HUZMP: Pre­kr­še­no je vi­še za­ko­na na šte­tu li­ječ­ni­ce

Večernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Na kažnjavanj­e obiteljske li­ječ­ni­ce zbog dro­gi­ra­nog vo­za­ča re­agi­ra­la je i Hr­vat­ska udru­ga za me­di­cin­sko pravo (HUZMP) u či­jem pri­op­će­nju, me­đu os­ta­lim, sto­ji da je ri­ječ o po­ra­zu prav­ne dr­ža­ve. “Ne­za­mis­li­va je br­zi­na re­ak­ci­je po­li­cij­skih služ­be­ni­ka te su­da u pro­ce­su­ira­nju i sank­ci­oni­ra­nju li­ječ­ni­ka u pred­met­nom slu­ča­ju, ali i ne­za­in­te­re­si­ra­nost i tro­most is­tog apa­ra­ta kad se odre­đe­na kaz­ne­na i pre­kr­šaj­na dje­la sva­kod­nev­no i u to­li­koj mje­ri i obuj­mu či­ne pro­tiv zdrav­s­tve­nog rad­ni­ka na­uš­trb pa­ci­jen­ta i zdrav­s­tve­nog sus­ta­va u cje­li­ni”, sto­ji u pri­op­će­nju spo­me­nu­te udruge.

Izu­zev osu­de pos­tup­ka pre­ma li­ječ­ni­ci, ta udru­ga na­vo­di ka­ko su u ci­je­loj pri­či pre­kr­še­na i dru­ga na­če­la pa i za­ko­ni. Kon­kret­no, Za­kon o li­ječ­niš­tvu, Za­kon o zdrav­s­tve­noj za­šti­ti i Za­kon o za­šti­ti pra­va pa­ci­je­na­ta. Pre­kr­šen je, po­ru­ču­ju, ins­ti­tut pre­tra­ge li­ječ­nič­ke ordinacije ko­ji je do­pu­šten sa­mo u odre­đe­nim slu­ča­je­vi­ma po­put sum­nje u pos­to­ja­nje kaz­ne­nog dje­la te se pro­vo­di pod odre­đe­nim uvje­ti­ma, a pre­kr­še­nim sma­tra­ju i ins­ti­tut li­ječ­nič­ke taj­ne te za­šti­će­nos­ti me­di­cin­ske do­ku­men­ta­ci­je.

Ovom re­agi­ra­nju pret­ho­di­la je, pod­sje­ti­mo, re­ak­ci­ja Ko­or­di­na­ci­je hr­vat­ske obiteljske me­di­ci­ne (KOHOM) ko­ja je po­zva­la sve ko­le­ge da dos­lov­no tu­ma­če za­kon­sku odred­bu i pri­jav­lju­ju svo­je pacijente po­li­ci­ji ra­di iz­van­red­ne kon­tro­le je­su li zbog ne­kih promjena u svo­jem zdrav­s­tve­nom sta­nju i da­lje spo­sob­ni za vož­nju. (Iva­na Ri­mac Le­sič­ki)

UPO­ZO­RA­VA DA SU PRA­VA PA­CI­JE­NA­TA GRUBO NARUŠENA

DR. VUKUŠIĆ: Ve­ći­na di­jag­no­za ko­je su kon­tra­in­di­ci­ra­ne s vož­njom ni­su psi­hi­ja­trij­ske

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.