Du­šev­na di­jag­no­za ne zna­či auto­mat­ski opas­nost za vo­la­nom

Večernji list - Hrvatska - - Aktualno - Iva­na Ri­mac Le­sič­ki, Re­na­ta Ra­šo­vić

“Ako po­seb­nim za­ko­nom ni­je pro­pi­sa­no”, dio je za­kon­skog član­ka ko­ji de­fi­ni­ra li­ječ­nič­ku taj­nu, a zbog ko­jeg je sva­kim dru­gim za­ko­nom moguće i do­pu­šte­no u nas ras­po­la­ga­ti zdrav­s­tve­nim po­da­ci­ma sva­kog po­je­din­ca. Li­ječ­nič­ka taj­na pres­ta­je bi­ti od­nos na re­la­ci­ji li­ječ­nik – pa­ci­jent ka­da to, dak­le, pro­pi­še bi­lo ko­ji dru­gi za­kon upra­vo kao što je pro­pi­sao Za­kon o si­gur­nos­ti pro­me­ta na ces­ta­ma.

OVA PRI­ČA PRELOMIT ĆE SE NA OSO­BA­MA S DUŠEVNIM POREMEĆAJI­MA, KA­ŽE DR. HERMAN VUKUŠIĆ

Pri­jav­lju­ju iz re­vol­ta

Taj je Za­kon te­ma zbog, pod­sje­ti­mo, kaž­nja­va­nja obiteljske li­ječ­ni­ce vo­za­ča ko­ji se pod utje­ca­jem dro­ge za­ju­rio i za­bio u auto­mo­bil ko­ji je če­kao na na­plat­nim ku­ći­ca­ma. Li­ječ­ni­ca je kaž­nje­na s pet ti­su­ća ku­na i zbog to­ga što po­li­ci­ji ni­je ja­vi­la pro­mje­nu nje­go­va zdrav­s­tve­nog sta­nja. Pa­ci­jen­ta ni­je vi­dje­la mje­se­ci­ma pri­je nesreće, a za nje­ga kao ni za jed­nog dru­gog li­ječ­ni­ci i ne­ma­ju po­da­tak je­su li vo­za­či. Zbog tog ap­sur­da obi­telj­ski li­ječ­ni­ci po­če­li su ma­sov­no pri­jav­lji­va­ti po­li­ci­ji svo­je pacijente, od­nos­no ne­ke pro­mje­ne u nji­ho­vu zdrav­s­tve­nom sta­nju. Jas­no da je ri­ječ o re­vol­tu u toj do­s­ljed­noj pri­mje­ni ne­do­re­če­nog Za­ko­na, ali u ko­nač­ni­ci is­pa­šta­ju pa­ci­jen­ti. Pri­ča je to ko­ja je ot­kri­la i tra­lja­vu za­šti­će­nost li­ječ­nič­ke taj­ne.

– U kon­kret­nom slu­ča­ju, Za­kon o si­gur­nos­ti pro­me­ta na ces­ta­ma po­se­ban je za­kon ko­ji pro­pi­su­je po­je­di­ne iz­u­zet­ke od ču­va­nja li­ječ­nič­ke taj­ne. Ovaj za­kon vr­lo ši­ro­ko i neo­dre­đe­no pro­pi­su­je obve­zu li­ječ­ni­ka o oba­vje­šta­va­nju nad­lež­ne po­li­cij­ske upra­ve ili pos­ta­je o raz­lo­zi­ma zbog ko­jih vo­zač ni­je spo­so­ban si­gur­no uprav­lja­ti vo­zi­lom. Na­ime, za­kon ne pro­pi­su­je po­pis di­jag­no­za ni sta­nja ko­ji bi pot­pa­da­li pod obve­zu pri­jav­lji­va­nja. Osim to­ga, li­ječ­ni­ci ne­ma­ju ni službenih in­for­ma­ci­ja ima li pojedini pa­ci­jent vo­zač­ku dozvolu, ni­ti je pa­ci­jent to du­žan prijaviti liječniku – ko­men­ti­rao je dr. Krešimir Luetić, pred­sjed­nik Hr­vat­ske li­ječ­nič­ke ko­mo­re.

Važ­na je te­ra­pi­ja

– Sra­mo­ta je što se sve ra­di na te­me­lju in­ci­den­ta ko­ji je pro­uz­ro­ko­va­la oso­ba ko­ja niz go­di­na zlo­upo­treb­lja­va psi­ho­ak­tiv­ne sup­s­tan­ci­je i da na os­no­vi tog slu­ča­ja sa­da mo­ra­ju pa­ti­ti ci­je­le po­pu­la­ci­je pa­ci­je­na­ta za ko­je se – ako po­gle­da­mo služ­be­ne sta­tis­ti­ke od osa­mos­ta­lje­nja Hr­vat­ske – nesreće ovak­vog ti­pa, tj. in­ci­den­ti s ljud­skim žr­tva­ma, mo­gu bro­ji­ti u pro­mi­li­ma. Mi smo u Hr­vat­skoj ap­so­lut­no po­br­ka­li lon­či­će po pi­ta­nju ljud­skih pra­va pa­ci­je­na­ta. Ta su pra­va na­ga­že­na čiz­mom, jer se ovo ne smi­je ra­di­ti u ovoj mje­ri – ogor­čen je psi­hi­ja­tar dr. Herman Vukušić, do­da­ju­ći ka­ko u me­di­ci­ni pos­to­je jas­ne ka­te­go­ri­je ko­je su to di­jag­no­ze ko­ji­ma je kon­tra­in­di­ci­ra­na vož­nja auto­mo­bi­lom. Ve­li­ka ve­ći­na njih ni­je psi­hi­ja­trij­ska: to su lju­di sa sr­ča­nim pro­ble­mi­ma, s ne­kim kro­nič­nim bo­les­ti­ma ko­je zah­ti­je­va­ju te­ra­pi­ju ko­ja mo­že do­ves­ti do kro­nič­nog umo­ra za vo­la­nom itd. Bi­lo ko­ja du­šev­na di­jag­no­za ne zna­či auto­mat­ski da je čo­vjek opas­nost za vo­la­nom. To su sta­nja pod te­ra­pi­jom, te­ra­pi­ja slu­ži da čo­vje­ku bu­de bo­lje i ako on kon­ti­nu­ira­no uzi­ma te­ra­pi­ju i re­dov­no se li­je­či za­što bi bio opas­nost? Ko­li­ko nam se tak­vih slu­ča­je­va do­go­di­lo u 25 go­di­na? Naj­lak­še je na­pa­da­ti pacijente. Na ža­lost, ova pri­ča prelomit će se na svih oso­ba­ma s duševnim poremećaji­ma i te­go­ba­ma ko­ji mo­gu bi­ti i pro­laz­ne pri­ro­de. Po­nav­ljam, deč­ko ni­je skri­vio ne­sre­ću zbog (ne)uzi­ma­nja te­ra­pi­je, ne­go za­to što je u tom tre­nut­ku bio na psi­ho­ak­tiv­nim sup­s­tan­ci­ja­ma – za­klju­čio je dr. Vukušić.

LI­JEČ­NI­CI NE­MA­JU SLUŽBENIH IN­FOR­MA­CI­JA IMA LI POJEDINI PA­CI­JENT VO­ZAČ­KU DOZVOLU, NI­TI JE PA­CI­JENT TO DU­ŽAN PRIJAVITI LIJEČNIKU – KO­MEN­TI­RAO JE DR. KREŠIMIR LUETIĆ, ŠEF HR­VAT­SKE LI­JEČ­NIČ­KE KO­MO­RE

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.