur­nos­ti pro­me­ta na ces­ta­ma ni­su pro­pi­sa­ne bo­les­ti i sta­nja vo­za­ča zbog ko­jih bi pos­to­ja­la obve­za li­ječ­ni­ka da oba­vi­jes­ti nad­lež­nu po­li­cij­sku upra­vu ili pos­ta­ju, jer se ta pi­ta­nja ne ure­đu­ju za­ko­nom, ne­go pod­za­kon­skim pro­pi­som. Sto­ga su odred­ba­ma Pra­vil­ni­ka o zdrav­s­tve­nim pre­gle­di­ma vo­za­ča i kan­di­da­ta za vo­za­če de­fi­ni­ra­ni slu­ča­je­vi u ko­ji­ma se vo­za­če ocje­nju­je spo­sob­nim, kao i oni slu­ča­je­vi u ko­ji­ma se vo­zač, uz vre­men­sko ogra­ni­če­nje, ocje­nju­je nes­po­sob­nim ili pri­vre­me­no nes­po­sob­nim. Pri­lo­gom II. na­ve­de­nog Pra­vil­ni­ka pro­pi­san je obra­zac iz­vješ­ća li­ječ­ni­ka o pro­mje­ni zdrav­s­tve­nog sta­nja ili ti­je­ku li­je­če­nja vo­za­ča, ko­jim se de­fi­ni­ra u ko­jim slu­ča­je­vi­ma li­ječ­ni­ci iz­vješ­ću­ju po­li­cij­ske upra­ve o pro­mje­ni zdrav­s­tve­nog sta­nja vo­za­ča i to na slje­de­ći na­čin: “Iz­vje­šta­vam Vas da je kod ime­no­va­nog/e nas­tu­pi­la promjena zdrav­s­tve­nog sta­nja/u ti­je­ku je li­je­če­nje, ko­je pre­ma Pra­vil­ni­ku o zdrav­s­tve­nim pre­gle­di­ma vo­za­ča i kan­di­da­ta za vo­za­če pred­stav­lja zdrav­s­tve­nu za­pre­ku za si­gur­no uprav­lja­nje vo­zi­lom” – na­vo­de u MUP-u te za­klju­ču­ju “ka­ko je li­ječ­nik du­žan pos­la­ti iz­vješ­će o pro­mje­ni zdrav­s­tve­nog sta­nja sa­mo ako vo­zač bo­lu­je od bo­les­ti ili sta­nja ko­ja su tim pra­vil­ni­kom pro­pi­sa­na kao za­pre­ke za si­gur­no uprav­lja­nje vo­zi­lom.” A pre­ma pra­vil­ni­ku, ri­ječ je o ci­je­lom ni­zu sta­nja ko­ja se od­no­se na bo­les­ti or­ga­na vi­da, slu­ha i rav­no­te­že, sr­ca i krv­nih ži­la, di­ja­be­tes, bu­brež­ne i bo­les­ti lo­ko­mo­tor­nog sus­ta­va... Dak­le, li­ječ­ni­ci bi, pre­ma to­me, tre­ba­li pri­jav­lji­va­ti go­to­vo sve.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.